مرتضی اکبری

 مرتضی  اکبری

مرتضی اکبری

Morteza Akbari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing Economic, Social, and Environmental Impacts of Wind Energy in Iran with Focus on Development of Wind Power Plants (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
2 ارایه برنامه هاى راهبردى جهت مدیریت بحران بیابان زایى با استفاده از علم آینده پژوهى (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 4
3 ارزیابی تاثیرات آب مغناطیسی بر احیای بیابان در مناطق خشک با استفاده از شاخص های مورفولوژی و فیزیولوژی گیاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی دوره: 2، شماره: 8
4 ارزیابی تغییرات زمانی- مکانی منابع آب زیرزمینی دشت کاشمر مبتنی بر تحلیل سری زمانی داده های بارش و خشکسالی (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 8، شماره: 1
5 ارزیابی حساسیت پارامترهای ورودی در وضعیت بیابان زایی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: جنوب شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
6 ارزیابی و مدل‌سازی تغییرات زمانی- مکانی کاربری اراضی در گسترش شدت بیابان‌زایی مناطق خشک شمال شرق ایران (سرخس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
7 ارزیابی و مقایسه داده های بارش ماهواره GPM با مقادیر بارندگی ایستگاه های زمینی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 9، شماره: 2
8 اولویت بندی پیشران های مدیریت فضای سبز مبتنی بر آینده پژوهی و برنامه ریزی سناریو در شرایط بحران منابع آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 7، شماره: 2
9 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 1
10 بررسی تغییرات فصلی پارامترهای کیفی آب در حوضه آبخیز گرگانرود به وسیله روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 6
11 بررسی نگرش کارشناسان کشاورزی در مورد مولفه های موثر در مصرف محصولات ارگانیک کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
12 برنامه ریزی سبزراه های شهری مطالعه موردی: منطقه یازده شهری کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 2
13 پایش تغییرات زمانی- مکانی شاخص های موثر بیابان زایی مناطق خشک جنوب خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 2
14 پیش بینی روانآب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و مقایسه با مدل های شبکه عصبی ANN و ANFIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کارده) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 6
15 تحلیل سازوکارهای بهبود طرح مهندسین ناظر گندم (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
16 شناسایی و رتبه‌ بندی مهم‌ترین عوامل بیابان‌ زایی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
17 صحّت سنجی داده های بارش ماهواره GPM-IMERG در مقیاس‌های زمانی نیم‌ساعته و روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات آبیاری در شور شدن خاک اراضی دشت درگز استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 ارزیابی اثرات آبیاری در شور شدن خاک اراضی دشت درگز استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 ارزیابی اثرات پروژه های کنترل تخریب زمین با استفاده از شاخص های اجتماعی-اقتصادی و محیط زیستی در غرب استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
4 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر برخی از متغیرهای آب و هوایی کاشمر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای دمای بیشینه و کمینه کاشمر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 ارزیابی اثرات خشک سالی بر شدت خطر بیابان زایی با استفاده از شاخص سلامت پوشش گیاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده حیدری نیشابور، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
7 ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث سد به روش ICOLD (مطالعه موردی: سد گلبو) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
8 ارزیابی تاثیرات آب مغناطیسی بر تعدادی از شاخص های مرفولوژی- فیزیولوژی گونه های گیاهی مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
9 ارزیابی تاثیرات آب مغناطیسی بر شاخص های فیزیولوژی گیاهی در مناطق خشک و بیابانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
10 ارزیابی توان اکولوژیک زیر حوضه بلغور به منظور تعیین کاربری های کشاورزی و مرتعداری،با استفاده از GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
11 ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
12 ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل مفهومی LNRF (مطالعه موردی: حوضه آبریز اخلمد، شهرستان چناران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
13 استفاده از تداخل سنجی راداری داده های ماهواره سنتینل-۱ درارزیابی فرونشست زمین در دشت کاشمر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
14 استفاده از شاخص های اجتماعی-اقتصادی در راستای کنترل بیابان زایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
15 انتخاب معیارهای مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
16 اولویت بندی استراتژی های مدیریتی جهت توسعه فضای سبز در شرایط بحران منابع ابی (مطالعه موردی: کمربند سبز مشهد) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
17 بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی و بیابان زائی(مطالعه موردی:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
18 بررسی اثرات بیابان زایی بر خدمات اکوسیستم با تاکید بر رفاه انسانی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی اثرات ناشی ازبیابان زایی برمسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان سرخس استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
20 بررسی ارتباط شاخص های طیفی گیاهی با وضعیت شوری خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
21 بررسی چگونگی برنامه ریزی سبزراه های شهری مطالعه موردی: منطقه یازده شهری کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
22 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش CA-Markov خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش CA-Markov در دشت درگز استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی نیازسنجی مشارکتی جهت اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار جوامع روستایی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
25 بررسی وضعیت پوشش گیاهی بر روند بیابان زایی منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 پهنه بندی حساسیت به بیابان زایی حوضه کویر نمک استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ESAs و فن آوری GIS و RS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
27 پهنه بندی خطر آتش سوزی در جنگل ارس هزار مسجد با استفاده از GIS و کاربرد فرآیند AHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
28 تاثیر اراضی کشاورزی در بیابان زایی براساس مدل IMDPA (منطقه مورد مطالعه: منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
29 تاثیراقلیم در بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA( منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 تحلیل ارتباط بارندگی با وقوع طوفان گرد و غبار در شهرستان سرخس (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
31 تحلیل کمی وضعیت معیشتی ساکنان روستایی مناطق خشک با استفاده از شاخص های اجتماعی-اقتصادی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
32 صحت سنجی دادها های بارش مستخرج از ماهواره GPM (مطالعه موردی: حوضه بارش های نیم ساعته گرگانرود) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
33 کاربرد تصاویر ماهواره در تعیین گستره فرسایش بادی در شهرستان سرخس (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
34 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پهنه بندی سیلاب (مطالعه موردی : رودخانه کارده در خراسان رضوی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
35 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)در بررسی مدیریت منابع آب زیر زمینی(مطالعه موردی: آبخوان دشت کاشمر - بردسکن) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
36 مدیریت استراتژیک مخاطرات طبیعی مبتنی بر نگرش سیستماتیک مطالعه موردی: مدیریت ریسک بیابان زایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
37 مقایسه توزیع مقادیر بارندگی برآورد شده ماهواره GPM و ایستگاه های زمینی حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
38 مکانیابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل ریاضی فازی(FUZZY) و آنالیز سلسله مراتبی (AHP2) (مطالعه موردی: شهر درگز در استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران