دکتر جواد بذرافشان

دکتر جواد بذرافشان دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

دکتر جواد بذرافشان

Dr. Javad Bazrafshan

دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات استقرار واحدهای صنعتی بر اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد، استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 4
2 ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 9
3 ارزیابی عوامل تاثیرگذار پایداری مسکن درمناطق روستایی شهرستان زرین دشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 62
4 Evaluating the Situation of Environmental Culture’s Reproduction in Rural Areas (Case Study: A Pilot of Carbon Sequestration Project in Jazmourian) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی آثار حس تعلق مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: دهستان نه، شهرستان نهبندان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
6 بررسی آثار نوسازی بر تغییر و تحولات سبک زندگی خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
7 بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها در الگوی مصرف خانوار روستایی مورد شناسی: بخش مرکزی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 16
8 بررسی عوامل موثر بر تصمیم کشاورزان در به کارگیری شیوه های حفاظت منابع آب وخاک در دشت جایدر (شهرستان پل دختر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
9 بررسی عوامل و محرک های تغییر الگوی معیشت روستاهای مناطق مرزی (مورد مطالعه: دهستان مینان، شهرستان سرباز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 49
10 بررسی وضعیت پایداری روستاهای شهرستان پلدختر بر اساس نگرش های زیست محیطی (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 2
11 تاثیر طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان بر تغییرات مکانی - فضایی پایداری محیطی روستاها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
12 تحلیل اثرات خشکسالی بر اقتصاد روستایی شهرستان باغ ملک ( طی دوره زمانی۱۳۹۰- ۱۳۸۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 4، شماره: 1
13 تحلیل اثرات و کارکردهای سرمایه اجتماعی در امنیت پایدار روستاهای مناطق مرزی بخش مرکزی شهرستان سراوان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 41
14 تحلیل ارتباط شاخص های منطقه ای محرومیت با پایداری محیطی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان پلدختر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 46
15 تحلیل پیامدهای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بر توسعه اقتصادی روستاها مورد شناسی: بخش عسلویه شهرستان کنگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 6
16 تحلیل تغییرات مکانی فضایی رفتار مشارکتی روستاییان در اجرای طرح انتقال آب از چاه نیمه ها به اراضی کشاورزی سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 4
17 تحلیل رابطه مدیریت پایدار زمین و عملکرد محصولات کشاورزی و اثرات آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 2
18 تحلیل رضایت مندی روستاییان از طرح ملی ۴۶ هزار هکتاری آبیاری به اراضی کشاورزی دشت سیستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 2
19 تحلیل فضایی تفاوت های تاب آوری در نواحی شهری و روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (موردمطالعه: شهرستان پل دختر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 1
20 تحلیل فضایی میزان برخورداری جامعه محلی از شاخص های اجتماعی موثر در تاب آوری در برابر مخاطرات محیطی(نمونه مطالعاتی:روستاهای منطقه سیستان) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
21 تحلیل میزان تاب آوری اجتماعات روستایی سیستان دربرابر مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 23
22 تحلیل و ارزیابی ارتباط زیست پذیری محیطی روستاهای ناحیه بلوچستان با میزان برخورداری از امکانات زیرساختی (دهستان دامن؛ شهرستان ایرانشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 50
23 تحلیل و بررسی اثرات سرمایه گذاری بر توانمند سازی و رفاه خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان ملاوی شهرستان پل دختر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 3
24 تحلیل و شناسایی پیامدهای خشکسالی بر ساکنین مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای چقا شهرستان فریدونشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 15
25 توانمندسازی اجتماع محور: ارزیابی ظرفیت سرمایه اجتماعی ذی نفعان محلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
26 جغرافیای شادابی: تجزیه و تحلیل مکانی شادابی متاثر از عوامل اجتماعی - اقتصادی در سطح نواحی روستایی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 4
27 حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستاهای مرزی شهرستان چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 69
28 سطح بندی و تحلیل وضعیت پایداری درسکونتگاه های روستایی مورد شناسی: شهرستان زرین دشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
29 شناسایی مهم ترین عوامل پایداری و ناپایداری روستاهای شهرستان زرین دشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 1
30 عوامل موثر بر شادابی و سرزندگی خانوارهای روستایی (موردمطالعه: شهرستان فومن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب‌شناسی تعاونیهای تولید روستایی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 بررسی اثربخشی تسهیلات مسکن روستایی در توسعه کالبدی روستا (مطالعه موردی : روستاهای بخش مرکزی کاشمر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
3 بررسی نظام های بهره برداری و نقش آن ها در توسعه کشاورزی(نمونه موردی دهستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
4 تحلیل تأثیر شبکه های اجتماعی در کارکرد فضایی خدمات روستایی، مطالعه موردی: دهستان شیروان شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
5 تحلیل روابط متقابل شهر و روستا در توسعه ی یافتگی روستا های پیرامون،(مطالعه ی موردی روستای سیادک) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
6 تحلیلی بر عوامل موثر بر مهاجرت‌های روستا- شهری در جهان اسلام نمونه موردی: شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
7 جهانی شدن و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
8 طرح های هادی روستایی و نقش آنها در توسعه کالبدی (مطالعه موردی :روستای کشکوئیه دهستان دشتاب شهرستان بافت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
9 نقش آموزه های اسلام در بهره برداری پایدار از منابع طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 نقش جاذبه های طبیعی بیابان لوت درتوسعه پایدار نواحی روستایی مطالعه موردی:شهر شهداد شهرستان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
11 نقش گردشگری ‌در تحول ‌اقتصادی- اجتماعی ‌استان سیستان‌ و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام