سیدعلی علوی فاضل

 سیدعلی علوی فاضل دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

سیدعلی علوی فاضل

Seyedali Alavi fazel

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعهی آزمایشگاهی جوشش استخری محلول دوجزیی آب و اتانول (دریافت مقاله) دو فصلنامه مباحث برگزیده در انرژی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مواد فعال سطحی بر قطر حباب در جوشش آب خالص (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
2 اثربرخی عوامل محیطی برروی بهینه سازی مصرف سوخت و راندمان حرارتی بخاری های گازسوز خانگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
3 ارائه مدل تجربی ضریب انتقال حرارت جوشش آب خالص (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
4 ارائه مدل جدید جهت محاسبه هدایت گرمایی تماسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
5 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری سطح هیتر بر زمان رشد و زمان انتظارحباب در جوشش استخری آب خالص روی استوانه استیل افقی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
6 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری سطح هیتر بر قطر دینامیکی حباب در جوشش استخری آب خالص روی استوانه استیل افقی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
7 بررسی آزمایشگاهی اکسیداسیون پیشرفته به کمک کاتالیست مگنت Tio2 جهت کاهش COD (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
8 بررسی آزمایشگاهی تاثیر جنس برفرکانس حباب در فرایند جوشش استخری به روی استوانه افقی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
9 بررسی آزمایشگاهی دانسیته مراکز مولد حباب در جوشش محلول الکترولیت نمک طعام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
10 بررسی آزمایشگاهی دینامیک حباب در محلول الکترولیت نمک طعام (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
11 بررسی آزمایشگاهی رشد حباب آب واتانول خالص در جوشش استخری روی استوانه استیل افقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مشعل و کوره صنعتی
12 بررسی آزمایشگاهی رشد حباب محلول غیر الکترولیت آب و اتانول در جوشش استخری روی استوانه استیل افقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مشعل و کوره صنعتی
13 بررسی آزمایشگاهی زمان رشد حباب و زمان انتظار و زاویه تماس آب خالص و اتانول خالص در جوشش استخری روی استوانه استیل افقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مشعل و کوره صنعتی
14 بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش آب خالص بر روی استوانه استیل افقی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
15 بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش محلول دو جزئی آب و اتانول (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
16 بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت در جوشش استخری آب خالص در فشار اتمسفری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
17 بررسی آزمایشگاهی فرکانس حباب در فرایند جوشش استخری به روی استوانه افقی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
18 بررسی آزمایشگاهی قطر حباب در فرایند جوشش استخری به روی استوانه افقی فولادی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
19 بررسی آزمایشگاهی نقاط مولد حباب در فرایند جوشش استخری آب خالص به روی استوانه افقی ازجنس مس (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
20 بررسی ازمایشگاهی انتقال حرارت درجوشش استخری محلول های ابی گلیسیرین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
21 بررسی ازمایشگاهی قطر حباب در فرایند جوشش استخری به روی استوانه افقی مسی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
22 بررسی تاثیر خواص فیزیکی سیال و رفتار دینامیکی حباب بر انتقال حرارت جوششی محلول دوجزیی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
23 بررسی ضریب انتقال حرارت جوشش استخری اتیل استات خالص در فشار اتمسفری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گاز، تکنولوژی و توسعه
24 پیش بینی غلظت 4-کربوکسی بنزآلدئیدواسید پاراتولوئیک درفرآیند تولیداسید ترفنالیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
25 تحلیل توزیع بازدارنده های تشکیل هیدرات در واحد بازیابی گاز مایع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
26 تراکم چشمه های مولد حباب در واحد سطح انتقال حرارت در جوشش استخری آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
27 تکنولوژی نوین ازدیادبرداشت به روش میکروبی MEOR (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
28 چالش ها و مزایای تشکیل هیدرات گازی و روش های کنترل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
29 قطر جدایش حبابها در جوشش استخری محلولهای رقیق مونو اتیلن گلیکول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
30 مدل سازی مقاومت گرمایی تماسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
31 مدلسازی اثرات زبری سطح بر قطرحباب در انتقال حرارت جوششی در محلول آب –ایزوپروپانول بر روی استوانه افقی از جنس مس و تحلیل نتایج با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
32 مدلسازی اثرات زبری سطح بر قطرحباب در انتقال حرارت جوششی در محلول آب –ایزوپروپانول بر روی استوانه افقی از جنس مس و تحلیل نتایج با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
33 مدلسازی اثرات زبری سطح بر قطرحباب در انتقال حرارت جوششی در محلول آب ایزوپروپانول و تحلیل نتایج با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
34 مدلسازی دینامیک راکتور فرآیند تولید اسید ترفنالیک و کنترل هوشمند اکسیژن در گازهای خروجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
35 مروری بر روش های تثبیت نقطه شبنم گاز و نقطه حباب میعانات گازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
36 مطالعه آزمایشگاهی اثر جنس بر فرکانس حباب در فرایند جوشش استخری و تحلیل نتایج با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
37 مطالعه آزمایشگاهی اثرات ارتعاش بر میعان بخار آب در اطراف کندانسورهای لوله ای عمودی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
38 مطالعه آزمایشگاهی اثرجنس و خواص ترمو فیزیکی سطح هیتر در فرایند جوشش استخری (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
39 مطالعه آزمایشگاهی جابجایی آزاد در سیالات ساکن روی استوانه افقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
40 مطالعه آزمایشگاهی دینامیک حبابها در جوشش استخری محلول الکترولیت کلرید سدیم (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
41 مطالعه آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش استخری آیزوپروپانل خالص برروی استوانه افقی از جنس آلومینیوم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
42 مطالعه آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش در محلول آیزوپروپانل خالص بر روی میله مس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
43 مطالعه آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش در محلول آیزوپروپانل و آب بر روی میله آلومینیوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
44 مطالعه آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش در محلول آیزوپروپانل و آب بر روی میله مس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
45 مطالعه آزمایشگاهی فرکانس حباب در فرایند جوشش استخری بر روی استوانه افقی مس و فولادضد زنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
46 مطالعه آزمایشگاهی قطر حباب در فرایند جوشش استخری بر روی استوانه افقی از جنس برنز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
47 مطالعه آزمایشگاهی قطر حباب در فرایند جوشش استخری محلول ها بر روی استوانه افقی از جنس آلومینیوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
48 مطالعه آزمایشگاهی قطر حباب در فرایند جوشش استخری و تحلیل نتایج با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ششمین کنفرانس روز مهندسی پتروشیمی بندر امام
49 مطالعه آزمایشگاهی وضعیت قطر حباب در جوشش محلول آبی گلیسیرین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
50 مطالعه ی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش استخری محلول الکترولیت دوجزیی،سولفات آمونیوم و مس سولفات و مدل سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
51 مقایسه انتقال حرارت جوششی میان محلولهای رقیق دو جزیی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
52 مقایسه ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد درسه قطر متفاوت از استوانه افقی آلومینیومی درسیال هوا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
53 مقایسه ضریه انتقال حرارت جاتجایی آزاد درسه قطر متفاوت از استوانه افقی آلومینیومی در آب خالص (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
54 هقایسه ضریه انتقال حرارت جوضص استخری آب خالص ترروی استوانه های افقی ازجنس آلوهینیوم و هس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی