دکتر مهدی بشیری

دکتر مهدی بشیری استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه

دکتر مهدی بشیری

Dr. Mehdi Bashiri

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پهنه بندی کیفی تولید زعفران با استفاده از روش زمین آمار (مطالعه موردی: استان های خراسان رضوی و جنوبی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 2
2 پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از روش های داده کاوی و تعیین پارامترهای اقلیمی موثر بر آن در سطح استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 5، شماره: 1
3 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
4 تهیه نقشه اراضی تحت کشت زعفران با استفاده از شاخص گیاهی زمان مند مبتنی بر تقویم زراعی ( مطالعه موردی: دهستان دربقاضی شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 1
5 طبقه بندی اقلیمی و تعیین مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از الگوریتم های داده کاوی در سطح استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 4
6 کاربرد زمین آمار در پهنه بندی مناطق مستعد کشت زعفران در سطح استان خراسان رضوی براساس پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پهنهبندی روند تغییرات سختی آب زیرزمینی دشتهای قروه و دهگلان با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
2 تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوزهی آبخیز صنوبر شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
3 ارزیابی ارتباط روشهای مختلف برآورد سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: حوزه آبخیزکهنه شهرستان جغتای) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
4 ارزیابی پارامترهای اقلیمی موثر بر میزان دبیبا استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
5 ارزیابی پارامترهای فیزیوگرافی حوضه و ارتباط بین آنها با استفاده از تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
6 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی دهه اخیر در آبخیز صنوبر تربت حیدریه، خراسان رضوی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
7 ارزیابی توان تفکیک علمکرد زعفران در خراسان رضوی با استفاده از پارامترهای اقلیمی و الگوریتم جنگل تصادفی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 ارزیابی روشهای مختلف تجربی در برآورد روانآب حوضه فریمانه خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
9 ارزیابی کارایی مدل AWBM در شبیه سازی بارش رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار اریه نیشابور) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 ارزیابی نقش پارامترهای فیزیکی در تولید رسوب حوزه های خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی اثرشدت های مختلف بارش برتولید رواناب ورسوب بااستفاده ازشبیه ساز باران مطالعه موردی: حوزه آبخیزصنوبر،تربت حیدریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 بررسی ارتباط شاخص های رواناب با عوامل فیزیوگرافی حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی پارامترهای اقلیمی و فیزیکی مؤثر بر ارتفاع رواناب حوزه با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
14 بررسی تغییرات زمانی و مکانی عامل فرسایندگی باران در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
15 بررسی رابطه گسل با فاصله از تاقدیس و ناودیس در حوزه قره قوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شوری در دشت قروه و دهکلان (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
17 بررسی نقش سنگ شناسی در بروز زمین لغزش های محدوده سد بیدواز اسفراین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوضه با استفاده از پارامترهای اقلیمی و زمین شناسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
19 پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه النگ دره استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل فرآیند محور SINMAP (مطالعه موردی: محدوده سد بیدواز اسفراین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
21 پهنه بندی مناطق مستعد فرسایش شیاری با رگرسیون لجستیک در حوضه ایور شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
22 پیش بینی و ارزیابی بارش ماهانه آبخیز بار نیشابور با زنجیره ی مارکوف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
23 تأثیر تعداد ساعات آفتابی بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
24 تحلیل زمان شروع و خاتمه پدیده خشکسالی هواشناسی در سطح استان خراسان رضوی به روش آنالیز بقاء (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 تعیین الگوی همبستگی متغیرهای هواشناسی و شناسایی متغیرهای اساسیبه روش تحلیل عاملی اکتشافی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
26 تولید گیاهان تراریخته به منظور ایجاد مقاومت به تنش سرما و یخ زدگی در گیاهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
27 ضرورت تخلیه اولیه در سیستم های جمع آوری آب بام و روش های آن (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
28 عرصه های مناسب نفوذ و پخش سیلاب بر مبنای ویژگی های هیدرولوژی خاک و پوشش گیاهی با تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
29 کارایی دانه بندی رسوب در منشأیابی رسوبات آبی حوزه آبخیز نوده گناباد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
30 کاربرد تحلیل خوشه ای در تفکیک زیرحوزه های همگن بر اساس پارامترهای فیزیوگرافی و هیدرولوژیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
31 کاربرد زمین آمار در پهنه بندی مناطق مستعد کشت زعفران در سطح شهرستانهای تربت حیدریه، زاوه و مهولات بر اساس پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
32 کلاس بندی متغیرهای اقلیمی مؤثر بر عملکرد زعفران با استفاده از آنالیز نزدیک ترین همسایه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
33 مدلسازی و پیشبینی بارش ماهانه شهرستان سرخس با استفاده ازتحلیل سری زمانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
34 معیارهای طراحی سیستم جمع آوری آب باران پشت بام (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
35 مقایسه نتایج حاصل از تکرارهای آزمایشی در مطالعه رواناب و رسوب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
36 مقدمه ای بر سنجش از دور و کاربرد آن در پردازش عوارض طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی
37 مکان یابی عرصه های مناسب پخش سیلاب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوزه آبخیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست ایران
38 منشایابی رسوبات آبی با استفاده از سنگشناسیدر حوزه آبخیز نوده گناباد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران