علیرضا ابدالی مشهدی

 علیرضا ابدالی مشهدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

علیرضا ابدالی مشهدی

Alireza Abdalimashhadi

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پوشش بذر با زیولیت و پرایم با کلات آهن بر عملکرد پروتیین و دانه ارقام ماش Vigna radiata L.در شرایط اهواز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 1
2 اثر خاک پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی های کمی و کیفی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در خاک شور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 3
3 ارزیابی بهره وری آب، برخی صفات کمی و کیفی نیشکر درکشت مخلوط با لگوم (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 3
4 ارزیابی کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) با برخی گیاهان دارویی در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
5 تاثیر اسیدسولفوریک و کودهای زیستی بر میزان کامازولن، اسانس و ویژگی های کمی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
6 تاثیر پرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه ماش (Vigna radiata) (اکوتیپ شوشتر) تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 1
7 تاثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر عملکرد و برخی ویژگی های ریخت شناختی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
8 مقاومت عرضی منفی در توده های علف هرز درنه (Echinochloa colona (L.) Link) مقاوم به آترازین در مزارع نیشکر (Saccharum officinarum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید سولفوریک، اسید هیومیک و محلول پاشی برگی نیترات پتاسیم بر برخی خصوصیات فنوتیپی و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula offisinalis L.) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 اثر جهت جغرافیایی ردیف کاشت و جمعیت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه Matricaria chamomilla L (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
3 اثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر برخی صفات مرفولوژیک آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
4 اثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
5 اثر کاربرد خاکپوش و محلول پاشی عناصر سلنیوم و بور بر وزن خشک بخش های مختلف اندام هوایی آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
6 اثر کشت توأم ردیفی همیشه بهار با انیسون و سیاهدانه بر اجزای عملکرد همیشه بهار (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
7 اثر محلولپاشی روی و آهن بر عملکرد، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت لوبیا چشم بلبلی (.L unguiculata Vigna) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 اثر محلولپاشی عناصر ریزمغذی و کاربرد مالچ بر برخی خصوصیات مورفولوژیک آفتابگردان در خاک شور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
9 اثر ورمی کمپوست و کودهای نیتروژن و فسفر زیستی بر عملکرد دانه و روغن کدوی طبی (Cucurbita pepo L. var. styriaca) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
10 اثرات تنش رطوبتی بر خصوصیات گیاهچه ای ارقام پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 ارزیابی اثرات تنش رطوبتی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام پنبه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
12 ارزیابی برخی خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف پنبه در شرایط تنش اسمزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
13 ارزیابی شاخص های سودمندی در کشت مخلوط تأخیری علوفه ای جو (hordeum vulgar) ورازیانه (foeniculum vulgare) در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 ارزیابی صفات کیفی علوفه در کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare L.) و رازیانه (Foeniculum vulgare L.) در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 ارزیابی عملکرد وزن تر و خشک برگ گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تأثیر تاریخ های مختلف نشاکاری و کودهای شیمیایی- بیولوژیک در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
16 ارزیابی عملکرد همیشه بهار در کشت مخلوط با سیر و شنبلیله در شرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 ارزیابی کاربرد اسید سولفوریک، اسید هیومیک و محلول پاشی برگی نیترات پتاسیم بر عملکرد دانه و برخی شاخص های فیزیولوژیک گل همیشه بهار (Calendula Offisinalis L.) در شرایط اقلیمی دشت خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 اندازه گیری محتوای کلروفیل برگ گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تاثیر سطوح مختلف کود و تاریخ نشاءکاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 بررسی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی کلزا ( رقم یولا 401 ) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
20 بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن، کارایی زراعی مصرف نیتروژن و درصد انتقال مجدد ماده خشک از غلاف به دانه کلزا(Brassica npus.L درشرایط آب و هوای اهواز (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
21 بررسی اثر تاریخ کاشت و کاربرد کودهای آلی بر تعدادی از صفات مورفولوژیک گیاه دارویی کدوی تخم پوست کاغذی (Cucurbita pepo var Styriaca) در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
22 بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط آب و هوایی شهرستان رامهرمز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
23 بررسی اثر خاکپوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی صفات فیزیکی دانه آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
24 بررسی اثر سطوح کودهای نیتروژنه وسیلیکاته برروی عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله (wittmack Tritiosecale) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
25 بررسی اثر فواصل مختلف آبیاری و کاربرد انواع مالچ بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 بررسی اثر کود دامی و پلیمر سوپر جاذب بر عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 بررسی اثر محلول پاشی کود نیتروژن بر عملکرد برنج به منظور کاهش مصرف و تلفات کود نیتروژن در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
28 بررسی اثر مقدار و مرحله محلول پاشی اسیدهای آمینه بر برخی از خصوصیات کمی گیاه دارویی داتوره (.Datura stramonium L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
29 بررسی اثر هیومیک اسید و تاریخ کاشت بر روی گیاه گل گاوزبان Borago officnalis L در شرایط آب و هوایی شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
30 بررسی اثرچندنوع خاکپوش و مدیریت بهینه سیستم های کودی شیمیایی ارگانیک و بیولوژیک برصفات آگرواکولوژیک خرفه درچینهای مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 بررسی تاثیر عملیات دیسک – ماله راتونینگ ، در کاهش زمان آبیاری و مقدارآب مصرفی نیشکر (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
32 بررسی تاثیر مدیریت کم آبی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد سورگوم دانه ای رقم کیمیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
33 بررسی تأثیر فواصل مختلف آبیاری و کاربرد انواع مالچ و ترکیبات جاذب الرطوبه بر عملکرد کمی و کیفی رازیانه در شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی تعیین بهترین مرحله اندازهگیری محتوای کلروفیل برای تخمین عملکرد گندم تحتسطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
35 بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی و دمای کانوپی تحت تاثیر انواع مالچ و روشهای مختلف کاشت در گیاه روغنی آفتابگردان(.(Helianthus annuus L (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی تنوع در میزان فنل کل، فلاونوئید و ظرفیت انتی اکسیدانی ده توده ایرانی و خارجی خارمریم Silybum marianum (L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
37 بررسی خاصیت آنتی باکتریال برخی از گیاهان فلور خوزستان (مطالعه موردی: شهرستان باوی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
38 بررسی درصد دیواره سلولی، دیواره سلولی عاری از همی سلولز و خاکستر علوفه در کشت مخلوط جو و رازیانه در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 بررسی روشهای کاربرد زئولیت و پرایمینگ بذربرعملکرد و اجزای عملکردارقام ماش Vigna radiata L درمنطقه اهواز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 بررسی سطوح کود ورمی کمپوست و محلول پاشی عناصر غذایی بر عملکرد کمی و کیفیت یولاف زراعی (Avena sativa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
41 بررسی عوامل بازدارنده کشت، صنعت و تجارت گیاهان دارویی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
42 بررسی واکنش گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L) به کاربرد کودهای آلی و زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
43 تاثیر ارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ارقام برنج (Oryza sativa L.) در منطقه اهواز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 تاثیر محلول پاشی نیتروژن و اسیدهای امینه بر گیاه داتوره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
45 تاثیر هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذور تخم شربتی (Lallemantia iberica L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 تأثیر تراکم سیر (Allium sativum L.) در کشت مخلوط با گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
47 گیاهان و علف های هرز آبزی، خطری بالقوه برای آسیب رساندن به تاسیسات سدها، منابع آبی و زیست بوم های آبی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
48 مروری بر گیاه دارویی گل سازویی (Scrophularia striata) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
49 معرفی گیاه دارویی کدوی طبی (Cucurbita pepo L. var. styriaca) به عنوان یک داروی پیشگیری از بروز سرطان پروستات در شرایط تحریم دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
50 معرفی گیاه دارویی کدوی طبی (Cucurbita pepo. var. styriaca) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
51 مقایسه برخی شاخص های عملکردی همیشه بهار در کشت مخلوط با انیسون و سیاهدانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
52 مقایسه مواد موثره موجود در میوه گیاهی دارویی ماریتیغال در گونه مجارستانی و بومی خوزستان (ملاثانی) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 نقش گیاهان دارویی در شرایط جنگی و تحریم های دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
54 و رازیانه (hordeum vulgar) ارزیابی عملکرد علوفه خشک در کشت مخلوط علوفه ای جو در سطوح مختلف کود نیتروژن (foeniculumvulgare) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
55 واکنش جوانه زنی و ویگور بذر خار مریم به پرایمینگ با سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی