دکتر سهیل پارسا

دکتر سهیل پارسا استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر سهیل پارسا

Dr. Soheil Parsa

استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر سهیل پارسا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
_JOURNAL_POSITION_
_JOURNAL_POSITION_

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 4
2 اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 5
3 اثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص‌های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی( Thymus vulgaris L.) و دنایی (Thymus daenensis celak.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
4 ارتباط بین ترکیب آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با صفات کیفی دانه در برخی از ارقام گندم نان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 3
5 ارتباط بین صفات کیفی دانه و نشانگرهای مولکولی SSR در برخی از ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
6 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد زیست توده و برخی صفات فیزیولوژیکی دو گونه آویشن Thymus vulgaris و Thymus danensis در شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
7 تاثیر روش های مختلف کم آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای (.Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 2
8 تاثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری وبهبود زوال بذر دو رقم کنجد (Sesamum indicum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
9 تأثیر سطوح مختلف حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
10 تغییرات نسبت کربن به نیتروژن خاک و پاسخ رشدی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در واکنش به سطوح مختلف کودهای دامی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اعمال تیمار IBA (ایندول بوتیریک اسید) بر خصوصیات جوانه زنی و رشدی ارقام گندم(Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
2 اثر پرایمینگ تغذیه ای با عناصر روی و منگنز بر بهبود شاخص های جوانه زنی ذرت دانه ای (Zeamays L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
3 اثر پیش تیمار باکتری (Bradyrhizobium Japonicum) بر خصوصیات جوانه زنی چهار رقم سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
4 اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر تغییرات الگوی پروتیینی بذور جو (.Hordeum vulgaris L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان پرولین گلرنگ تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 اثر جوانه زنی (بدون نور) بر ترکیب شیمیایی دانه جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
7 اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
8 اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
9 ارزیابی همبستگی بین صفات کمی و درصد پروتئین بذرارقام گندمهای ایرانی و استرالیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
10 استفاده از روش PCR برای مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B1 در ارقام گندم نان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
11 بررسی اثر بنزیل آمینو پورین قبل و بعد از سرمادهی بر شکست خواب بذر در گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام چغندرقند در کشت پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
13 بررسی اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه زنی بذور توده‏های مختلف خردل وحشی(.(Sinapis arvensis L (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 بررسی اثر دما بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذر پنیرباد (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی اثر دما بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذر پنیرباد (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی اثر ساعات مختلف هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و رشد ارقام گوجه فرنگی( Lycopersicon escolentum Mill) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
17 بررسی اثر سالیسیلیک اسید و تنش اسمزی برخصوصیات جوانه زنی ارقام جو (.Hordeum vulgare L) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 بررسی اثرات نیترات پتاسیم و سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم نخودی (Teucrium polium) Effect of potassium nitrate on seed germination of medicinal plant Teucrium polium (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
19 بررسی پدیده ساقه روی در ارقام چغندرقند در کشت پاییزه در منطقه خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
20 بررسی پروفایل پروتیینی در بذور آنغوزه (Ferula asafoetida) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
21 بررسی تاثیر میزان پروتئین دانه در بروز خواص کیفی 22 رقم گندم نان در ارتباط با امنیت غذایی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
22 بررسی تأثیر تیمار بیو- اوسموپرایمینگ بذر بر شاخص های بنیه گیاهچه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
23 بررسی تغییرات میزان فسفر دانه جو طی جوانه زنی با روش طیف سنجی جذب اتمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
24 بررسی تنوع زیرواحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا در ارقام گندمهای نان ایرانی و استرالیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
25 بررسی تنوع زیستی محصولات زراعی شهرستان بیرجند طی سال های زراعی 1391-1384 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
26 بررسی چالشهای مربوط به تولید و صادرات زعفران در استان خراسان جنوبی با استفاده ازمدل SWOT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 بررسی روش های اختلاط پساب تصفیه شده شهری با آب قنات جهت افزایش بهره وری آب (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
28 بررسی روش های مختلف پرایمینگ بذورسویا Glycine max L. Merrill (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
29 بررسی زوال بذربرخصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی سویا Glycine max L. Merrill (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30 بهبود خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی یکساله (Salvia viridis) تحت شرایط تنش خشکی با بکارگیری نیترات پتاسیم و کلرید کلسیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بهبود شاخصهای جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی یک ساله با استفاده از اسمو و هیدروپرایمینگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
32 بهبود عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت Zea mays L با استفاده از زئولیت در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
33 تاثیر اسموپرایمینگ و تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر کینوا (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
34 تاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات رشدی زعفران (Crocus sativa L.) در مزارع چندساله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
35 تاثیر تلقیح خاک با باکتریهای افزاینده رشد بر خصوصیات رشدی زعفران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
36 تاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
37 تاثیر تیمارهای پرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر گیاه دارویی کما کندل (Dorema ammoniacum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
38 تاثیر زوال بذر بر میزان هدایت الکتریکی و نشت مالون دی آلدئید بذر خلر (Larthyus sativis) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
39 تاثیر سرمادهی مرطوب و هورمون بنزیل آمینوپورین بر شکست خواب بذر گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
40 تاثیر هورمون های جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی بذور زوال یافته خلر (Lathyrus sativus L) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
41 تأثیر آماده سازی بذر بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی کنگر فرنگی (Cynara scolymus) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
42 تأثیر پرایمینگ بذر با استفاده از اسید سالسیلیک و آب مقطر برروی شاخص های جوانه زنی Salvia viridis (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 تأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالسیلیک و پلی اتیلن گلایکول به همراه محلول پاشی گیاه با اسید سالسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت تحت شرایط خشکی ذرت(Zea mays L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
44 تأثیر ترکیب تیمار های هورمونی و سرمادهی مرطوب بر بهبود جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
45 تأثیر تکنیک های مختلف پرایمینگ بر خصوصیات سبز شدن گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
46 تجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیرآبیاری با پساب شهری تصفیه شده (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
47 تغییر اقلیم و تأثیرات پروژه های ترسیب ربن بر تنوع زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
48 شکست خواب و بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula asafetida) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
49 غربال ارقام گندمهای نان برای کیفیت نانوایی براساس امتیاز ژنومی زیر واحدهای گلوتنین سنگین (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
50 کاربرد اسید سالسیلیک به منظور کاهش اثرات سوء تنش خشکی بر رشد اولیه گیاهچه گیاه دارویی Salvia viridis (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
51 کاهش اثرات سوء تنش شوری در گیاه دارویی کنگر فرنگی (Cynara scolymus) با استفاده از پرایمینگ بذر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 کشاورزی پایدار راهی به سوی پایداری ترسیب کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
53 مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند دراستان خراسان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 مروری بر خواص دارویی و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
55 مطالعات اثرات سطوح شوری و نیتروژن برم حتوی نیتروژن ارقام گندم نان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
56 مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-A1 و Glu-D1 در ارقام گندم نان با استفاده از نشانگرهای PCR آلل اختصاصی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی