دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی

دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر صدیقه صفرزاده شیرازی

Dr. Sedigheh Safarzadeh shirazi

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بیوچار پوسته برنج بر رشد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) تحت تنش آبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 2
2 اثر سمیت کادمیم بر جذب نیتروژن و فسفر و برخی از ویژگی های رویشی شاخساره هفت رقم برنج (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 1
3 اثر شوری و کادمیم بر محتوای کلروفیل، فعالیت آنتی اکسیدانی و وزن گیاه کوشیا (Kochia indica) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 12، شماره: 3
4 اثر شوری و نیتروژن بر توزیع عناصر غذایی، اسید سیتریک و ویتامین C در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 3
5 اثر شوری و نیتروژن بر کیفیت میوه و غلظت عناصر کم مصرف گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 3
6 اثر هیومیک اسید بر برخی ویژگی های ریخت شناسی و زیست شیمیایی و غلظت عنصرهای غذایی آلوئه ورا در تنش شوری (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 21، شماره: 4
7 اثر یک ماده آلی و زمان خواباندن بر شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 1
8 بررسی تجمع نیترات و عوامل موثر بر آن در برخی از سبزیجات برگی در منطقه زنجان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 2
9 تاثیر سطوح شوری و نیتروژن بر رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایی گوجه فرنگی تحت شرایط آبکشت (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 2
10 مقایسه اثر چند ماده آلی و بیوچار آن ها بر برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آلودگی هیدروکربن های نفتی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه جو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 اثر اسید هیومیک بر عملکرد گیاه آلویه ورا تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر برهمکنش شوری و نیتروژن بر ویژگی های رشد و جذب عناصر کم مصرف بوسیله گوجه فرنگی در محیط آبکشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
4 اثر بنچار گاوی بر حذف سرب از محلولهای آبی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 اثر بیوچار و آهن صفر ظرفیتی بر قابلیت دسترسی کادمیم و آرسنیک در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 اثر تنش شوری و روی بر درصد مهارکنندگی رادیکال های آزاد در گیاه آلویه ورا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
7 اثر روی و بیوچار کود گوسفندی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک پس از برداشت اسفناج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
8 اثر روی و بیوچار کود گوسفندی بر غلظت روی و آهن خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
9 اثر سطوح آلودگی نفتی بر رشد گیاه یولاف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
10 اثر شرایط غرقاب بر شکل های مختلف آهن در برخی از شالیزارهای استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 اثر شوری و روی بر رشد و تجمع پرولین در گیاه آلویه ورا (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
12 اثر ضایعات میوه انجیر و کمپوست بر غلظت برخی عناصر در خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 اثر کادمیم، شوری و فراریشه کوشیا بر فاکتور تحرک کادمیم در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
14 اثر نیتروژن بر برخی ویژگی های مورفولوژیک گوجه فرنگی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 اثر نیتروژن و اسید هیومیک بر جذب برخی عناصر غذایی در گوجه فرنگی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 اثز شوری و روی بز جذب فسفز در بزگ های گیاه آلویه ورا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 انتخاب بهترین شاخص های اندازه گیری معدنی شدن نیتروژن به روش مقایسه با روش هوازی زیستی در دو خاک تیمار شده با دو نوع کود آلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 Modeling of Phytoremediation in TPHs Contaminated Soil (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 بررسی اثر pH در حذف سرب از محلول آبی بوسیله بیوچار (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
20 بررسی اشکال مختلف فسفر در خاک تحت تاثیر شرایط مختلف شیمیایی و رده بندی،آب وهوایی، شیب وکاربری اراضی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
21 بررسی تغییرات مکانی کربن آلی خاک با استفاده از روش های زمین آمار، مطالعه موردی: شهرستان مارگون، استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
22 بررسی معدنیشدن نیتروژن در دو خاک تیمار شده با کود گوسفندی و کمپوست زباله شهری به روش خوابانیدن زیستی هوازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
23 بررسی میزان عملکرد، ویتامین C و اسید سیتریک در گوجه فرنگی تحت تاثیر کاربرد شوری و نیتروژن در محیط آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
24 بهینه سازی حذف کادمیم از محلولهای آبی بوسیله استخوان گاو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
25 تأثیر دو کود آلی بر نیتروژن تولیدشده به روش خوابانیدن بیهوازی در دو خاک آهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
26 توزیع عناصر غذایی در ریشه، شاخساره و میوه گوجه فرنگی تحت تاثیر شوری و نیتروژن در محیط آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
27 حذف هیدروکربن های نفتی خاک بوسیله جو در خاک تیمار شده با کودمرغی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
28 در خاکهایی اتفاق می افتد که تحت کشت و آبیاری (آبیاری غرقابی) هستند (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
29 رشد و ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی تحت تاثیر تیمارهای شوری و نیتروژن در محیط آبکشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
30 سینتیک واجذبی کادمیم از یک خاک آهکی آلوده به کادمیم متاثر از بنچار حیوانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
31 فناوریهای اصلاح خاکهای آلوده به نفت (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
32 مروری بر اثرات بیوچار بر تثبیت فلزات سنگین در خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
33 مقایسه برخی از شاخصهای شیمیایی با شاخص بیهوازی اندازهگیری معدنیشدن نیتروژن در خاکهای تیمار شده با دو نوع کود آلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
34 مقایسه کاربرد کود شیمیایی و لجن فاضلاب در سه بافت خاک بر زیست فراهمی نیتروژ«، فسفر و پتاسیم در کشت ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران