دکتر خلیل رضایی

دکتر خلیل رضایی استادیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی

دکتر خلیل رضایی

Dr. Khalil Rezaei

استادیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات مارنی بر فرسایش و رسوبزایی آنها با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران در منطقه لاتشور پاکدشت (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 3
2 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات آبرفتی کواترنر با بهره گیری از RS و GIS در منطقه نصرت آباد، باختر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 1
3 ارزیابی تغییرات سواحل جنوبی استان خوزستان با استفاده از مدل LCM (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 3
4 ارزیابی حساسیت زمین نسبت به فرسایش خندقی با تکنیک داده کاوی گروهی (مطالعه موردی: حوضه شاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 111
5 ارزیابی کارایی پارامترهای کمی ژئومورفومتریک در افزایش صحت نقشه های پهنه بندی حساسیت زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه فریدون شهر، استان اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
6 ارزیابی کمی خطر بیابان‌زایی با استفاده از مدل مدالوس اصلاح شده، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شاهرود-بسطام (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
7 ارزیابی مقایسه ای روش های احتمالاتی وزن واقعه و نسبت فراوانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ونک، اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
8 ارزیابی نقشه حساسیت نسبت به فرسایش بر اساس روش تصمیم گیری درختی (مطالعه موردی: حوضه آبریز سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 1
9 بارزسازی نهشته های کواترنری آهن پلاسری توسط تلفیق داده های نسبت باندی سنجش از دور و مغناطیس سنجی و زمین شناسی به روش WOI و مقایسه با روش های SAM و FCC در ورقه یکصدهزارم همدان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 7، شماره: 2
10 برآورد میزان سالیانه فرونشست در دشت مهیار با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و تحلیل پارامترهای موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
11 بررسی پتانسیل سازندها در ترشیری ایران مرکزی برای احداث مخازن زیرزمینی گاز طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 8، شماره: 1
12 بررسی تغییرات اقلیم گذشته بر اساس کانی شناسی رس ها در بخش جنوبی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
13 بررسی تغییرات کیفی آب های زیرزمینی مرتبط با رسوبات کواترنری دشت جوین با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 6، شماره: 1
14 بررسی شواهد رسوب شناسی رویداد سونامی در کرانه های مکران، بلوچستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 7
15 بهینه سازی نقشه حساسیت نسبت به فرسایش آبکندی با استفاده از روش های تلفیقی آماری داده محور (مطالعه موردی: حوضه طرود- نجارآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 1
16 پتروگرافی و ژئوشیمی رسوبات آواری قرمز میوسن در شمال ‌غرب کرج، منطقه طالقان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 1
17 پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند سرخ بالایی در برش منطقه حسن آباد (جنوب غرب تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 6
18 پهنه بندی استعداد اراضی نسبت به وقوع زمین لغزش با روش های دمپستر-شیفر و نسبت فراوانی در حوضه سرخون کارون (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
19 تاثیر فرسایش خاک و فرونشست زمین در مجاورت خطوط انتقال در دشت اشتهارد با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریک (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 16
20 تحلیل فرونشست زمین با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری، اطلاعات چاه‌های ژئوتکنیکی و پیزومتری (مطالعه موردی: منطقه شهری18تهران) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
21 تعیین برخاستگاه زمین ساختی و هوازدگی سنگ منشا ماسه سنگ های سازند داهو (کامبرین پیشین) به روش های پتروگرافی و ژئوشیمی عناصر اصلی در برش ابیانه غرب نطنز (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 6
22 تعیین عرصه های حساس به لغزش با استفاده از روش ترکیبی نوین آنتروپی شانون-ارزش اطلاعات (مطالعه موردی: حوزه سرخون کارون) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
23 تلفیق زمین آماری مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریک در نهشته های کواترنر پهنه های ساحلی غربی و شرقی بخش جنوبی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 5، شماره: 1
24 رسوب شناسی و محیط رسوبی دیرینه آبرفت های کواترنر با تلفیق داده های رسوب شناسی و روش رادار نفوذی به زمین (مطالعه موردی: منطقه کوچصفهان استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 4
25 طبقه بندی و تعیین شاخص های فرسایش پذیری مارن های جنوب شرق پیشوای ورامین با استفاده از دستگاه شبیه ساز باران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 26
26 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی مناطق مستعد لغزش به کمک نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی در پادنای علیای سمیرم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 3
27 کاربرد مدل نمایی پراش- مسافت در بررسی های ژئوشیمیایی کانسار روی کالامین (مجتمع معدنی مهدی آباد یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 13، شماره: 2
28 مدل سازی آماری حجم پیکان های ماسه ای گونه Seidlitzia Florida (مطالعه موردی: ریگ نجارآباد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
29 مدل سازی فضایی زمین لغزش: ارزیابی کارایی ترکیب روش داده محور EBF و روش دانش محور AHP (مطالعه موردی: حوضه فریدون شهر) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
30 مدل سازی و تهیه نقشه پتانسیل آب های زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی داده محور تابع شواهد قطعی- شاخص آنتروپی (مطالعه موردی: حوزه نجف آباد) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
31 مطالعه سنگ منشاء و خاستگاه تکتونیکی رسوبات کواترنری مانداب سقلسکار در رشت (دریافت مقاله) فصلنامه زمین ساخت دوره: 5، شماره: 18
32 منشایابی ماده ی خام دست افزارهای سنگی محوطه مله بوژان بر اساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی زون های دگرسانی کانسار آهن بستان اباد با استفاده از سنجش از دور ASTER (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مواد، متالورژی و معدن
2 آشکارسازی کانی های رسی و آلتراسیون ها در منطقه نصرت آباد بر اساس پردازش تصاویر سنجنده استر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 آشکارسازی هاله های دگرسانی مرتبط با کانی زایی مس پورفیری با استفاده از تصاویر ماهواره ای استر در منطقه طارم (استان زنجان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
4 استفاده از سنجش از دور (RS) جهت شناسایی محدوده های امیدبخش کانی سازی آهن در منطقه کهنوج استان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی
5 Environmental pollutants enrichment in Soil, surface sediments and water resources by Mining activities, a case study; Zarshuran mine, NW Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
6 Estimation of dam site elastic moduli using engineering seismic techniques (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
7 The urban geology of Chabahar city, SE Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 بررسی آسیبها و اثرات مجتمع فولاد مبارکه بر محیط زیست با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی و ژئوالکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
9 بررسی آسیبها و اثرات مجتمع فولاد مبارکه بر محیط زیست با استفاده ازمطالعات ژئو شیمیایی آب - خاک و نهشته های رسوبی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی چگونگی پراکنش و غلظت عناصر نیکل و مولیبدن در مناطق مجاور مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 بررسی ساختگاه کارخانه نیزار قم با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریکی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی شاخص آلودگی فلزات سنگین در رسوبات آبرفتی منطقه نصرت آباد با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
13 بررسی کاربرد روش ژئوالکتریک در تفکیک رسوبات زیرسطحی و تعیین مناطق با آبدهی بالا در دشت هومند-آبسرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
14 بررسی کانی های رسی با استفاده از سنجش از دور در منطقه چادرملو (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
15 بررسی نقش زمین شناسی کشاورزی در بحران آب و تناسب اراضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
16 بررسی نقشه های مقاومت الکتریکی زمین های واقع در جنوب شرقی شهرستان مبارکه (اصفهان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
17 بررسی نهشته های کواترنر و موضوعات رودخانه بادآور لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
18 پتانسیل علم رسوب شناسی در شناسایی دیرینه سونامی منطقه مکران (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
19 پتانسیل یابی مس با استفاده از تکنیک های سنجش از دور در جنوب شرقی بیر سفلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی
20 پهنه بندی خطر فرسایش و تولید رسوب در حوضه مرغاب خوزستان با استفاده از مدل MPSIAC در محیط GIS (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
21 پهنه بندی خطر فرسایش و تولید رسوب در حوضه مرغاب خوزستان با استفاده از مدل MPSIAC در محیط GIS (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
22 تاثیر کیفیت سنگدانه های رسوبی براستحکام بتن و سیمان درسازه های شهری مطالعه موردی: شهرکرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
23 تعیین منشا و فرایند پیشروی آب شور به آبخوان دشت خانمیرزا با استفاده از روش-های ژئوفیزیکی و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
24 رسوب شناسی و ژیوشیمی رسوبات کواترنری تالاب سقلکسار رشت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
25 روش های سازه ای مدیریت سیلاب جهت تغذیه سفره آب زیر زمینی دشت سیرمند استان هرمزگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
26 شناسایی ابعاد هندسی آبخوان آبرفتی فشافوئیه وتعیین نواحی مناسب بهره برداری (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 شناسایی دگرسانی های آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده استر در منطقه پارسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی
28 شناسایی رخساره های دگرسانی و کانی زایی آهن با استفاده از تکنیک های سنجش از دوری در محدوده شرقی منطقه چاهک (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
29 شناسایی زون های دگرسانی آرژلیک و پروپیلیتیک با استفاده از داده های (SWIR+VNIR) سنجنده ASTER در شمال غرب کنارک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی
30 شناسایی هاله های دگرسانی همراه با کانه زایی مس پورفیری با استفاده از تصاویر ASTER در بستان آباد (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
31 کاربرد روش های ژئو الکتریک در حفاظت محیط زیست مطالعه موردی تاثیر پسا بهای صنعتی مجتمع فولاد مبا رکه بر آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 لزوم توجه به ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزهای و اثر بزرگنمایی آبرفت در مکانیابی احداث بیمارستان ها و مراکز درمانی، مطالعه موردی: تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با رویکرد مقاوم‌سازی(تاب‌آوری/ایمنی) بیمارستانی
33 مطالعات لرزه مهندسی ساختگاه سد دهنگ - بستک (هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
34 نقش زمین شناسی شهری در توسعه پایدار مطالعه موردی: پردیس (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار