دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی

دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی

Dr. Ruhollah Taghizade Mehrjerdi

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاکهای پیرامون معدن سرب و روی کوشک بافق با استفاده از شاخصهای آلودگی و تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 31، شماره: 1
2 ارزیابی توانایی روشهای مختلف کریجینگ در پهنهبندی شوری خاک در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 77
3 ارزیابی سمیت و تعیین منشا ترکیبات (و الگوی پراکنش هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای) PAH در رسوبات سطحی تالاب شادگان، استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 145
4 ارزیابی شاخص های ژئومرفومتری در تفکیک نیمه خودکار تیپ های ژئومورفولوژی مناطق بیابانی (مطالعه موردی: محدوده شمال غرب اردکان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
5 استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
6 الگوسازی و پیش بینی مصرف انرژی بخش حمل و نقل ایران: کاربردی از الگوهای هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 17، شماره: 1
7 برآورد رطوبت خاک در ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی با استفاده از شبکه عصبی-مصنوعی و رگرسیون چند متغیره (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 2
8 برآورد ضریب پخشیدگی طولی رودخانه با استفاده از انواع روش های داده کاوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
9 برآورد عمق برف به عنوان یکی از پیامدهای تغییرات آب و هوایی با استفاده از رویکرد مدل ترکیبی حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 3، شماره: 12
10 بررسی اثر مقیاس زمانی (روزانه، ماهانه و سالانه) در پیش بینی بار رسوب معلق (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 10
11 بررسی تاثیر شاخص خیسی و داده های طیفی در براورد درصد ذرات خاک با استفاده از مدل های نروفازی،شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون درختی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
12 بررسی تغییرات فصلی میزان فرونشست نمک از غبار در شمال دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 7، شماره: 20
13 بررسی کارایی مدل های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون چندمتغیره در پیش بینی مصرف انرژی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 46
14 بررسی کمیت، کیفیت و قابلیت فرونشست املاح هوابرد در افزایش شوری خاک سطحی (مطالعه موردی: شمال دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
15 بررسی مقیاس پارامترهای ژئومرفومتری بر پیش بینی پراکنش مکانی عمق برف (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 6
16 بهینه سازی مدل های برآورد بار معلق به کمک پارامترهای زمین ریخت شناسی و تکنیک کاهش ویژگی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 3
17 پهنه بندی رقومی شوری خاک سطحی در استان خوزستان با استفاده از روش رگرسیون کریجینگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
18 پهنه بندی شوری اراضی منطقه شمال دشت یزد-اردکان با استفاده از داده های دستگاه القای الکترومغناطیسی و مدل سازی با نرم افزار ESAP (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 2
19 پهنه بندی و مکانیابی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از AHP و GIS دراستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 12
20 پیش بینی توزیع مکانی عمق برف با استفاده از روش رگرسیون کریجینگ و عوارض زمین در منطقه سخوید یزد (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 28
21 پیش بینی شوری خاک با استفاده از رگرسیون درختی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه قروه استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 4
22 پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در منطقه خضرآباد یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 5، شماره: 1
23 تاثیر آتش سوزی بر آبگریزی و مقدار و عوامل فرسایش خاک در جنگل های سواحل جنوب غربی دریای خزر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 1
24 تهیه نقشه رقومی آب معادل برف با استفاده از پارامترهای ژئومرفومتری و روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سخوید) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
25 رقومیسازی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 4
26 شاخص های سنجش از دوری چه اندازه میتوانند موجب بهبود برآورد بار معلق شوند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 1
27 قابلیت طیف سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR) ) در پیش بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 3
28 کارایی دو روش اندازه گیری پین متر و فاصله یاب لیزری در اندازه گیری میکروتوپوگرافی ناشی از سنگ فرش بیابان (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 8، شماره: 22
29 مدل سازی و پیش بینی کارایی بانک های دولتی و خصوصی ایران با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 1، شماره: 2
30 مقایسه روش های آماری حداقل مربعات جزیی و رگرسیون مولفه اصلی در برآورد مقادیر گچ، کربنات ها و ماده آلی خاک با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 11، شماره: 4
31 نقشه برداری رقومی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: مریوان، استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
32 یادداشت تحقیقاتی کاربرد روش های داده کاوی در تخمین عمق آبشستگی گروه پایه ها (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا مدل رقومی ارتفاع با ابعاد کوچکتر همیشه بهترین گزینه جهت نقشه برداری خاک است؟ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
2 ارزیابی پوشش گیاهی منطقه گتوند با دو روش شاخص NDVI و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
3 ارزیابی روش های زمین آمار و کلاسیک در برآورد بارش متوسط حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 ارزیابی روش های زمین آماری جهت پیش بینی پراکنش مکانی شوری آبهای زیر زمینی (منطقه مورد مطالعه: دشت یزد - اردکان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
5 ارزیابی شاخص های شوری مختلف در تهیه نقشه شوری خاک سطحی با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
6 استفاده از زمین آمار و سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت مدیریت و حفاظت بهینه محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
7 اولویتبندی اراضی باغی جهت کشت زیتون با استفاده از مدل تصمیمگیری چند معیاره TOPSIS در منطقه رودبار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
8 برآورد اجزاء ویژگی های مرکب خاک (بافت خاک) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 برآورد رسوب معلق با استفاده از متغیرهای کیفی آب در رودخانه اروند (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی ارتباط بین بعد فرکتال توزیع اندازه ذرات و خصوصیات خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
11 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر آبگریزی و رطوبت بحرانی خاک های آبگریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
12 بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاکها در اثر فرایند بیابانی شدن در منطقه یزد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
13 بررسی تغییرات مکانی آلودگی آبهای زیرزمینی دشت یزد- اردکان با استفاده از روش های زمین آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
14 بررسی توزیع مکانی کربن آلی خاک با استفاده از زمین آمار و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: هشتگرد استان البرز) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی خصوصیات موثر در تغییر پذیری خاک با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در بخشی از حوزه آبخیز قره سوه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
17 بررسی شاخص تنوع خاکها در واحدهای ژئومورفولوژی در مناطق بیابانی اردکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
18 بررسی شدت بیابان زایی دشت یزد اردکان با استفاده از مدل IMDPA و با تاکید بر معیارهای بیوفیزیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
19 بررسی کارائی روشهای زمینآمار و سنجش از دور جهت تهیه نقشه شوری و قلیائیت خاک در منطقه نصرآباد یزد (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
20 بررسی کارایی برازش مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک بر دادههای رینگ مضاعف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
21 بررسی کارایی روش های زمین آمار جهت پهنه بندی شوری آب زیرزمینی (مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
22 بررسی میزان نمک های محلول در گرد و غبار رسوب یافته شمال دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
23 بررسی و تعیین تناسب اراضی برای محصول گندم در منطقه فشند با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیای به منظور حفاظت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
24 بررسی وجود خاک های آبگریز در ایران و تاثیر خصوصیات خاک بر شدت آبگریزی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
25 پهنه بندی رقومی بافت خاک در دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
26 پهنه بندی شاخص فرسایندگی باران استان کردستان با استفاده ازروش زمین آمار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 پهنه بندی عمق معادل برف با استفاده از مدل رگرسیون خطی وآنالیز مولغه اصلی (مطالعه موردی : چلگرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
28 پهنه بندی نفوذپذیری خاک با استفاده از روش های زمین آماری (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 پهنه بندی وزن مخصوص ظاهری و عمق خاک از دست رفته شهرستان بانه با استفاده از روش زمین آمار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30 پهنهبندی رقومی افق سالیک در منطقه خشک اردکان با استفاده از رگرسیون لوجستیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
31 پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از مدل رگرسیونی و آنالیز مولفه های اصلی(مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
32 پیش بینی فرسایش پذیری خاک با استفاده از معادلات واعظی و ویشمایر(منطقه موردمطالعه:شهرستان بانه) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
33 پیشبینی تجمع آهک در خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای، مدل رقومی زمین و دستگاه القاگر الکترومغناطیس (مطالعه موردی دشت یزد - اردکان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
34 تخمین بار رسوبی معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
35 تخمین میزان فرسایش و رسوب با مدل تجربیEPMبه کمک نرمافزارArcGIS (مطالعهی موردی: حوزهی آبخیز قوریچای) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
36 تخمین نفوذپذیری خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 شناسایی پراکنش مکانی بافت خاک با استفاده از روش های زمین آماری و تکنیک GIS (منطقه مورد مطالعه: منطقه خضرآباد یزد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
38 مطالعه تغییرات مکانی شوری آبهای زیرزمینی با استفاده از زمین آمار ( مطالعه موردی : رفسنجان ) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 مقایسه دانه بندی سنگ فرش بیابان در تیپ های مختلف دشت سر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
40 مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره در مدل‌سازی عمق برف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
41 مقایسه روش های کریجینگ و معکوس فاصله در تخمین قلیائیت آب زیرزمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 مقایسه مقادیر زبری حاصل از فاصله یاب لیزری با بعد فراکتال آن در سنگفرش بیابان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
43 نقشه احتمال قلیاییت خاک با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
44 نقشه کربن آلی خاک با استفاده از کریجینگ معمولی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی