دکتر کبرا اسمعیلی بریران

دکتر کبرا اسمعیلی بریران استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

دکتر کبرا اسمعیلی بریران

Dr. kobra Esmaeli Bariran

استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.