دکتر علی اخترپور

دکتر علی اخترپور دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی اخترپور

Dr. Ali Akhtarpour

دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.