اردشیر اکبر آبادی

 اردشیر اکبر آبادی

اردشیر اکبر آبادی

Ardeshir Akbar Abadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.