دکتر سونیا امجدیان

دکتر سونیا امجدیان

دکتر سونیا امجدیان

Dr. Sonia Amjadian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تناسب ابعاد ایوان به فضای خانه در خانه های سنتی دوران قاجار کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
2 ارزیابی نقش آب در معماری مسجد-مدرسه (نمونه موردی: مسجد- مدرسه عمادالدوله کرمانشاه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
3 ارزیابی نقش آجرکاری در مساجد دوره سلجوقیان ( نمونه موردی مسجد جامع اصفهان ) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
4 بازشناسی هویت در محله های سنتی شهرهای ایرانی با بهره گیری از نماد و نشانه شهری (مطالعه موردی: محله فهادان) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی
5 بازشناسی هویت درمحله های سنتی شهرایرانی با بهره گیری ازنقش جداره شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
6 بررسی تطبیقی تحولات ساخت و رنگ درتکنیک های کاشی کاری مساجد ایرانی از دوره سلجوقی تا قاجار (دریافت مقاله) همایش بین المللی دین در آیینه ی هنر
7 بررسی جایگاه جلوخان در معماری ایرانی و نقش آن در بناهای دوران صفویه و قاجار (نمونه موردی: خانه شیخ الاسلام، مسجد شیخ لطف الله، سر در عالی قاپو) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
8 بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کالبدی بافتهای سنتی شهری با تأکید بر نقش برنامه ریزی کالبدی (مطالعه موردی: محله فیض آباد کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
9 بررسی نقش پیاده راه شهری در ارتقای تعاملات اجتماعی شهر پایدار (تجارب ایران و جهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 بررسی نقش طبیعت در فضاهای باز مدارس با تاکید بر ارتقای کیفیت آموزش و تاثیرات آن بر افزایش خلاقیت دانش آموزان با ارائه الگوهای پیشنهادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی معماری و شهرسازی
11 بررسی و تحلیل نقش نور طبیعی در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
12 تاثیر معماری داخلی بر ارتقای عملکرد کارکنان در محیط های اداری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
13 تاثیر مولفه های کالبدی (رنگ، بافت، فرم) بر ارتقا سطح یادگیری کودکان در فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
14 تاثیردیوارسبزدرارتقای کیفیت معماری داخلی درمحیط های کار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
15 تاثیررنگ برارتقای خلاقیت درفضاهای بازی کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
16 تحلیل حس مکان در فضای گنبد خانه مساجد با رویکرد معماری معناگرا (نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
17 تحلیل ویژگی های زیباشناسانه ی نقوش تزیینی گچبری و تاثیر معناگرایانه ی آن در معماری مساجد ایرانی دوره ی ایلخانی (نمونه ی موردی: مسجد جامع اصفهان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 چگونگی حضور نور طبیعی در معماری سنتی  ایران ،از منظر زیبایی شناسی،نمونه موردی خانه عامری ها در کاشان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
19 درآمدی بر جایگاه معنوی عنصر طبیعی آب در قرآن کریم و تبلور آن در هنر باغسازی ایرانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی دین در آیینه ی هنر
20 رویکردی تحلیل برفرایند طراحی کامران دیبا مطالعات موردی شهرک مسکونی شوشتر نو (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
21 کاربرد رنگ در معماری داخلی با تاکید بر ارتقای کیفیت زندگی در فضاهای مسکونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
22 مصداق یابی اصول توسعه پایدار درمعماری سنتی دزفول براساس معیارهای جنکز (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تازه های معماری
23 مقایسه تطبیقی الگوی تزیینات مقرنس در آسمانه فضاهای معماری سنتی ایرانی در عهد صفوی (نمونه موردی: کاخ عالی قاپو، کاخ چهلستون اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
24 مقایسه تطبیقی کهن الگوی چلیپا در ساختار هندسی پلان معماری ایرانی ( دوران پیش از اسلام و پس از اسلام ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
25 نقش ایوان به عنوان دیالکتیک پویا میان فضاهای بازوبسته درمعماری خانه های دوران قاجار(نمونه موردی خانه طباطبایی هاوخانه عامری ها) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
26 واکاوی تطابق معنا و صورت در هندسه باغ ایرانی(نمونه موردی باغ فین کاشان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
27 واکاوی معناشناسی رنگ در معماری داخلی مسکونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
28 واکاوی مفهوم نشانه شناسی نور در خانه های سنتی دوره ی قاجار(نمونه های موردی: خانه ی طباطبایی ها وخانه ی بروجردی های کاشان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
29 واکاوی نقش تزیینات در ارتقای کیفیت فضای هشتی در ورودی خانه های سنتی ایران در زمان قاجا ر (نمونه موردی خانه عامری ها و خانه بروجردی های کاشان ) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی