دکتر سیداحمد حسینی

دکتر سیداحمد حسینی هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی

دکتر سیداحمد حسینی

Dr. SeyedAhmad Hosseini

هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 3
2 بررسی چگونگی پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (Triticum aestivum) به علف‎ کش های مختلف در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 3
3 بررسی حد تحمل توده های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
4 بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف کش متریبوزین (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 1
5 بررسی سه جدایه ویروس وای سیب زمینی جداشده از استان خوزستان بر پایه ژن پروتیین پوششی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 1
6 ردیابی ویروس های عامل موزاییک گوجه فرنگی در مزارع و گلخانه های شهرستان یزد و تعیین نژاد چند جدایه ی ویروس وای سیب زمینی از این میزبان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ادجوانت ها بر کارایی نیکوسولفورون با حضور یون ها در محلول سمپاشی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
2 اثر دما و پتانسیل آب بر سبزشدن دو گونه علف هرز تاج خروس ریشه قرمز و تاجریزی سیاه در محیط کنترل شده (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
3 ارزیابی تغییر اقلیم شهرستان فسا طی 45 سال گذشته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 ارزیابی علف کش های مختلف در کنترل علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
5 بررسی اثرتراکم پنبه و سلمه تره برعملکردواجزاء عملکردپنبه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی تاثیر ایمن ساز مفن پردی اتیل بر پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و گندم به علفکش پروپوکسی کاربازون سدیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
7 بررسی تاثیر دگرآسیب گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis) بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه جودره (Hordeum spontaneum) و گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 بررسی تأثیرهیدرو و اسموپرایمینگ بذر بر شاخص های مقاومت به خشکی و شوری کلزا و رازیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
9 بررسی تنوع ژنتیکی در گونه های آژیلوپس با استفاده از نشانگرهای CBDP (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی حد تحمل جودرهHordeum spontaneum و ارقام مختلف گندم به علف کش متریبوزین؛ پایداری در مدیریت علف هرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 بررسی حد تحمل علف مورچهCressa cretica Lبه علفکش های توفوردی و گلیفوسیت در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
12 بررسی مقاومت توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به علف کش کلودینافوپپروپارژیل در جنوب کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 برسی چگونگی پاسخ علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) به علف کش های مختلف در شرایط شبه مزرعه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
14 پاسخ جودره (Hordeum spontaneum) و ارقام مختلف گندم به علف کش متریبوزین در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
15 تاثیر تراکم های مختلف سلمه تره Chenopodium album L. و پنبه Gossypium hirsutum L. بر برخی پارامترهای رشد پنبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
16 تأثیر حجم سمپاشی بر بازدارندگی نمک های محلول در مخزن سمپاشی نیکوسولفورون (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
17 تأثیر محلول پاشی اسپرمیدین بر تعدیل تنش شوری در سیاهدانه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 تأثیر یون های محلول در آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش نیکوسولفورون (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
19 مبارزه شیمیایی با علف هرز کاتوسCynanchum acutumدر باغ های پسته رفسنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
20 مطالعه اثر دزهای مختلف علفکش جدید مایسترپاور بر علفهای هرز تاج خروس و سوروف در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
21 مقایسه ارقام مختلف ذرت (Zea mays L.) در پاسخ به علفکش جدید مایستر ادی (فورام سولفورون + یدوسولفورون + ایزوگزادیفن) در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار