محمد مدادی

 محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

محمد مدادی

Mohammad Medadi

مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.