عبدالصمد کرامت

 عبدالصمد کرامت عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

عبدالصمد کرامت

Abdolsamad Keramat

عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از روغن ریز پوشانی شده در جیره غذایی میگوی بزرگ آب شیرین Macrobrachium rosenbergii بر فاکتورهای رشد و ترکیبات لاشه (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
2 اثر استفاده از نسبت های مختلف علف و پلت بر شاخص های رشد و خصوصیات دستگاه گوارش در ماهی آمور علفخوار (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
3 اثر استفاده از نسبتهای مختلف علف و پلت بر ترکیب عضله و کبد ماهی آمور علفخوار (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
4 اثر افزودن اسانس گیاه پونه (Mentha longifolia) به جیره غذایی بر برخی از پارامترهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر روغن های گیاهی (سویا) درمراحل مختلف کارخانجات روغن کشی برروی رشد و هضم پذیری مواد غذایی در ماهی قزل آلا ی رنگین کمان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
6 اثر سطوح مواد امولسیفیه کننده بر پارامترهای خونی و سرمی(کلسترول، تری گلیسیرید) در جیره ی حاوی پودر چربی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
7 اثر سطوح مواد امولسیفیه کننده کولیک اسید و توئین 80 بر پارامترهای رشد در جیره ی حاوی پودر چربی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
8 اثر فسفولیپید در جیرهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss بر ترکیب بدن لاشه (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
9 اثرات تغذیه با سطوح مختلف مکمل نوکلیوتید جیره در بچه ماهیان سفید دریای خزر Rutilus kutum (Kamenskii,1901 بر میزان تلفات و مقاومت به استرس شوری (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
10 اثرات عصاره ی الکلی یونجهMedicago sativa بر شاخص های رشد وترکیب لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمانOncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 اثرات میزان تراکم ماهی کپور در استخرهای پرورش بر میزان پخشیدگی مواد مغذی نیتروژن و فسفر در طی دوره پرورش (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
12 اثرات میزان تراکم ماهی کپور در استخرهای پرورش بر میزان کیفیت آب در طی دوره پرورش (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
13 استحصال و فرآوری کیتوزان از 3 گونهی حلزون Cornu aspersum و Catareus asperses و asperses Cellarius (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
14 بررسی اثر سطوح محتلف پودر پیاز بر برخی پارامترهای خونی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی اثر سطوح مختلف پودر پیاز خشک شده بر عملکرد رشد قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
16 بررسی اثر سطوح مختلف نوکلیوتید جیره بر روی پارامتر های رشد در بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
17 بررسی اثر سطوح مختلف نوکلیوتید جیره بر روی مقاومت بر استرس دستکاری در بچه ماهی سفید (Rutilus kutum) دریای خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط‌ زیست
18 بررسی اثر وزن بدن و سطوح مختلف غذادهی بر ترکیب لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 بررسی اثرات سطوح مختلف پودر کاهو دریای Ulva rigida بر عملکرد رنگ پذیری ماهی سیچلاید دبوسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی اثرات سطوح مختلف پودر کاهو دریایی Ulva rigida بر عملکرد رشد ماهی سیچلاید دبوسی Tropheus duboisi (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی اثرات متقابل اسید آمینه متیونین و ال کارنتین بر برخی پارامترهای خونی و اسید چرب لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
22 بررسی اثرات متقابل اسید آمینه متیونین و ال کارنتین بر پارامترهای رشد ، ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
23 بررسی اثرات متقابل بار آلی آب و نسبت کربن به نیتروژن بر پارامترهای کیفی آب شامل آمونیاک و نیتریت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
24 بررسی اثرات متقابل بار آلی آب و نسبت کربن به نیتروژن بر پارامترهای کیفی آب شامل بیومس و و chemical oxygen demand)COD) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
25 بهینه سازی جذب زیستی آمونیوم NH4 از محلول های آبی توسط بیوماس خشک شده جلبک قرمز Gracilaria persica (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
26 تاثیر اسانس گیاه پونه (Mentha longifolia) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
27 تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای دانه گىدم و ذرت بر تخلیه دستگاه گوارش و رشد ماهی کپور معمولی (.Cyprinus carpio L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
28 تاثیر سطوح مختلف گلوتن گندم آبکافت شده بر عملکرد فراسنجه های سرمی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
29 تاثیرسطوح مختلف گلوتن گندم آبکافت شده برعملکردفراسنجه های خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
30 تأثیر پلی ساکارید غیر نشاسته ای ذرت و جو بر تعداد کلونی باکتریایی دستگاه گوارش و عملکرد ماهی کپور معمولی (.Cyprinus carpio L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
31 جداسازی باکتری شکارچی دلوویبریو از آب دریای مازندران و بررسی توانایی آن در کنترل باکتری بیماریزا ویبریو پاراهمولیتیکوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
32 جداسازی سویه های باکتری دلوویبریو از نمونه های خاک ایران و پتانسیل آنها در کنترل برخی باکتری های بیماری زای خانواده انتروباکتریاسه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
33 جذب زیستی آمونیوم NH4 از محلول های آبی با استفاده از بیوماس خشک شده جلبک قرمز Gracilaria persica (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
34 مقایسه رشد و بازماندگی لارو قزل آلا در مینی انکوباتور و انکوباتورکالیفرنیایی تراف (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
35 مقایسه فاکتورهای کیفی آب در مینی انکوباتور و انکوباتور کالیفرنیایی تراف برای تفریخ تخم ماهی قزل آلا (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار