دکتر علی محمد احدی

دکتر علی محمد احدی دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد

دکتر علی محمد احدی

Dr. Ali mohammad Ahadi

دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review of Novel Coronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
2 Antimicrobial Susceptibility Pattern of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Patients Referring to Hospitals (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 1، شماره: 2
3 Application of Microbial Biotechnology in Conservation and Restoration of Stone Monument (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 4، شماره: 2
4 اثر القاء کنندگی ژل آلوئه ورا بر بیان ژن TGF-β در زخم های پوستی موش سوری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 16، شماره: 3
5 اثر زمان کاربرد نانو ذرات تیتانیوم و متیل جاسمونات بر ویژگیهای فیزیولوژیک، رشدی و بیوشیمیایی گیاه مرزه دنایی(Satureja hortensis L). (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 48
6 Bovine Leukaemia Virus Tax Antigen Identification in Human Lymphoma Tissue: Possibility of onco-protein Gene Ttransmission (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 7، شماره: 2
7 Evaluation of Shiga toxin ۲ genes in Enterobacteriaceae bacteria isolated from stool and urine specimens of the patients referred to the Falavarjan Therapeutic Clinic in Isfahan (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 13، شماره: 1
8 Evaluation of the correlation between serum lipid characteristics of obese subjects and ADIPOQ gene rs۲۶۶۷۲۹ polymorphism in Chaharmahal and Bakhtiari Province of Iran (دریافت مقاله) مجله گزارش های نوین زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 2
9 Molecular detection of Streptococcus agalactiae and its abundant capsular serotypes in vaginal secretions of women with abortion in Isfahan, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 12، شماره: 1
10 Screening rs۲۲۴۱۷۶۶ Polymorphism as a Susceptibility Index Parameter in Obese Patients with a High Level of Cholesterol (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 8، شماره: 2
11 Study of Phenytoin Effect on the genes involved in glucose and lipid metabolism expression in liver: A mouse model study (دریافت مقاله) مجله گزارش های نوین زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 2
12 The study of simultaneous resistance to heavy metals and antibiotics in resistant bacteria to silver and cadmium isolated from the wastewater (دریافت مقاله) مجله بین المللی میکروبیولوژی مولکولی و بالینی دوره: 6، شماره: 1
13 بررسی اثر نانوذره سلنیم و سلنیت سدیم بر بیان ژن لپتین در جفت میش های آبستن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 4
14 بررسی بیوانفورماتیکی ژن کد کننده ی پپتید شبه آنتی تومور- ضددرد از عقرب زرد ایرانی (Mesobuthus eupeus) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 3
15 بررسی تاثیر داروها ی ضدافسردگی بر تکوین مغز و ژن های مرتبط با آن در جنین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات ژنتیک پزشکی دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن، فعالیت آنزیم p۵cs و میزان پرولین در گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
17 بهینه سازی کشت سلول های لنفوسیت برای انجام کاریوتایپ با استفاده از روش پلاسمای غنی از پلاکت (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 22، شماره: 70
18 تاثیر تجویز خوراکی نانو ذرات سلنیوم بر میزان فاکتور رشد شبه انسولینی ۱ (IGF-۱) در بره های نر نابالغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 1
19 تاثیر کاروتنوئید تولید شده، به وسیله رودوتورولا موسیلاژینوزا UIMC۳۵بر آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس و موکور هیمالیس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 8
20 جداسازی و شناسایی باکتری مهارکننده ی رشد قارچ های پاتوژن از اصفهان با استفاده از روش مولکولی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 5
21 ساخت کتابخانه ی آنتی بادی تک دمین شتری بر ضد آنتی ژن های سلولی سرطان سینه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 1
22 شناسایی نمونهای از قارچ سپید پوساننده و ارزیابی توان آن در زیستبهسازی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 6، شماره: 22
23 مشخصات بالینی و اپیدمیولوژیک گونه های لیشمانیا در اصفهان، ایران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 18، شماره: 1
24 مطالعه واکنش های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمایی چمن Poa pratensis L. رقم 'Barimpala& تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antibacterial activity by the peptide microcin J۲۵ in Escherichia coli (دریافت مقاله) بیست دومین کنگره میکروب شناسی ایران (مجازی)
2 اثر سدیم نیتروپروساید 1روی جوانهزنی، فعالیت α-آمیلاز و محتوای قند محلول در بذر گاوزبان ایرانی در استرس شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
3 اثر هماتین روی جوانه زنی، فعالیت αآمیلاز و محتوای قند محلول بذرهای گاوزبان ایرانی تحت استرس شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
4 اثرات مصرف مکمل پروتئین whey بر بیان ژن های دخیل در مسیرهای سیگنالینگ موثر بر هیپرتروفی و ترموژنز در ورزشکاران (دریافت مقاله) هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی
5 Bioinformatics analysis of changes FNDC۵ gene expression in skeletal muscle of whey protein-treated mice (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
6 Crosstalk between silicon and nitric oxide mitigates Cu stress by up-regulating of SOD gene and antioxidant enzymes activities in Salvia officinalis plants (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
7 Design and cloning of recombinant antimicrobial peptide Melittin-IMekn۲ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
8 Design and construction of a gene network associated with ovarian development and evaluation of the effect of phenytoin and venlafaxine on gene expression shift in the designed network. (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
9 Design and construction of a new operator: A new attempt to improve protein expression under industrial condition (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
10 Effect of diet containing olive oil on theexpression of mir۳۷۳ and LncRNA H۱۹ as colorectal cancertumor factors (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
11 Effect of omega-۳ compound on gene expression in cancer (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
12 Evaluation of the changes expression oflncRNANEAT۱ gene in the intestinal wall cells of male miceunder treated with wormwood extract and artemisinin (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
13 Investigating the effect of Iranian rice bran extract on the expression of PPAR-alpha gene and morphological changes of adipose tissue cells in model mice (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
14 Investigation of anti-epileptic drugs effects on genes expression changes associated with development of male mice gonads (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
15 Nisin: The Antimicrobial and Anticancer Properties (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان
16 Nutrigenomics studies and Evaluation of Irisin level Affected by the Expression of Skeletal Muscle Genes (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان
17 Prevalence assessment of LuxS-dependent quorum sensing system genes in Enterobacteriaceae (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
18 Screening for the presence of the metallothionein gene in bacteria isolated from mines and industrial wastewater in Isfahan province, and investigating the biochemical and microbial characteristics of the isolated variants (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
19 Study of Antidepressant Drugs Effect on Development of the Brain (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان
20 Study of black-cumin on the expression of the genes related to the lipid metabolism in mice (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
21 Study of nettle extract and shigatoxin effects on the inflammation-wound healing process in mouse (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ژنتیک و ژنومیکس انسانی
22 STUDY OF PREDICTIVE FACTORS FOR TREATMENT OUTCOMES IN OPIOID POISONED PATIENTS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
23 Tracking, sequencing and structural investigation of the genes encoding toxins of the lacticin family (Lactococcus lactis) in bacterial samples isolated from whey and investigating the effect of the toxin produced on the MCF۷ cell line. (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
24 بررسی ارتباط پلی مورفیسم پروموتور ژنC3 درناحیه EREs با سقطهای مکرر خودبخودی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
25 بررسی بیان ایزوفرم های ژن های ناحیه AZFb و هومولوگ X آن ها در مردان نابارور بیانگر الگوی پیچیدهای از بیان است (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
26 بررسی بیان ژن هم اکسیژناز-1 تحت تاثیر نانوذرات نقره در خردل سیاه (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
27 بررسی تاثیر داروهای ضدصرع بر ناباروری و تکوین تخمدان و بیان برخی از ژن های مرتبط با آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی یافته های نوین زیست شناسی
28 بررسی مقایسه ای تمایل اتصال VHH تک ظرفیتی و دوظرفیتی با آنتی ژن و تأثیر انواع مختلف لینکر بر عملکرد آنتی بادی های دوظرفیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 بررسی میانکنشVHH و HER2شتری و اسیدآمینه های در گیر در میانکنش (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی نقش سدیم نیتروپروساید بر تحمل سمیت ذرات نانو نقره در خردل سیاه (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
31 بهینهسازی شرایطSOEing PCRجهت اتصال قطعات غنی ازGCدر پردازش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 پیشگویی ساختار اولین پپتید شبه کلروتوکسین سم عفرب زرد ایرانی (MeICT) و مطالعه برهمکنش آن یا متریکس متالوپروتئیناز 2 (MMP-2) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 تعیین اپیتوپ های خطی و فضایی سلولهای لنفوسیتBدر پروتئینVP6روتاویروس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 تولید نانو ذرات اکسید روی با عصاره پوست موز به روش شیمیایی مرطوب و اثر آن بر باکتری اشریشیا کلای (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
35 شناسایی Lactobacillus plantarumدرLAB های جداشده اززیتون بومی ایران به روش Touch-Up PCR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
36 شناسایی گونه ی آسپرژیلوس نایجر از نظر پزشکی به روش مولکولی مولتی پلکس PCR (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
37 طراحی و مدلسازی نسل جدید واکسنهای نوترکیب با عملکرد چندگانه علیه ویروسHIV (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 لولای آنتی بادی شترسانان، وسیله ای مفید در مطالعه روابط تکاملی HCAb (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 مطالعه محتوای اسید آمینه ای و نحوه اشتقاق ایزوفرم های متالوتیونین در یوکاریوت ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 مقایسه ساختار سه بعدی پپتیدI5A با کلروتوکسین و مطالعه برهمکنش آن با ماتریکس متالوپروتئیناز2 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 نسل جدید واکنسنها علیه عفونتهای ویروسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
42 نقش whey پروتئین به عنوان مکمل غنی از عناصر کمیاب ضروری بر بهبود عملکرد ورزشکاران (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران