دکتر مهرداد ثابت

دکتر مهرداد ثابت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

دکتر مهرداد ثابت

Dr. Mehrdad Sabet

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش اختلالات رفتاری و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی دارای اختلالات بیش فعالی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 30
2 اثربخشی «آموزش مهارت های جرات مندی و ارتباط موثر» بر عزت نفس و ارتباط بدن با خود در افراد مبتلا به بیماری های مزمن پوستی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش بر اساس «الگوی اعتقاد بهداشتی» بر ادراک بیماری و کیفیت تنفسی بیماران در بیماران مبتلا به آسم (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 6
4 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس ادراک شده، خودکارآمدی و کیفیت خواب سالمندان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 9، شماره: 2
5 اثربخشی آموزش سبک های ارتقادهنده سلامت بر علائم جسمانی و ادراک بیماری در بیماران مبتلا به آسم (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 9، شماره: 4
6 اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر غلبه طرفی بر تشخیص دیداری، حافظه دیداری و اکمال دیداری کودکان ۷ تا ۱۲ سال دارای اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 4
7 اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر نرم افزار ریهاکام بر بهبود عملکرد شناختی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 9، شماره: 31
8 اثربخشی درمان ترکیبی توانبخشی شناختی رایانهای و تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر عملکرد شناختی سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 22، شماره: 4
9 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و خودکارآمدی دانش آموزان کم بینا (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 8، شماره: 1
10 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش/تعهد بر کیفیت زندگی و نوسانات شاخص فشارخون بیماران همودیالیز (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 23، شماره: 1
11 اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تاب آوری، نشخوار خشم و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به فشار خون بالا (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
12 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر رفتار خوردن هیجانی، بد تنظیمی هیجانی، استرس ادراک شده و نشخوار فکری در زنان مبتلا به بیماری چاقی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 2
13 اثربخشی درمان مثبت نگر بر نشخوار فکری و راهبردهای مقابله ای زنان مبتلابه سرطان رحم (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 5
14 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و خستگی بیماران مبتلا به سرطان رحم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 8، شماره: 2
15 اثربخشی گروه درمانی وجودی مبتنی بر معنا بر میزان سرمی اینترفرون گاما و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 9، شماره: 4
16 اثربخشی واقعیت درمانی بر سبک زندگی سالم و شاخص های خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 5
17 ارائه الگوی ساختاری پیش بینی قصد رفتاری برای اهدای خون بر اساس رفتار برنامه ریزی شده و هویت در اهداکنندگان خون در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 15
18 الگوی ساختاری درد ادراک شده بر اساس سیستم های مغزی/رفتاری و حمایت اجتماعی با میانجیگری تحمل پریشانی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 4
19 Compare the Effectiveness of Barlow`s Unified Transdiagnostic Treatment, Emotion- Focused Therapy and Mindfulness on Moderating the Eating Behavior of Adults with Obesity. (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 2
20 Comparing the Effectiveness of Metacognitive Skills Training with Executive Function Skills Training on Biological Markers in Patients with Coronary Artery Disease (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 5، شماره: 5
21 Comparison of the effectiveness between web-based motivational interviewing and web-based diabetes self-management education on glycemic control in diabetic patients type ۲ (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 10، شماره: 4
22 Development and Validation of Emotion Regulation Strategies in Germophobia Questionnaire in Iran (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
23 Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy Intervention on Healthy Lifestyle and Self-Care Indicators in Type ۲ Diabetic Patients (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 26، شماره: 4
24 Effectiveness of Solution-Focused Therapy in Mental Health and Hopefulness Among Patients with Cardiovascular Diseases (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 7، شماره: 3
25 Effectiveness of Stress Immunization on Resilience, Anger Rumination, and Perceived Stress Among Women with Hypertension (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 10، شماره: 2
26 The effectiveness of acceptance and commitment therapy on mental health, hopefulness and meaningfulness in people with cardiovascular disease (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 3، شماره: 1
27 The effectiveness of the training package based on lateral dominance on inhibition, attention transfer and emotional control in ۷-۱۲ year old children with learning disabilities (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و آموزش در اوان کودکی دوره: 4، شماره: 1
28 The Mediating Role of Perceived Stress in the Relationship Between Psychological Hardiness and Quality of Life in Cardiovascular Patients (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 26، شماره: 1
29 بررسی اثربخشی درمان وجودی مبتنی بر معنا بر اضطراب و میزان سرمی فاکتور نکروزدهنده تومور TNFα در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 15، شماره: 1
30 بررسی روایی، پایائی و هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 3
31 پیش بینی استرس ادراک شده بر اساس خودکارآمدی و سرسختی روانشناختی در بیماران قلبی عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 10، شماره: 35
32 پیش بینی ایده پردازی خودکشی و خشونت بین فردی در کودکان کار بر اساس آسیب کودکی، دشواری های تنظیم هیجان و صفات سنگ دلی- فقدان همدلی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 25، شماره: 1
33 پیش بینی رفتار ایمنی براساس منبع کنترل با میانجی گری سلامت در کارکنان صنایع معدنی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 14، شماره: 51
34 پیش بینی نارسایی هیجانی و مشکلات بین فردی بر اساس سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای روان شناختی دوره: 21، شماره: 2
35 تاثیر رویکرد شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی زوجین دچار تعارض مراجعه کننده به کلینیک های منطقه ۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 9، شماره: 1
36 تاملی بر مسئله مهاجرت نخبگان در ایران پس از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 14، شماره: 54
37 تأثیر مداخله گروهی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری (CBT ) بر استرس شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 7، شماره: 24
38 تبیین رابطه ساختاری بین صفات شخصیت و خلاقیت براساس نقش میانجیگر هوش و دانش (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
39 تبیین روابط ساختاری بین سبک های تفکر و خلاقیت براساس نقش میانجی گر هوش و دانش در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 12، شماره: 5
40 تدوین و اعتبارسنجی راهنمای آموزش علوم اول ابتدایی بر مبنای ابزارهای شناختی نظریه مبتنی بر تخیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 58
41 تعیین اثربخشی آموزش شبکه محور مدیریت دیابت بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت و پریشانی روان شناختی مرتبط با دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 2
42 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه خودمراقبتی دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 11، شماره: 43
43 ساخت و روا سازی مقیاس رفتار اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 3
44 فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر افزایش کارایی و انگیزش معلمان در فرایند تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 53
45 مدل ساختاری روابط بین ابعاد آسیب شناسی شخصیت با قلدری به واسطه خودناتوان سازی در بین دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 6
46 معادلات ساختاری رابطه خودکارآمدی با کیفیت زندگی و نقش میانجی استرس درک­ شده در افراد با بیماری قلبی­ عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 9، شماره: 1
47 مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت و آموزش یادگیری اجتماعی-هیجانی به والدین کودکان پیش دبستانی بر رفتار انطباقی فرزندانشان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
48 مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان عقلانی هیجانی بر اجتناب، رضایت زناشویی، مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی جنسی زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 20، شماره: 2
49 مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان ذهن آگاهی بر تحمل پریشانی و افکار خودکشی در نوجوانان دارای افکار خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 4
50 مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیص بارلو، هیجان مدار و ذهن آگاهی، بر شاخص توده بدنی افراد بزرگسال مبتلا به چاقی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 40
51 مقایسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و نظم‌جویی فرآیندی هیجان در کیفیت زندگی بیماران همودیالیز (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 8، شماره: 27
52 مقایسه مثبت اندیشی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی حرفه ای دریانوردان و کارمندان خشکی شرکت ملی نفتکش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 8، شماره: 27
53 نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی در رابطه بین سرسختی روانشناختی و استرس ادراک شده در بیماران قلبی عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 11، شماره: 39
54 نقش تنظیم هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی رفتار خوردن در زنان چاق میانسال (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 15، شماره: 56
55 نقش رژیم غذایی بر بهزیستی ذهنی با میانجی گری سرسختی سلامت در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 10، شماره: 37
56 همبستگی ترومای کودکی و ایده پردازی خودکشی با میانجیگری درد روانی و روابط موضوعی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 3
57 هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
58 هنجاریابی مقدماتی آزمون فراشناخت ولز (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کنترل ادراکی بر رفتار ایمنی در کارکنان صنعت خودرو سازی با بررسی نقش میانجی سلامت روان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
2 اثربخشی تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم ازروی جمجمه (TDCS) بر بهبودعملکردهای شناختی سالمندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی و علوم انسانی
3 بررسی اثربخشی شناخت درمانی رفتاری بر کاهش افسردگی زنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
4 بررسی پیشرفت های نوین در رابطه با اختلالات اضطرابی در سالمندان و راه های پیشگیری و درمان غیر دارویی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
5 تاثیر آموزش مثبت اندیشی به شیوه شناختی رفتاری بر افزایش میزان -شادکامی و تاب آوری زنان نابارور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
6 علل افسردگی و راه های درمان، تاکیدی بر درمان شناخت رفتاری- شناختی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی
7 مقایسه اختلالات شخصیتی زنان روسپی و عادی (دریافت مقاله) دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی
8 مقایسه سطوح اضطراب، سازگاری روانی و طرحوارههای ناسازگار اولیه در ورزشکاران حرفهای و غیرحرفهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی