دکتر محمد علی اشرف گنجویی

دکتر محمد علی اشرف گنجویی

دکتر محمد علی اشرف گنجویی

Dr. Mohammad Ali Ashraf Ganjouei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثربخشی شیوه های استفاده از محرک های بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان معماری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 2
2 بررسی تدابیر پدیدارشناسی در نقد بناهای معماری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 24، شماره: 4
3 بررسی دگرگونی های فضایی خانه های تاریخی شهر کرمان دو گونه قاجار و پهلوی اول (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 111
4 تاثیر ابهام و تشابه ساختاری محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 26، شماره: 4
5 تاثیر تنوع محرک بصری در خلاقیت طراحی دانشجویان طرح یک معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 17
6 تاثیر کیفیت محرک بصری در آموزش خلاقیت طراحی به دانشجویان معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 71
7 جستاری در واژگان و مفاهیم مرتبط با خلق تصویر ذهنی در حیطه معماری از سه حکمت اسلامی تا معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 1، شماره: 3
8 وجوه تمایز و تشابه باغ بیرم آباد و فتح آباد کرمان با یکدیگر و باغ ایرانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 10، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازشناسی تکیه مدیرالملک کرمان (مقایسه با تکایا و خانه های حیاط مرکزی کرمان ) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی
2 بازشناسی تمایزات فضایی-هندسی بناهای مذهبی شهر کرمان(مقایسه تکایا و مساجد دوره قاجار) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی
3 جستاری در تفاوتهای فضایی-هندسی بناهای مذهبی کرمان و یزد(مقایسه تکایای کرمان و حسینیه های یزد) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تجلی آئین های عاشورا در هنر ایرانی
4 هویت مکانی یک فضای شهری (دریافت مقاله) همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان