دکتر محمد علی زنگنه اسدی

دکتر محمد علی زنگنه اسدی دانشیار

دکتر محمد علی زنگنه اسدی

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خطر و خسارت زمینلغزش در حوضه آبخیز بقیع به روش های فاکتور قطعیت و رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
2 ارزیابی کمی ژئودایورسیتی ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی برای حفاظت از میراث زمین‌شناسی آن (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
3 ارزیابی کیفیت منابع آبی از نظر شرب، کشاورزی و صنعت در آبخوان کارستی روئین اسفراین استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
4 ارزیابی نقش لند فرم‌های ژئومورفولوژیکی در استراتژی دفاعی و امنیتی و پدافند غیرعامل کشور مطالعه موردی: ناحیه مرزی خراسان شمالی (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 8، شماره: 2
5 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 6
6 بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه ها (مطالعه مورد: حوضه آبخیز کلات) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
7 بررسی پایداری تأثیر مجاورت و تقابل سیستم‌های ژئومورفیک لندفرم‌های آبی و بادی پلایای پترگان (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی تغییرات اپتیکی و بیوفیزیکی سطح زمین طی وقوع یک طوفان در منطقه ی خشک مطالعه ی موردی: جنوب شرق اصفهان و پلایای گاوخونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 24
9 بررسی علل افت آبهای زیرزمینی دشت نورآباد ممسنی با استفاده از شاخصهای ژئومورفیک و مبتنی بر نظریه ژئودوآلیته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 52
10 بررسی عوامل موثر در پیدایش و تکامل مخروط افکنه های دامنه های جنوبی ارتفاعات جغتای با تاکید بر نقش تکتونیک (در محدوده ی غرب سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 47
11 بررسی مورفومتری گرزهای دیو واقع در ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 4
12 بررسی نقش زمین ساخت فعال و خطواره های تکتونیکی در پیدایش سفره های آب زیر زمینی دشت سبزوار با استفاده از RS & GIS (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 4
13 بررسی نقش ژیومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تاکید بر سنگدانه ها در حوضه ی آبخیز قلعه شاهین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 3
14 پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روشهای مختلف تئوری آموزش آماری منطقه نیشابور (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 20
15 پدیدارشناسی در ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
16 پدیده ژئومورفولوژیک تپه های مارنی و تاثیر آن بر کیفیت شیمیایی آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلاته سادات سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 55
17 پهنهبندی توسعه کارست سطحی در حوضه آبریز فخر داوود(دامنه جنوبی بینالود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 3، شماره: 2
18 تحلیل ارتباط پوشش گیاهی بر وقوع تعداد گرد و غبار استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 4
19 تحلیل مولفههای کمی حوضه آبریز و نقش آنها در میزان رسوب سالیانه ۱۷ حوضه آبریز شمال شرق کشور (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 3
20 تحلیل و ارزیابی پارامترهای ژئومورفولوژیکی تاثیرگذار بر جهات توسعه فیزیکی شهر بجنورد با استفاده از روش هایANP وAHP و الگوریتم های فازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
21 تحلیلی بر آنومالی های مورفوتکتونیک و ارتباط آن با تغییر ساختارهای تکتونیکی پهنه زاگرس مرتفع و کمربند سنندج-سیرجان در منطقه نمونه قلعه شاهرخ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
22 تعیین ویژگی‌های ژئومورفولوژی و کاربری اراضی کانون‌های برداشت گردوغبار (مطالعه‌ی موردی: خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 34
23 روابط کمی بین حجم مخروطافکنهها و ارتباط آن با تکتونیک فعال (مطالعه موردی: مخروطافکنههای دامنه جنوبی ارتفاعات جغتای) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 3
24 شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 11
25 کارایی شاخص های ژئومورفومتری شبکه زهکشی جهت ارزیابی تکتونیک فعال در حوضه های باغرود، بوژان ،زاوین و سررود در شمال شرق کشور (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
26 کاربرد آنالیز فرکتال سطحی (SFA) در تحلیل ناهنجاری های سطحی و رابطه آن با تغییرات زونهای مورفوتکتونیک در حاشیه کمربند زاگرس مرتفع (HZB) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 23
27 کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد های نظامی، دفاعی و امنیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 15، شماره: 49
28 محدودیت ها و قابلیت های فرآیندهای ژیومورفیک در توسعه و برنامه ریزی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 11
29 نقش پدیده های ژیومورفولوژی در مسایل دفاعی و امنیتی نواحی مرزی جنوب شرقی کشور با استفاده ازمدل تحلیلی SWOT (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 1، شماره: 1
30 نقش ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانهها در حوضههای پاطاق و قلعه شاهین (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 1
31 نگرشی نوین در ارزیابی ژیومورفوسایتها و ژیوسایتها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 34