دکتر مجید رحیم پور

دکتر مجید رحیم پور عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب

دکتر مجید رحیم پور

Dr. Majid Rahimpour

عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز فازی شبکههای توزیع آب تحت شرایط کمبود فشار (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 2
2 ارزیابی سیستم آبیاری جویچه ای با مقادیر مختلف دبی ورودی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 2
3 اصلاح ضریب سرعت سطحی در روش جسم شناور با مدل سازی جریان در نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
4 افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن با اتصال سازه PBC به دریچه تخلیه رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 66
5 Series and parallel pipelines system solutions using Regula Falsi method scripted in Mathematica (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 6، شماره: 1
6 برآورد دبی جریان در مدل سرریز-دریچه مستطیلی با انقباض همگن در حالت دریچه آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی آزمایشگاهی اثر آستانه در کنترل آبشستگی اطراف پایه های پل در رسوبات چسبنده (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 4
8 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
9 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه و تکیه گاه پل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه گاه پل در حضور اجسام شناور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 78
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله دهانه مکش از سطح رسوب بر عملکرد سیستم هیدروساکشن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 3
12 بررسی آزمایشگاهی تاثیر منحرف کنندهالگوی جریان بر پسزدگی آب و راندمان نگهداشت واریزه (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 7، شماره: 4
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر هندسه آشغالگیربر راندمان نگهداشت واریزه و پس زدگی آب (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
14 بررسی آزمایشگاهی توسعه زمانی مخروط رسوب شویی در مخازن سدها تحت تاثیر سازه DBE (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 9
15 بررسی آزمایشگاهی شناسائی محدوده جریان انتقالی در روزنه جانبی مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 17، شماره: 4
16 بررسی آزمایشگاهی مشخصه های جت غوطه ور در فرآیند هوادهی به مخزن سیال ساکن (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
17 بررسی تاثیر انحراف جزئی دستگاه سرعت سنج صوتی بر مقادیر اندازه گیری شده جریان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 2
18 بررسی تاثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه ها (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
19 بررسی تاثیر قرارگیری صفحات مستغرق در میزان رسوب شویی تحت فشار مخازن سدها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 9
20 بررسی صحت عملکردمدل های Sirmod، WinSRFR، Furdevو Pozal در تحلیل سیستم آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 5
21 بهینه سازی شبکه های توزیع آب با تقاضای فازی در شرایط شکست یکی از لوله های شبکه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
22 پیش بینی سرعت پیک آلودگی در رودخانه با استفاده از روش GMDH و روش هوشمند تلفیقی GMDH-HS (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 1
23 تاثیر پارامترهای هندسی بر توزیع سرعت در کانال های روباز با مقطع مرکب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
24 تاثیر دماغه و دیواره جان پناه سرریز کلید پیانویی بر انسداد اجسام شناور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
25 تاثیر شیروانی بالادست بر انسداد و ظرفیت تخلیه سرریز کلید پیانویی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 30، شماره: 2
26 تاثیر مدت زمان و فرکانس اندازه گیری سرعت سنج صوتی بر محاسبه مشخصات جریان آشفته (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 4
27 تحلیل نیمرخ سطح آب در سرریز جانبی لبه پهن ذوزنقه ای با استفاده از تبدیل موجکی هار (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
28 طراحی بهینه شبکه های توزیع آب تحت عدم قطعیت های هیدرولیکی و استحکام بخشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش­ های نوین در مهندسی آب پایدار دوره: 1، شماره: 2
29 مدل سازی فیزیکی آبشستگی زیر لوله های مستغرق منفرد و دوتائی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 19، شماره: 71
30 مدیریت کیفی آب مخزن سد بافت از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
31 مطالعه آزمایشگاهی اثر جریان جت دایره ای بر رسوب شویی مخازن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 4
32 مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 77
33 نشت یابی در شبکه آبرسانی با استفاده از نرم افزار EPANET و روش نروفازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش­ های نوین در مهندسی آب پایدار دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی راه کارهای مناسب برای کاهش خطرات ناشی از واریزه در رودخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
2 استخراج رابطه دبی-اشل جریان همزمان از رو و زیر دریچه با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
3 برآوردپارامترهای مدل ناحیه ماندابی (TSM )در رودخانه ها باروش تکامل رقابتی جوامع (SCE) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
4 بررسی آزمایشگاهی اثر شکل و مقیاس زبری بر پروفیل سطح آب در کانالهای باز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
5 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع جت هیدرولیکی بر راندمان تخلیه رسوب از مخازن سدها در روش جت- هیدروساکشن (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع ریزش جت مستغرق، بر راندمان رسوب شویی هیدرولیکی تحت فشارمخازن سدها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 بررسی آزمایشگاهی توسعه زمانی حفره آبشستگی زیرلوله های عبوری ازبستررودخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
8 بررسی آشوبناکی دبی جریان رودخانه قره سو کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 بررسی اثر تغییر ناگهانی زبری بستر بر پروفیل سطح آب و توزیع سرعت در کانال های روباز (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
10 بررسی اثر چسبندگی سینماتیکی و ارتفاع سطح آزاد آب بر تغییرات زمانی ضخامت لایه گرادیانی در یک استخر خورشیدی آزمایشی (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
11 بررسی انسداد ناشی از اجسام شناور در سرریزهای جانبی کلیدپیانویی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
12 بررسی تاثیر ADCP متحرک بر مقادیر اندازه گیری شده پروفیل سرعت و سرعت برشی جریان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی خصوصیات هیدرولیکی سرریز جانبی دایرهای لبه تیز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
14 بررسی خصوصیات هیدرولیکی سرریز جانبی ذوزنقه ای لبه تیز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی خصوصیات هیدرولیکی سرریزهای جانبی کلید پیانویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
16 بررسی عدم قطعیت ضریب زبری درشبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
17 بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریز کلید پیانویی با استفاده از مدل های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 بررسی وارزیابی روش های موثر بر افزایش راندمان رسوب شویی هیدرولیکی در مخازن سد ها و تلفیق موثرترین آنها به صورت همزمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
19 بهره برداری پایدار از منابع آب سدها با کنترل رسوب گذاری مخازن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
20 بهینهسازی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش تکامل رقابتی جوامع (SCE) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
21 پیش بینی سرعت حرکت آلودگی در رودخانه با استفاده از روش هوشمند برخورد گروهی با داده ها ( GMDH ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
22 تاثیر اجسام شناور بر آبشستگی پایه و تکیه گاه پل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
23 تاثیر انحنای سینوسی بر توزیع سرعت در کانال های مستطیلی پیچ و خم دار (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 تاثیر زبری پهنه سیلابی بر توزیع سرعت در کانال های روباز با مقطع مرکب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 تاثیر زبری دیواره و بستر بر منحنی های هم سرعت و محل وقوع سرعت ماکزیمم در کانال های رو باز با مقطع مستطیلی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
26 تاثیر شیب طولی بر توزیع سرعت و محل سرعت ماکزیمم در کانال های روباز مستطیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
27 تاثیر صفحات مستغرق مستطیلی در آبشستگی تکیه گاه و گروه پایه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
28 تاثیر عوامل هندسی و هیدرولیکی بر ضرایب الفا و بتا د رکانال های رو باز مستطیلی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
29 تاثیر نسبت عرض به ارتفاع بر توزیع سرعت در کانال های روباز مستطیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
30 تأثیر دبی خروجی از نازل بر روی مشخصه های جت مستغرق در سامانه های تصفیه آب (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
31 تأثیر عدم قطعیت ضریب زبری لوله ها در کارآیی شبکه های آبرسانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
32 تحلیل عدم قطعیت در شبکه های توزیع آب با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
33 تحلیل معادلات حاکم بر شبکه های توزیع آب با استفاده از تئوری گراف خطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
34 تخمین پارامترهای نفوذ با استفاده از مدل Sipar_ID (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
35 ترسیم پروفیل سطح آب در سرریز جانبی ذوزنقهای لبه پهن با استفاده از روشهای عددی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 تصحیح ضریب سرعت سطحی روش جسم شناور در کانال های روباز مستطیلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 تعیین ضریب تخلیه آبگیر کف مشبک لوزی شکل (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
38 تعیین مناسب ترین نسبت استغراق طوق در آب شستگی تکیه گاه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
39 حل عددی معادله پخش انتشار با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
40 حل معادله پروفیل سطح اب در جریان متغیر تدریجی با استفاده از موجک هار (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
41 شبیه سازی موجکی انتشار آلودگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 ضریب دبی جریان در سرریز جانبی لبه پهن با مقطع ذوزنقه ای (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
43 طراحی بهینه هندسی تالابهای آب سطحی مصنوعی با استفاده از روش حجم محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 طراحی حسگر سرعت و ناخالصی جریان (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
45 طراحی و ساخت دستگاه خودکار و دیجیتالی محاسبه تبخیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
46 کاربرد آستانه برای کنترل آبشستگی اطراف پایه های پل استوانه ای دررسوبات چسبنده (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
47 کاربرد روشی جدید در تخمین دبی جریان در کانالهای مستطیلی با زبریهای غیر یکنواخت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 کاربرد صفحات مستغرق انحنا دار بر کاهش آبشستگی تکیه گاه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
49 کاربرد علم هیدرولیک در هدایت ماهی ها به پایین دست نیروگاه های برق آبی و سدها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 کاربرد موجک گالرکین در حل معادلات ضربه قوج (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
51 محاسبه ی مکان و زمان پدیده ی جدایی ستون سیال در سیستم آبرسانی و چگونگی کنترل این پدیده (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
52 مدل سازی آزمایشگاهی جریان موجکی بر روی سرریزهای کلید پیانویی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
53 مدل سازی جریان ناشی از شکست سد و انتقال رسوب به روش حجم محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
54 مدل سازی و بررسی آزمایشگاهی جریان ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
55 مروری بر مدلسازی و بررسی نیترات در سفره آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
56 مطالعه آزمایشگاهی یکنواختی پخش در سیستمهای آبیاری قطره ای کم فشار (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
57 مطالعه انتقال حرارت و جرم در حالت گذرا و آنالیزحساسیت در یک استخرخورشیدی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
58 مطالعه ی اثر ضریب نفوذ نمک، گرمای ویژه و عدد ریلی بحرانی بر تغییرات زمانی ضخامت لایه گرادیانی در یک استخر خورشیدی آزمایشی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
59 مقایسه راندمان هیدرولیکی در تالابهای آب سطحی مصنوعی مستطیلی و گرد گوشه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 مقایسه روش های تخمین دبی در مقاطع مرکب (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
61 مقایسه روش های موجود در تعیین مقاومت جریان رودخانه درشت دانه بابلرود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران