دکتر فیصل اطمینان

دکتر فیصل اطمینان استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر فیصل اطمینان

Dr. Feisal Etminan

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.