فریبا تابع بردبار

 فریبا  تابع بردبار

فریبا تابع بردبار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.