حسین ایلدرمی

 حسین ایلدرمی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی

حسین ایلدرمی

Hosein Ildermi

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.