هادی پیرسته انوشه

 هادی پیرسته انوشه عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

هادی پیرسته انوشه

Hadi

عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ویژگیهای آللوپاتیک چند گیاه دارویی بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی گندم و علف هرز یولاف وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی تحمل به شوری در مراحل مختلف رشدی در کلزا (Brassica napus) رقم طلایه (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 2
3 بهبود رشد و عملکرد گندم با استفاده از کلرمکوات کلراید، سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید در شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
4 مقایسه اثر کودهای زیستی با کودهای شیمیایی بر رشد، عملکرد و درصد روغن آفتابگردان (Helianthus annuss L.) در سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرپیش تیمارهای متفاوت برویژگیهای جوانه زنی بذرکلزاBrassica napus L.) رقم طلایه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 استفاده از پتانسیل دارویی گیاهان شورزی در راستای توسعه سیستم های شورورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
3 استفاده از ویژگی آللوپاتی اندام های متفاوت چهار گیاه دارویی بعنوان علفکش زیستی برای کنترل یولاف وحشی درکنار گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
4 بازیابی اثرات تنش شوری با استفاده از سالیسیلیک اسید در جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
5 بررسی تاثیر شدت و زمان میدان مغناطیسی بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم رقم نیک نژاد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
6 بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای عملکرد چندهیبرید ذرت درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 بررسی نقش سایکوسل در تعدیل اثرات تنش خشکی بر صفات جوانه زنی و رشد اولیه گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
8 بررسی نیاز آبی و تنشدرمراحل متفاوتبر عملکرد و اجزای پنج هیبرید ذرت در جنوبتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
9 بررسی و مقایسه تحمل به شوری برخی گیاهان دارویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
10 بهبود جوانه زنی سالیکورنیا با پیش تیمار جیبرلیک اسید در سطوح مختلف شوری آب دریا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
11 پایش رطوبت و شوری خاک مزرعه جو تحت تاثیر آبیاری با آب شور و غیرشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
12 تاثیر پرایمینگ سالیسیلیکاسید بر جذب آب، جوانه زنی و رشد گیاهچه های جو تحت تاثیر تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 تاثیر تنش شوری بر عملکرد علوفه در سیستم های متفاوت کشت مخلوط سورگوم-کوشیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
14 تاثیر روش های متفاوت کاربرد سالیسیلیک اسید بر تحمل به تنش شوری در جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 تاثیر محلول پاشی اکسین و سایتو کینین بر عملکرد و ویژگی های بیو شیمیایی ارقام گندم شیراز و یاواروس در شرایط تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 تحمل لوبیا قرمز و لوبیا چشم بلبلی به سطوح متفاوت شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
17 تعدیل اثرات تنش کم آبیاری بر رشد و عملکرد گندم نان و ماکارونی با کاربرد سایکوسل و سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 تغییرات عملکرد ذرت و برخی ویژگی های خاک تحت تاثیر برهمکنش مقادیر بقایا و فواصل آبیاری در سامانه حفاظتی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 تولید علوفه خارشتر با استفاده از منابع آب و خاک شور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
20 عملکرد و اجزای عملکرد جو تحت تاثیر غلظتهای متفاوت محلولپاشی سالیسیلیک اسید در شرایط شور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 مروری اجمالی بر تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان شورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
22 مقایسه تاثیر پرایمینگ های مختلف برمولفه های جوانه زنی بذرآفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 مقایسه عملکرد، محتوی خاکستر و عناصر اندام هوایی دو گونه سالیکورنیا در شرایط آبیاری با آب خلیج فارس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 مقایسه میزان جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سه گونه سالیکورنیا با استفاده از درصدهای مختلف شوری آب دریا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
25 وزن تر و خشک دو گونه سالیکورنیا تحت تاثیر کاربرد چای ورمی کمپوست و سطوح متفاوت شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی