پروفسور عبدالله قاسمی پیربلوطی

پروفسور عبدالله قاسمی پیربلوطی

پروفسور عبدالله قاسمی پیربلوطی

Prof. Abdollah Ghasemi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از کمپوست زباله شهری، ازت و فسفر بر عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
2 اثر اسید هیومیک و آسکوربات برصفات رویشی و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 23
3 اثر پاکلوبوترازول و براسینواستروئید بر بیان ژن 1- دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز و ارتباط آن با بیوسنتز مونوترپن کارواکرول و تیمول در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenenesis Celak) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 43
4 اثر تنش خشکی و الیسیتورکیتوزان بر رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین، قندهای محلول و میزان پراکسیداسیون لیپیدی غشا در گیاه آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak.) در شرایط آب وهوایی شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 1
5 اثر سرعت همزن بر ویژگیهای ماده آبکی، جمعیت میکروبی آن و ترکیبات بیوگاز تولید شده در دستگاه بیوگاز نیمه صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
6 اثر ضددردی و ضدالتهابی عصاره الکلی بخش های هوایی گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بر موش سوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 6
7 اثر کود ازته بر شاخص برداشت ازت و تولید محصول ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
8 اثر محلول پاشی آهن و روی به فرم های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
9 اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و پرولین بر رشد و میزان اسانس گیاه دارویی زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.) تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 18، شماره: 69
10 اثر محلول پاشی ال فنیل آلانین بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژی و فیتوشیمی فلفل قرمز (Capsicum annuum L.) تحت تیمارهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 11، شماره: 3
11 اثرات کودهای مختلف و محلول پاشی ال - فنیل آلانین بر عناصر غذایی موجود در اندام هوایی زوفا [Hyssopus officinalis L. subsp. angustifolius (Bieb.)] (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 4، شماره: 2
12 ارزیابی و مقایسه محتوای فنل و عملکرد ضداکسیدانی در ۸۰ جمعیت متعلق به گیاه دارویی 'Prangos spp. (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 9، شماره: 1
13 Does Maternal Exercise Program During Pregnancy Affect Infants Development? A Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) مجله علوم ورزشی و سلامت دوره: 1، شماره: 3
14 Phytochemical diversity and antioxidant activity of different populations of Tanacetum lingulatum (Boiss.) Bornm. medicinal plant in the natural habitats of Isfahan Province (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 13، شماره: 59
15 The Effect of Early Exercise Interventions on Gross Motor Skills of Children with Preterm Birth Aged ۳ to ۶ Years (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 9، شماره: 3
16 The Effect of Selected Motor Program on Neuropsychological Variability and Motor Function at Children with Developmental Coordination Disorder (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 3
17 The study effect of focus of Attention instructions on motor skills learning: Difference in children’s learning process (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 9، شماره: 8
18 بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر گونه دارویی Thymus daenensis Celak (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 3
19 بررسی اثر زمان های مختلف برداشت دانه سویا بر جوانه زدن آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی اثر فراوانی آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی Salvia officinalis L (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 6، شماره: 4
21 بررسی اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی (Satureja bachtiarica Bunge.) تحت شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 4
22 بررسی اثر محلول پاشی برگی بر ترکیبات شیمیایی اسانس گلبرگ های گیاه دارویی Rosa damascena Mill. در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 2
23 بررسی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیتوشیمیایی عصاره الکلی اندام های مختلف گیاه دارویی Verbascum songaricum Schrenk (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 4
24 بررسی اثر محلول پاشی کیتوزان بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Hyssopus officinalis L. subsp. angustifolius Bieb. تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 9، شماره: 3
25 بررسی اثر محلول‎پاشی ال- فنیل‎آلانین و تیمارهای تغذیه ای غیرشیمیایی بر خصوصیات رشد و اسانس گیاه دارویی L. Salvia officinalis تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 3
26 بررسی تغییرات فیتوشیمیایی اسانس گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. تحت تنش های مختلف شوری و کاربرد هیومیک و آسکوربیک اسید (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 7، شماره: 4
27 بررسی تنوع آلکالوئیدها در اندام های مختلف گیاهPhysalis divaricata D. Don. ، شهر کرد (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 6، شماره: 1
28 بررسی تنوع مورفولوژیکی، محتوای فنل و فعالیت آنتی اکسیدانی جمعیت های مختلف گونه های Nepeta nuda و Nepeta crassifolia در رویشگاه های استان های اردبیل و آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 5، شماره: 3
29 بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریحان (Ocimum basilicum cv. Keshkeni luvelou)تحت سطوح مختلف متیل جاسمونات و سمیت سرب (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 51
30 بهینه سازی محیط کشت برای تولید اگزوپلی ساکارید توسط سویه های بومی لاکتوباسیلوس فرمنتوم، لاکتوباسیلوس پلانتاروم و سویه تجاری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 9، شماره: 3
31 تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 1
32 تاثیر فعالیت های ورزشی بر مهارت های ادراکی-حرکتی کودکان سندرم داون چاق (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 16، شماره: 2
33 تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی موسیر ایرانی(Allium hirtifulium) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
34 تاثیر محلول پاشی پوترسین بر القا مقاومت به خشکی در گیاه جعفری مکزیکی(Tagetes minuta L.) (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 11، شماره: 3
35 تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و میزان جذب سرب در گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L) تحت تنش سرب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
36 تحلیل کمی و کیفی بیوگاز تولیدی از هضم کودگاوی، فاضلاب شهری و پسماند آشپزخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
37 ترکیبات اسانس، خاصیت ضدباکتریایی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس اکوتیپ های مختلف Nigella sativa L. در رویشگاه های مختلف ایران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 4
38 تغییرات شاخص های رشدی و بیان ژن ۱- دئوکسی گزیلولوز ۵- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR) تحت تاثیر سالیسیلیک اسید و کیتوزان در Thymbra spicata L. در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 39، شماره: 3
39 تنوع ژنتیکی و گروه بندی جمعیت های متعلق به گونه های مختلف جنس جاشیر (Prangos spp.) با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 6
40 خواص ضد باکتریایی اسانس مرزه بختیاری بر جمعیت میکروبی گوشت چرخ شده گاو تلقیح شده با سودوموناس آئروژینوزا طی دوره نگهداری در یخچال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 13
41 شاخص های رقابتی کشت مخلوط گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) و شنبلیله (Trigonella foenum –gereasum L.) در شرایط مختلف رطوبتی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 3، شماره: 2
42 مطالعه اثرضدمیکروبی برخی ازعصاره های گیاهی روی رشد اشریشیاکلی جداشده ازموارد کلی باسیلوز طیور (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 11، شماره: 1
43 مقایسه تصویر بدنی معلولین ورزشکار با معلولین و غیرمعلولین (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ؛(Head space –Solid Phase Micro Extraction (HS-SPME یک روش منحصر به فرد جهت شناسایی و اندازه گیری ترکیبات فرار در گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 اثر تنظیم کننده های رشدبر ریز ازدیادی کلیماتیس (Clematis orientalis L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
3 اثر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر کلیماتیس Clematis orientalisL (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
4 اثر روش های مختلف خشک کردن بر خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
5 اثر روش های مختلف خشک کردن بر عمکلرد اسانس گیاه دارویی شاه اسپرم Tanacetum balsamita L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
6 اثر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت اسانس گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
7 اثر روش های مختلف خشک کردن بر میزان اجزاء اسانس گیاه دارویی شاه اسپرم Tanacetum balsamita L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
8 اثر روش های مختلف خشک کردن بر میزان ترکیبات اسانس گیاه دارویی شاه اسپرم Tanacetum balsamita L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
9 اثر روش های مختلف خشک کردن بر میزان ژرانیال و کاروون اسانس گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
10 اثر روش های مختلف خشک کردن بر میزان ژرانیال و نرال اسانس گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum moldavica L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
11 اثر روش های مختلف خشک کردن بر میزان مواد موثره گیاه دارویی شاه اسپرم Tanacetum balsamita L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
12 اثر سطوح مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید و نوع پایه در تکثیر کلیماتیس Clematis orientalis (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
13 اثر سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی آویشندنایی بر روی رده سلولهای سرطانی MCF-7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
14 ارزیابی فعالیت ضدقارچی عصاره های فلفل قرمز، سیاه و دلمه ای بر ضد آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی
15 ارزیابی و مقایسه ارزش تغذیه ای دو گونه مرزه ایرانی Bakhtiari Savory (Satureja bachtiarica Bunge.)Summer Savory (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 انتخاب غیرمستقیم برای بهبود ژنتیکی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در ژنوتیپ‌های ایرانی لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
17 بررسی اثر دماهای مختلف آون بر سینتیک خشک شدن کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بابونه کبیر Tanacetum parthenium L. (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
18 بررسی اثر زمان های مختلف برداشت بر برخی خصوصیاتف کیفی بذور ارقام سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی اثر ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی برگ لگجی (Capparis spinosa) در موش صحرایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
20 بررسی اثر ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی دانه گیاه لگجی Capparis spinosa در موش صحرایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
21 بررسی اثر عصاره برگ و ساقه گیاه آوندول Smyrnium cordifolium Boiss در پیشگیری از سنگهای کلسیمی ناشی از اتیلن گلیکول در مدل حیوانی رت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر تخصیص ساده خشک و شاخص های رشد ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر شاخص برداشت نیتروژن پروتئین دانه اجزای عملکرد و عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام لوبیا معمولی در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
25 بررسی تاثیر تنشزای دما بر کیفیت و کمیت متابولیتهای ثانویه گیاه کاکوتی (ziziphora tenuior) در چهار منطقه استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
26 بررسی تداخل سیگنالی براسینواسترویید ها با دیگر هرومون ها در گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 بررسی توان تثبیت نیتروژن توسط ایزوله های مختلف باکتری ریزوبیوم فازئولی در لوبیا چیتی و قرمز در منطقه شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
28 بررسی رشد اجزای عملکرد و عملکرد هیبرید های ذرت دانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی صفات مورفولوژیک، محتوای تام فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی دو گونه پونه سا Nepeta spp در رویشگاه های طبیعی استان اردبیل و آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 بررسی عملکرد و اجزاء اسانس برگ بومادران Achillea wilhelmsii C. Koch در منطقه بزگوش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
31 بررسی عملکرد و اجزاء تشکیل دهنده اسانس برگ بومادران زرد Achillea biebersteinii Afan در منطقه بزگوش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
32 بررسی عملکرد و مواد موثره اسانس گل اذین بومادران زرد Achillea biebersteinii Afan در منطقه بزگوش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
33 بررسی محتوا و ترکیبات اسانس گل آذین بومادران Achillea wilhelmsii C. Koch در منطقه بزگوش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
34 بررسی و مقایسه صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی موثر بر عملکرد دانه هیبرید های جدید و قدیم ذرت در منطقه نیشابور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 تاثیر سطوح مختلف توان ماکروویو بر سینتیک خشک شدن درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی بابونه کبیر Tanacetum parthenium L (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
36 تاثیر نوع حلال و روش عصاره گیری بر ویژگی های آنتی اکسیدانی عصاره پوست انار ارقام نجف آباد و شهرضا (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
37 تاثیر نوع حلال و روش عصاره گیری بر ویژگی های آنتیاکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره پوست انار ارقام نجفآباد و شهرضا(توده های بومی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
38 طراحی یک دستگاه بیوگاز پیوسته بر اساس متان تولید شده در هاضمهای کوچک با شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
39 قابلیت رقابت سویا با علف های هرز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 گیاهشناسی، ترکیبات شیمیایی و خواص دارویی .Kelussia odoratissima M (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
41 مروری بر اثرات فیزیولوژیکی براسینواستروییدها و بهبود تحمل تنش در گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
42 مروری بر تاثیر محیط بر ترکیبات ثانویه و تنظیم بیان ترپن سنتاز ها در گیاهان دارویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
43 مروری بر روشهای طراحی همزن جهت استفاده در رآکتورهای بی هوازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
44 مطالعه تاثیر محلول پاشی کودهای آهن و روی به صورت سولفاته و نانوذرات بر رشد، نمو و میزان اسانس نعناع فلفلی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
45 معرفی بهترین شاخص های مقاومت به خشکی در ژرم پلاسم های گندم نان مناطق خشک و نیمه خشک کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 مقایسه بازده وخصوصیات فیزیکی ( ضریب شکست، کدورت، اسیدیته) اسانس های مرزه بختیاری حاصل از روش های مختلف استخراج (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
47 مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس های گیاه Bakhtiari savory حاصل از روش های مختلف سنتی و نوین اسانس گیری به روش DPPH (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
48 مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس های گیاه Bakhtiari savoryحاصل از روش های مختلف سنتی و نوین اسانس گیری به روشβ- Carotene (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران