مجتبی علوی فاضل

 مجتبی علوی فاضل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مجتبی علوی فاضل

Mojtaba Alavi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارتفاع برداشت بر عملکرد علوفه و دانه در زراعت دومنظوره ارقام جو (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر برهمکنش مقادیر مختلف پسماند کمپوست قارچ و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم (TriticumaestivumL) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 اثر پیش تیمار بذر با تنظیم کننده های رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو لاین لوبیا قرمز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
4 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ، اجزاء عملکرد و خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی ارقام کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
5 اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد ارقام گندم نان در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
6 اثر ترکیب کود بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد کیفی وویژگی های مورفولوژیکی ذرت سیلویی در اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
7 اثر تنش رقابت بر پتانسیل کاهش عملکرد گندم در شرایط گرمسیری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و توزیع ماده خشک میان اندام های مختلف ذرت دانه ای در تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
9 اثر تنش گرما بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم Triticum aestivum L در اهواز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
10 اثر سرمای انتهای دوره بر عملکرد و میزان غلظت کلروفیل b,a در هیبریدهای آفتابگردان در شهرستان اردل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
11 اثر شوری آب بر عناصر موجود در برگ ژنوتیپ های نیشکر در خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
12 اثر عدم آبیاری در برخی مراحل رشد و محلول پاشی سولفات روی بر غلظت عناصر مختلف در ذرت دانه ای هیبرید سینگلکراس 704 در شرایط آب و هوایی خوزستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 اثر کم آبیاری بر عملکرد و شاخص برداشت در هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
14 اثر محلول پاشی کودهای نیتروژنه بر عملکرد و کارایی برنج عنبر بو رقم نجفی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
15 اثر مقادیر کود شیمیایی و پسماند کمپوست قارچ بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گندم رقم (TriticumaestivumL) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 اثرارتفاع برداشت بر عملکرد علوفه و دانه زراعت دومنظوره ارقام جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
17 اثرتنش گرما و شوری بر جوانه زنی، رشد گیاهچه در ژنوتیپ های آفتابگردان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 اثرتنش گرما و شوری برجوانه زنی و رشد گیاهچه ونسبت سدیم به پتاسیم در ژنوتیپهای آفتابگردان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن برعملکرد و اجزاء عملکرد دانه گندم درمنطقه بهبهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
20 ارزیابی عملکرد دانه، اجزاء آن و راندمان مصرف آب در شرایط تنش کمبود آب و سطوح مختلف تراکم ذرت دانه‌ای هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
21 بررسی اثر کاربرد خاکی و برگی نانو کلات آهن بر صفات کیفی نیشکر (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
22 بررسی اثر کم آبیاری بر شاخص های سطح برگ و کلروفیل در هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
23 بررسی اثر مقدار و دور آبیاری بر عملکرد گیاه ذرت بمنظور استفاده مناسب از آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
24 بررسی اثرات تنش کم آبی در برخی مراحل رشدی روی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با محتوای آب در برگ ژنوتیپ های مختلف لوبیا قرمز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
25 بررسی اثرات تنش کم آبی و سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و برخی صفات مرفولوژیکی ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
26 بررسی اثرمقادیر مختلف کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل و کود بیولوژیک فسفاته بارور2 برعملکرد و اجزای عملکرد گندم لاین D 79 -15 درمنطقه بهبهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
27 بررسی تلفیق کودهای شیمیایی و بیولوژیکی و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد دانه و شاخص برداشت گندم (.Triticum aestivum L) در اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
28 بررسی تلفیق کودهای شیمیایی و بیولوژیکی و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) در اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
29 بررسی رابطه بین عدد کلروفیل سنج و مقادیر نیتروژن در برگ گیاهان زراعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
30 بررسی صفات مورفولوژیکی وابسته به عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در شرایط محلول پاشی سولفات روی در اهواز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سی هیبرید ذرت در شمال خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی نقش ارتقاع برداشت علوفه در انتقال مجدد ماده خشک به دانه در زراعت دومنظوره ارقام جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
33 تاثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن و خصوصیات مرفوفیزیولوژی ارقام کلزا در امیدیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
34 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت ارقام کلزا در امیدیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
35 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا در امیدیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
36 تاثیر تاریخ کاشت بر میزان کلروفیل ارقام کلزا در امیدیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
37 تاثیر کم آبیاری بر سرعت رشد محصول ( CGR ) و سرعت جذب خالص ( NAR )در سههیبرید ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 تاثیر کود بیولوژیک نیتروسین و فسفات بارور 2 بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
39 تاثیر کود بیولوژیک نیتروسین و فسفات بارور 2 بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
40 تاثیر کودهای زیستی نیتروکسین و فسفات بارور بر عملکرد و اجزا عملکرد عملکرد ، شاخص برداشت و درصد روغن ذرت بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
41 تاثیر نیتروژن و کود زیستی نیتروکسین برپروتئین گندم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
42 تاثیرکود بیولوژیک حاوی باکتریهای حل کننده فسفربارور2 برمیزان جذب فسفروعملکرد درگیاه گندم درمنطقه بهبهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
43 تأثیر محلول پاشی مقادیر نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی برخی ژنوتیپ های گندم نان و دوروم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
44 تعیین مناسب ترین دور آبیاری ذرت تابستانه با استفاده از تشت تبخیر کلاس A در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
45 مطالعه و بررسی عملکرد بیولوژیکی برخی صفات مورد ارزیابی از ارقام گندم نانتحت تاثیر تاریخ های متفاوت کاشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
46 مطالعه همبستگی عملکرد دانه و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه هیبریدهای ذرت تحت تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی نیتروژن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران