محسن علامه

 محسن علامه عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

محسن علامه

Mohsen Alameh

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پالینولوژی و پالیواکولوژی سازند سرچشمه در برش روستای ددانلو جنوب شرق قوچان (خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 4، شماره: 1
2 پالیواکولوژی سازند آب تلخ برمبنای استراکودها در برش بافرجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 3، شماره: 1
3 پالیواکولوژی و پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای بر اساس میوسپورها در برش روستای بار، بخش خاوری حوضه بینالود (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 1، شماره: 1
4 دیرینه بوم شناسی بخشهای شیلی سازند کلات بر مبنای استراکودها در حوضه رسوبی کپه داغ برش چهچهه (خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آستراکودهای سازند آب تلخ در مقطع تیپ (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ارزیابی آلودگی خاک به فلزات سنگین درمنطقه افیولیتی بزجانی ،غرب فریمان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
3 ارزیابی هیدروژیوشیمیایی کیفیت آب در منطقه بزجانی ،غرب فریمان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
4 استراکودهای سازند آب دراز (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 استفاده از فاکتورهای پالینولوژیکی، استراکودها و روش حساسیت مغناطیسی به منظور شناسایی سکانسها و تغییرات نسبی سطح آب در سازند آبدراز (برش سنگانه- حوضه رسوبی کپه داغ) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 اولین گزارش از استراکود های رسوبات کرتاسه فوقانی سازند کلات ( کپه داغ) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 The introduction of dinoflagellates of sarcheshmeh formation at the section of dodanlou village and their usage in determining sedimentary paleoenvironment(qochan-khorasan razavi) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
8 بازسازی محیط دیرینه سازند زیارت با نگاهی به استراکودهای فسیل (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
9 بالنوفاسیس و محیط رسوبی سازند نیزار در حوضه کپه داغ شرق روستای چهچهه (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
10 بررسی تغییرات نسبی اکسیژن و نرخ رسوبگذاری سازند سنگانه بر اساس مطالعات پالینولوژیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
11 بررسی چینه شناسی و میکروپالتئونتولوژی سازند آبدراز در برش گردنه مزدوران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
12 بررسی فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر ان در مراکزبهداشت شماره 2 از مناطق شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
13 بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تیرگان درنواحی مرکزی– شرقی کپه داغ (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
14 بیوستراتیگرافی بخش فوقانی سازند آب دراز و کلیات سازند آب تلخ در بخش شرقی کپه داغ (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 پالئواکولوژی سازند آبدراز در برش پادها بر مبنای استراکود (حوضه کپه داغ ) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 پالینولوژی سازند سرچشمه در برش روستای سررود- کلات نادر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
17 پالینولوژی سازندکلات درحوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند کلات در برش دره چهل کمان (خراسان رضوی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
19 پالینولوژی و محیط رسوبی سازند سنگانه در برش قره سو (کلات نادری) بر اساس داینو فلاژه ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
20 تعیین درجه شوری و عمق سازند آب دراز دربرش پادها برمبنای استرادکود (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
21 تعیین و تفسیر پالینوفاسیس سازند نیزار در برش چهل کمان ، خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
22 تفسیر محیط رسوبی سازند تیرگان در جنوب غربی روستای بقمچ (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 چینه سنگی و تفسیر محیط رسوبی پی سنگ کپه داغ در زمان آنیزی(شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
24 چینه نگاری سکانسی و تفسیرمحیط رسوبی سازند چمن بید در شمال روستای گوجگی، شمال خاوری مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
25 دیرینه بوم شناسی سازند آب تلخ بر مبنای استراکودها در برش مزدوران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
26 رخساره اورگونین در حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 زمین شناسی پزشکی، ضروریات و رویکردها (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
28 زیست چینه نگاری سازند کلات در برش چهچهه (شمال شرق مشهد) برمبنای روزنبران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
29 شناسایی موانع تسهیم دانش و راهکارهای رفع آن مطالعه موردی کیفی: شرکت نور کار الکتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
30 مطالعات زمین شناسی کانسار سیلیس مایان (استان خراسان رضوی) و بررسی کاربرد آن در صنایع شیشه سازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
31 مطالعات زمین شناسی، ژئوشیمی و کاربرد صنعتی کانسار تالک ابقه (استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
32 مطالعه پالینومورفهای سازندسرچشمه در دره رادکان- بارو، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
33 مطالعه میکروپالئونتولوژی رسوبات ائوسن در ناحیه جنوب غرب بیرجند بلوک لوت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
34 معرفی استراکودهای سازند آب تلخ در برش چهچهه و پالئواکولوژی آنها (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
35 معرفی داینوفلاژله های سازند سنگانه در برش امیرآباد ، خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
36 نقش آموزش زمینشناسانه بر گسترش زمینگردشگری مطالعه موردی: پدیدههای ژئومورفولوژیکی شهرستان کلات، آبشار قرهسو (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
37 نقش داینوفلاژله ها در بروز اسهال خونی، فلج و ... (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست