دکتر سهراب کرد رستمی

دکتر سهراب کرد رستمی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر سهراب کرد رستمی

Dr. Sohrab Kordrostami

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Method for Solving Super-Efficiency Infeasibility by Adding virtual DMUs with Mean Values (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 4
2 A Novel Approach to Evaluate the Road Safety Index: A Case Study in the Roads of East Azerbaijan Province in Iran (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 2
3 An Inverse Two-Stage FDH Model in the Presence of Shared Resources (دریافت مقاله) مجله بین المللی ریاضیات صنعتی دوره: 15، شماره: 2
4 ارائه ی یک رویکرد جدید تحلیل پوششی داده ها با مرزهای کارآ و ناکارآ برای انتخاب تامین کننده با وجود خروجی های نامطلوب و داده های نادقیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 2
5 ارزیابی کارایی سود فرآیندهای دو مرحله ای در حضور عوامل نامطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 3
6 ارزیابی کارایی و تحلیل توان مدیریتی بخش انتقال برق منطقه ای با حضور متغیرهای زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 21، شماره: 70
7 ارزیابی ورشکستگی در بورس اوراق بهادارتهران با بکارگیری مدل پویایی شبکه: روشی بر پایه تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
8 اندازه گیری بدترین عملکرد واحدهای تصمیم گیری: تلفیق خروجی های نامطلوب و ورودی های غیرقابل کنترل در DEA نادقیق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 2
9 Enhanced Self-Attention Model for Cross-Lingual Semantic Textual Similarity in SOV and SVO Languages: Persian and English Case Study (دریافت مقاله) دوفصلنامه مجله کامپیوتر و رباتیک دوره: 17، شماره: 1
10 Finding the Most Efficient DMU in DEA‎: A Model-Free Procedure (دریافت مقاله) مجله کنترل و بهینه سازی در ریاضیات کاربردی دوره: 7، شماره: 1
11 Measurement of Inefficiency Slacks in Network Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) مجله نظریه تقریب و کاربرد دوره: 13، شماره: 1
12 Multi-Period Efficiency Analysis with Flexible Measures: Oriented and Non-Oriented Approaches (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 3
13 Weak Disposability of Input and Output in a Nonparametric Production Analysis (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 25، شماره: 3
14 برآورد نرخ های حاشیه ای جانشینی در فرآیندهای دومرحله ای با عوامل نامطلوب (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 14، شماره: 2
15 بررسی نقش تعدیل‌ کننده‌ عوامل ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 4
16 بهبود عملکرد واحدهای تصمیمگیرنده کارا با استفاده از روش تقاطع ابرصفحههای سازای مجموعه امکان تولید در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 58
17 تحلیل عملکرد پایداری با دسترسی پذیری های ضعیف خروجی های نامطلوب: مطالعه موردی شرکت های گاز استانی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 8، شماره: 1
18 تحلیل عملکرد و محاسبه نرخ های حاشیه ای با حضور عوامل ورودی خروجی نامطلوب و شاخص های کنترل ناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 3
19 تخصیص منابع و هدف گذاری مبتنی بر DEA با فرض دسترسی پذیری مدیریتی: ارزیابی و بهینه سازی طرح کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در خطوط هوایی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 3
20 تخمین کارایی فرایندهای دومرحله ای با استفاده از مدل اندازه دامنه تنظیم شده کاملا فازی و شرایط مکمل زاید قوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 2
21 تخمین کشش مقیاس جهتی فرایندهای دومرحله ای در حضور خروجی های نامطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 3
22 تعیین الگوی ایده آل واحدها با بررسی هم زمان کمترین هزینه، بیشترین درآمد و کوتاه ترین فاصله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 4
23 رویکردی نوین برای محاسبه تراکم با ویژگی دسترسی پذیری ضعیف خطی خروجی های نامطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 2
24 متوسط کارایی درآمد و اندازه مقیاس بهینه در تحلیل پوششی داده های تصادفی: مطالعه موردی مراکز پستی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 66
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی برمبنای شبکه عصبی بازگشتی برای محاسبه مرکزیت بردارویژه ماتریس-های مجاورت متقار ن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی
2 ارزیابی سودآوری فرآیندهای دو مرحله ای در حضور عوامل نامطلوب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
3 ارزیابی کارایی DMUها با خروجی نامطلوب و با استفاده از مدل PCA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
4 ارزیابی کارایی و رتبه بندی DMU ها با به کاربردن روش های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مولفه های اصلی و کاهش بعد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 استراتژی رقابت در حضور خروجی هایی با مجموع ثابت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
6 انتخاب سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
7 Centralized Resource and Revenue Allocation with Flexible Measures: A DEA-Based Approach (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
8 Cost Efficiency of Supply Chain in Fuzzy Environment (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
9 Cost performance analysis of sustainable supply chains (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
10 Data Envelopment Analysis for Evaluation of Road Safety Index (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
11 Dynamic Average-Cost Efficiency and Optimal Scale Sizes (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
12 Efficiency decomposition in parallel production systems with different inputs (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
13 Finding efficient solutions of Multi Objective Assignment Problem by using Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
14 Flexible measure in the presence of the partial input to output impacts process (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
15 Inverse Data Envelopment Analysis in the Presence of Random and Undesirable Outputs (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
16 Multi-period efficiency analysis in data envelopment analysis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
17 Multi-period efficiency analysis in the presence of flexible measures (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
18 Multi-Period Sustainability Performance in the Presence of Discrete and Bounded Measures (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
19 Optimal Scale Sizes and Average-Revenue Efficiency under Managerial Disposability (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
20 Restricted Variation in Fuzzy Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
21 RUSSELL GRAPH MEASURE AND SUPER EFFICIENCY IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
22 Scale Elasticity of Two-stage Processes under Meta and Group Frontiers (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
23 Solving Super-Efficiency Infeasibility by Mean Values (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
24 بهینه سازی استوار در یافتن کارآمدترین واحد تصمیم گیرنده در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
25 تحلیل پوششی داده های بازه ای با ضرایب فازی در قیود با استفاده از 01- برش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
26 تحلیل پوششی داده های شبکه ای با ویژگی دسترسی پذیری ضعیف خروجی های نامطلوب تحت فرض تحدب مجموعه های خروجی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
27 تخصیص مجدد منابع در بین شعب بانک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
28 تخمین شاخص های عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های معکوس بدبینانه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
29 تعمیم مدل اساسی تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
30 توسعه یک روش عصبی- دینامیکی برای حل مسئله مقدار ویژه تعمیم یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی
31 جواب بهین چندگانه در مساله برنامه ریزی خطی معکوس (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
32 رتبه بندی با استفاده از تحلیل پوششی داده های معکوس بر پایه مدل FDH (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
33 رویکردی جدید در فرآیند تولید در حضور خروجی هایی با مجموع ثابت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
34 کارایی هزینه ای در ساختارهای شبکه ای موازی - سری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
35 مدل رتبه‌بندی MAJ با تغییرات تصادفی در داده‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
36 یافتن ابرصفحه های تعریف کنندهٔ قوی در مجموعه امکان تولید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
37 یک تخمین کران مضربی برای ارزیابی کارایی نسبی 28 شعبه ی منتخب یک بانک در سراسر کشور بدون متغیر های کمکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
38 یک مدل DEA با وزن متعارف برای کاهش منابع متمرکز و تنظیم هدف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات