محمدصالح صنعتی فر

 محمدصالح صنعتی فر موسسه آموزش عالی تابران مشهد

محمدصالح صنعتی فر

Mohammadsaleh Sanatifar

موسسه آموزش عالی تابران مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.