محمدعلی بنی هاشمی

 محمدعلی بنی هاشمی دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

محمدعلی بنی هاشمی

Mohammad ali Bani Hashemi

دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ریسک سد گلستان بر اساس خسارت اقتصادی در پایین دست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
2 ارزیابی ریسک سدگلستان براساس تلفات جانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اصلاح و آماده سازی داده های واقعی به منظور استفاده در مدل های عددی و روش های تجربی رسوبگذاری در مخازن سدها، مطالعه موردی: سد کارده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
4 انواع سیلاب های ناشی از شکست سد و برنامه عملیاتی مدیریت بحران در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
5 برآورد رسوبگذاری در مخازن با روشهای تخمینی(تجربی و نیمه تجربی) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی آزمایشگاهی اثر تنگ شدگی و زاویه در کاهش آب شستگی اولین آب شکن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه واگرایی و مشخصات هیدرولیکی و رسوبی دهانه ورودی مخزن بر سرعت پیشروی پایه دلتا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 بررسی آزمایشگاهی الگوی پیشروی دلتا در دهانه ورودی رودخانه به مخازن سدها (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل روزنه بر آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
10 بررسی آزمایشگاهی عمق بحرانی پایاب در آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی اصالت معماری در مراکز تجاری؛ نمونه موردی بازار تاریخی تبریز و مجموعه منصور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 بررسی تحلیلی استفاده از سرریزهای پلکانی در ساخت سدهای کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی تحلیلی معیارهای طراحی بهینه سرریزهای کنگره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی تخمینی رسوبگذاری در مخازن سدها (مطالعه موردی درکشور - سد استقلال ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
15 بررسی تخمینی رسوبگذاری در مخزن سد لتیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
16 بررسی تغییرات دلتا در شاخه لوارک از مخزن سد لتیان با استفاده ازنقشه های هیدروگرافی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 بررسی رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از مدل عددی و ارائه راهکارهایی برای مدیریت رسوبگذاری درمخزن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
18 بررسی رسوبگذاری و تشکیل دلتا و جریان غلیظ زیرین درپشت مخازن سدها و مدلسازی عددی آنها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
19 بررسی روابط و روش های تجربی میزان آورد و توزیع رسوبات در مخزن سد سفیدرود (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
20 بررسی روشهای تخمینی برآورد ضریب تله اندازی در مخزن سد سفیدرود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
21 بررسی روند رسوبگذاری در مخزن سد لتیان با استفاده از نتایج هیدروگرافی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 تاثیر پارامترهای شکست بر مشخصات جریان سیل ناشی از شکست سدهای خاکی بوستان و گلستان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 تخمین احتمال شکست سدگلستان دراثرفرسایش داخلی و رگاب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 تخمین زمان گسترش شکاف در سدهای خاکی در اثر پدیده آبشویی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 تخمین فرسایش خاک حوضه آبریز سد سفیدرود (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
26 توسعه سامانه پیش بینی هشدار سیل حوضه آبریز رودخانه قمرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
27 تولید شبکه محاسباتی و حل میدان جریان لوله مکش توربین فرانسیس(مطالعه موردی طرح توسعه نیروگاه مسجدسلیمان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 حل عددی معادلات جریان آب کم عمق به روش ضمنی تیلو-گالرکین با کمک روش کنترل طول کمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 سناریوهای شبیه سازی شکست سدهای متوالی - مطالعه موردی سدهای گرگانرود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در لوله تخلیه و مکش توربین (مطالعه موردی طرح توسعه نیروگاه آبی مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
31 شبیه سازی عددی جریان غیرماندگار سریع با شرط مرزی درونی با استفاده از روش MacCormak-TVD (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 شکست سد بر اثر روگذری جریان، مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 شکست سدبراثرپدیده آبشویی، مطالعه عددی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
34 صحت سنجی مدل عددی GSTARS3 در برآورد روند رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
35 عملیات آبشویی مخازن ارائه عملکرد وقابلیت های مدل نرم افزاریRESCON (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 کاربرد روشهای عددی دقیق در مدل سازی توزیع آلودگی در رودخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 مدل دو بعدی شکست تدریجی سد به روش فرد و مککورمک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 مدل سازی تلفیقی یک بعدی دوبعدی جریان به روش ضمنی با قابلیت تسخیر شوک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 مدل سازی دو بعدی پدیده شکست سد به روش ضمنی بیم و وارمینگ (Beam & Warming) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
40 مدل عددی پیشروی دلتا و جریان گلآلود در مخزن سد با کاربرد سیستم مختصات لاگرانژی و روش تسخیر شوک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
41 مدلسازی جریان ناشی ازشکست سدبااستفاده ازشبکه بی ساختارمثلثی ازنوع سلول گوشه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 مدلسازی شکست سد ، معرفی یک الگوریتم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامتر چسبندگی خاک بر زمان و نحوه شکست سدهای خاکی تحت روگذری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
44 مطالعه آزمایشگاهی سرعت پیشروی تاج دلتا در بخش ابتدایی مخازن سدها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 مطالعه آزمایشگاهی گسترش شکاف در سد خاکی همگن بر اثر روگذری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
46 مطالعه مدل موج سینماتیک یک بعدی جهت شبیه سازی فاز پیشروی جریان به انتهای عرصه های پخش سیلاب (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
47 معادلات دوبعدی حاکم برجریان دائمی فوق بحرانی روی تندآب سرریزها باهندسه های پیچیده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 مقایسه نتایج پیشروی دلتای رسوب در مخزن سد در مدل آزمایشگاهی با مدل عددی مشابه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
49 مقایسه نتایج مدل عددی HEC-RAS با مقادیر واقعی در رسوبگذاری مخزن سد لتیان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
50 نقش سرعت جریان و زمان فرار در مدیریت بحران سیلاب ناشی از شکست سد (مطالعه موردی سد گلستان 1) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
51 یک مدل عددی نیمه ضمنی چند مرحله ای از نوع گودانف با شبکه جابجا شده برای مدلسازی شکست سد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران