هادی سلامتی

 هادی سلامتی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

هادی سلامتی

Hadi Salamati

دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مخلوط سه تایی از عناصر خاکی کمیاب بر خواص ابررسانایی RE Ba2 Cu30x (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 4، شماره: 3
2 Hydrogen sensing by localized surface plasmon resonance in colloidal solutions of Au-WO3-Pd (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی اثر اندازه پودرهای اولیه در ریز ساختار و خواص بین دانه ای ابررساناهای 2223 ( Bi - Pb) (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 6، شماره: 3
4 بررسی پذیرفتاری مغناطیسی AC در ابررساناهای حجمی 2223 ( Bi - Pb) (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 4، شماره: 2
5 تاثیر آلایش نقره بر خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی سیم ابررسانای /Ag 2223-Bi (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 9، شماره: 1
6 تاثیر دمای کلوخه سازی بر خواص بین دانه ای و رفتار ارتباطات ضعیف ابررساناهای حجمی 2223 (Bi - Pb) (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 6، شماره: 1
7 خواص مغناطیسی و ساختاری ابررسانای ( 2223) Bi آلاییده به سرب و آنتیموان (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 1، شماره: 4
8 رفتار ناهنجار مغناطوتنگش و پذیرفتاری مغناطیسی متناوب در بسبلورهای 5 Gd1 - xPrxCo (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 4، شماره: 1
9 نانومغناطیس (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جایگزینی Mg به جای Ca برخواص ابررسانایی و رفتارارتباطات ضعیف ابررسانای Bi-Pb)2Sr2Ca2Cu3Oy) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
2 ارائه روشی جدید برای ساخت نانوپودرهای اکسید فلزی ZnO ،NiO و Co3O4 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
3 COALESCENCE THRESHOLD TEMPERATURE N AG NANOSLAND GROWTH BY PULSED LASER DEPOSITION (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
4 Hydrogen sensing by localized surface plasmon resonance in colloidal solutions of Au-WO3-Pd (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
5 بررسی اثر اندازه ذرات بر خواص مغناطیسی نانو ذرات La0.67Sr0.33MnO3 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
6 بررسی اثر اندازه ی پودرهای اولیه بر اتلاف AC، عمق نفوذd ، و چگالی جریان بحرانی ابررساناهای (Bi-Pb) 223 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
7 بررسی اثر جانشینی عنصر Mg به جای Sr بر خواص مغناطیسی، الکتریکی و ساختاری ترکیب La0.75Sr1-X Mgx MnO3 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
8 بررسی اثر حضور ناخالصیهای مغناطیسی و غیر مغناطیسی در ابررسانای (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
9 بررسی خصوصیات مغناطیسی، الکتریکی و ساختاری منگنایت La0.8Sr0.2Mn1-xTixO3 (0 ≤ x≤ 0.075) (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
10 بررسی خواص ساختاری و الکتریکی و تاثیر فشار بر لایه های نازک La0.6 Ca0.4 Fe0.8 Ni0.2 O3 برای کاتدهای پیل سوختی اکسید جامد دمای میانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نو آوری ها در پردازش لایه های نازک و مشخصه های آنها
11 بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی منگنایت های Pr1-xAgxMnO3 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
12 بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت منگنز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
13 بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی نانو منگنایت La0.67Sr0.33MnO3 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
14 بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات منگنایت La0.85Ba0.15MnO3 ساخته شده به یک روش جدید (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
15 بهینه سازی پودر ابر رسانای (Bi1.66-Pb0.34) Sr2Ca2Cu3Ox با ریز کردن ذرات پودر اولیه و ساخت سیم ابر رسانا بر پایه ی آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
16 پدید هی بایاس تبادلی در نانوذرات LaFeO3 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
17 تاثیر فشار اکسیژن و دما بر خواصاپتیکی و مورفولوژی لایه های نازک اکسید تنگستن به روشلایه نشانی لیزر پالسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
18 تأثیر آلایش اکسید نیکل (NiO) بر خواص ساختاری ، مغناطیسی و ترابردی ترکیب La.8Sr.2MnO3 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
19 تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری و نوری نانوذرات اکسید روی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
20 خاصیت ابرپارامغناطیس در نانو ذرات فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس La1-xSrxMnO3 (x=0.05, 0.33) (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
21 رفتار ابرپارامغناطیس در نانو ساختار منگنایت پروسکایتی La0.8Pb0.2MnO3 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
22 ساخت آلیاژ هویسلر Co2FeAl به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی خواص ساختاری آن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
23 ساخت سیم ابررسانا بر اساس پارامترهای بهینه سازی شده در روش ساخت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
24 ساخت نانوذرات هسته -پوسته طلا -پالادیم با روش کندوسوز لیزر پالسی در محلولPdCl2 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
25 ساخت و بررسی اثرکاهش اندازه دانه ها در محدوده ی نانومتر بر خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطیسی کاتالیست بر پایه La0.8Sr0.2MnO3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
26 ساخت و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی منگنایت La0.5Ca0.5Mn1-xCrxO3 ( x = 0, 0.002, 0.005, 0.01, 0.03 ) و بررسی پدیده پسماند گرمایی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
27 ساخت و بررسی کاتدbscf به دوروش حالت جامدوسل ژل (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
28 ساخت و مشخصه یابی نانوذرات فریت کبالت، CoFe2O4 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
29 ساخت و مشخصه یابی نانوورقه های اکسید مولیبدن به روش آندایزینگ (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
30 ساخت و مطالعه ی خواص ساختاری و الکتروشیمیایی کاتدهای بر پایه ی باریوم (پیل سوختی اکسید جامد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
31 ساخت و مطالعه ی خواص مغناطیسی نمونه های منگنایت La0.8Pb0.2MnO3به روش آلیاژسازی مکانیکی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
32 ساخت و مطالعهی ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت NiCoxFe2-Xo4 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
33 فاز اسپین شیشه ای در منگنایت آلایش شده با تیتانیوم، La0.8Sr0.2Mn1-xTixO3 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
34 مطالعه اثر آلایش MgO بر رفتار مغناطو مقاومت لایههای نازک منگنایت (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
35 مطالعه تاثیر آلایش رویZn بر ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393