دکتر جلال پیکانی

دکتر جلال پیکانی دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز

دکتر جلال پیکانی

Dr. Jalal Peykani

دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط اخلاق و زیبایی شناسی در فلسفه هیوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 26
2 از اخلاق عامیانه تا فلسفه اخلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 5، شماره: 16
3 Plantinga’s Reformed Epistemology and Religious Extremism: Some Historical Evidences (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 9، شماره: 17
4 The Necessity of Considering Folk Ethics in Moral Philosophy (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 11، شماره: 21
5 بررسی تطبیقی برهان صدیقین ابن سینا و برهان امکان و وجوب توماس آکویناس در اثبات صانع (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 11، شماره: 2
6 بررسی تطبیقی نظریه ملاصدرا در باب فضایل معرفتی عقلی با نظریه زگزبسکی و پلانتینگا (با تاکید بر کارکرد قوه معرفتی کسب باورهای دینی) (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 3
7 بررسی و نقد معرفت شناسی دینی برند بلانشارد (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 2
8 برونی گرایی و مسئله استقرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 3، شماره: 5
9 پدرسالاری معرفتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 7، شماره: 12
10 پدیدار تجربی، برساخت ذهنی و واقعیت هستی شناختی تحلیلی بر مسائل تبیین علمی ومواضع رئالیزم انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 15
11 تاثیر فلسفه علم پوپر بر معرفت شناسی دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دین و دنیای معاصر دوره: 8، شماره: 2
12 تبیین ناسازگاری های میان معرفت شناسی عام پلانتینگا با معرفت شناسی دینی وی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 19، شماره: 70
13 تحلیلی انگیزه شناختی از شکاکیت هیوم و تاثیر آن بر شهرت هیوم به الحاد: کوششی برای رفع اتهام شکاکیت از هیوم (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 90
14 تفکیک پدیدار و ذات معقول: مسأله ای جدید و یا تقریری نو از مسأله ای کهن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 9
15 جایگاه نظر کانت در میان نظریه های ناظر بر روابط دین و اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 38
16 چرخشی نو در معرفتشناسی غربی در باب شکاکیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 3، شماره: 2
17 چیستی تعبیر «فلسفه استعلایی» کانت و شمول آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 7، شماره: 15
18 حکم و معرفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 4، شماره: 7
19 رابطه جهت گیری اخلاقی و معنویت با انگیزش پیشرفت در کارکنان اداره آموزش و پرورش (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 6
20 رویکرد ایمانگرایانه در معرفت شناسی دینی پلانتینگا (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 8، شماره: 2
21 رهیافتی به ابعاد ناآشنای نظام فلسفی هیوم در باب تاسیس جهان بینی بدون خدا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 1
22 سهم دیوید هیوم در پیدایش روان شناسی گرایی در فلسفه غربی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 27، شماره: 108
23 شکاکیت هیوم؛ در راستای شک دکارت یا در تقابل با آن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 21، شماره: 82
24 طرحی برای برون رفت از معضل ارزش صدق؛ بر مبنای معرفت شناسی فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 5، شماره: 2
25 طرحی برای خروج از بن بست برآمده از مناقشه ی درون گرایی و برون گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 18، شماره: 70
26 فلسفه هنر سیدحسین نصر از منظر هنرمند و مخاطب هنر امروزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 33
27 کارکرد تجربه دینی در معنادهی به زندگی از دیدگاه ویلیام جیمز (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 20، شماره: 4
28 ماهیت ایمان از نگاه رویکرد استعاره محور در علوم شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 3، شماره: 6
29 معرفت شناسی اجتماعی و مساله عینیت علم (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 9، شماره: 20
30 معرفت شناسی فضیلت، بازگشتی به گذشته و جهشی به سوی آینده (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 4، شماره: 10
31 مقایسه فهم عامه مردم از مساله شر با فهم فیلسوفان بر اساس رویکرد فلسفه ی مبتنی بر آزمون (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 21، شماره: 1
32 مقایسه ی نظریه ی اعتمادگرایی آلستون و پلانتینگا (با تاکید بر باورهای دینی) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 15، شماره: 56
33 نقد و بررسی نظریه اعتمادگرایی فرایندی در «باور موجه چیست؟» (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 6، شماره: 21
34 نقدی بر کتاب History: What and Why? (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 7
35 نقش نیوتن در طرح تفکیک میان فنومن و نومن توسط کانت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 39
36 نگاهی به کوشش آلوین پلانتینگا برای پاسخ به ایراد فروید درباره منشا باور به خدا (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 4
37 ویلیام اکام و مبناگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 6، شماره: 1