سید محسن موسوی نیک

 سید محسن موسوی نیک دانشیار دانشگاه زابل

سید محسن موسوی نیک

Seyed Mohsen Mousavu Nik

دانشیار دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد، پایداری غشای سلول و محتوای نسبی آب برگ ژنوتیپ های سورگم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
2 اثر محلول پاشی دی اکسید تیتانیوم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی مریم گلی (.Salvia officinalis L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
3 اثرات رژیم های آبیاری و کود بر ویژگی های کمی و کیفی خرفه (Portolaca oleraceae) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
4 ارزیابی توانایی رقابت چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L) با علف هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus L.) با استفاده از مدل های تجربی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 2
5 بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت ها و رنگ دانه های فتوسنتزی در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای (.Sorghum bicolor L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
6 بررسی اثر فاصله ردیف و کنترل علف های هرز در کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) از طریق شاخص های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
7 بررسی ارتباط برخی ویژگی های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای با عملکرد و اجزای آن در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
8 بررسی تاثیر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها، رنگ دانه های فتوسنتزی و رشد چند رقم و لاین ارزن دم روباهی (Setaria italica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 2
9 تاثیر تنش خشکی بر وضعیت آبی، پایدرای غشاء سلول و عملکرد ارزن دم روباهی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 3
10 تاثیر محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کلزا تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 4
11 تاثیر موقعیت مکانی بذر بر روی پایه مادری روی عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.)تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 1، شماره: 2
12 تاثیر نانو کودفسفات اصلاح شده با یک ترکیب آلی جدید بر خصوصیات کیفی دو نوع لوبیا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات رژیمهای آبیاری و کود بر ویژگیهای کمی و کیفی خرفه Portolaca oleraceae (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
2 ارزیابی اثر تنش خشکی و اسید سیلیکون بر عملکرد کمی ذرت شیرین در منطقه سیستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
3 ارزیابی رشد و نمو و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella Sativa L. ) در اقلیم کرمان تحت اثر تنش خشکی و محلول پاشی با اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
4 ارزیابی عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L) در اقلیم کرمان تحت اثر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
5 ارزیابی عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه( igella sativa L.N) در اقلیم کرمان تحت اثر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
6 بازحیات بخشی به ساختار محله با توجه به اصول پایداری در محلات قدیمی نمونه موردی : محله سراب مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
7 بررسی آنالیز صفات رشدی CGR, RGR, BMD تحت تاثیر کودها و باکتری های محرک رشد بر روی گیاه کرچک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 بررسی اثر دگرآسیبی درمنه خزری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های اسفرزه (Plantago ovata) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 بررسی اثرات تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های درمنه خزری (Artemisia annua L) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
10 بررسی اثرات چند گیاه دارویی ضد دیابت در طب سنتی و طب جدید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
11 بررسی انتشار گازهای نیتروژنه از خاک های سیلتی رسی پنبه آبی منطقه شیبکوه فسا در فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی تنش خشکی و محلول پاشی اسید سیلیکون بر اجزای عملکرد گندم رقم بولانی در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
13 بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی سرعت رشد گیاه و سرعت رشد نسبی در کرچک تحت تاثیر نیتروژن، گوگرد و باکتریهای محرک رشد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
14 بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی سرعت رشدمحصول و سرعت رشد نسبی برروی عملکرد گیاه کرچک (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
15 بررسی دگرآسیبی عصاره آبی درمنه خزری (Artemisia annua L.) بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های بذرک (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 بررسی راهکارهای طراحی بدنه های شهری با تاکید بر اصول پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
17 بررسی فاکتورهای مختلف جوانه زنی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) به سطوح مختلف تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
18 بررسی کارایی مصرف انرژی زراعت سورگوم در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
19 بررسی کارایی مصرف انرژی و آنالیز حساسیت تولید سورگوم در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
20 پارامترهای خلاق فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
21 تاثیر تنش آبی و منابع کودی مختلف بر شاخصهای فیزیولوژیک کاسنی Cichorium intybus L (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
22 تاثیر تنظیم کننده های رشد در جایگزینی پتاسیم با سدیم در کشت بافت توتون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تاثیر کود نانو سیلیکون تحت شرایط تنش خشکی بر عملکرد کیفی ذرت شیرین (Zeamays L. Var Scharata) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
24 تأثیر تنش شوری (NaCl) بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های کاهو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
25 تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر محتوی پروتئین محلول در برگ گیاه درمنه خزری (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
26 تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر محتوی مادهی مؤثرهی آرتمیزینین موجود در درمنه خزری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
27 تأثیر محلول پاشی اسید سیلیکون بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم هامون در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
28 تولید انرژی تجدید پذیر از زیست توده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار
29 کارآیی کودهای آلی در کاهش اثرهای تنش خشکی بر رشد و نمو گیاه دارویی کاسنی Cichorium intybus L (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
30 مروری بر تاثیر سیلیکون روی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
31 مطالعه اثر پتانسیل های مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های ریحان (Osimum basilicum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
32 مطالعه اثرات سطوح مختلف کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های چای ترش (Hibiscus Sabdariffa) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
33 مطالعه تغییرات محتوی کلروفیل تحت تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی در گیاه درمنه خزری (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت