دکتر سجاد محبی

دکتر سجاد محبی استاد گروه شیمی، دانشگاه کردستان

دکتر سجاد محبی

Dr. Sajad Mohebi

استاد گروه شیمی، دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.