سیدرامتین باقری

 سیدرامتین باقری

سیدرامتین باقری

Seyedramtin Bagheri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی استفاده از انواع تقاطع های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه های شریانی برون شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 2
2 تحلیل سرفاصله زمانی به تفکیک ترکیبات مختلف انواع زوج خودرودر شرایط جریان متراکم ترافیک ناحیه تداخلی آزاد راه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز خصوصیات فردی رانندگان وسیلهنقلیه در تصادفات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
2 آنالیز مقایسهای بکارگیری تسهیلات غیر همسطح عابرپیاده در معابر شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
3 ارائه یک طرح مهندسی ارزش در پروژه پل طبقاتی بزرگراه صدر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
4 ارزیابی اثرگذاری تابلوهای حداکثر سرعتمجاز درکاهش تصادفات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
5 ارزیابی اقتصادی روش های نگهداری روسازی راه (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
6 ارزیابی علل تاثیرگذار در تصادفات عابرین پیاده در معابر شهری مطالعه موردی، کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
7 ارزیابی مقایسه ای ضوابط تعیین طولهای تداخلی بزرگ راه ها برمبنای آیین نامه هایارایه شده طرح هندسی راه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
8 ارزیابی مقایسه ای گذرگاه های عابرپیاده به منظور افزایش ایمنی در معابر شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
9 بررسی اهمیت عابران پیاده و تاثیر سیستمهای هوشمند ترافیک برایمنی آنها درجاده های برون شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
10 بررسی تطبیقی تجهیزات گذرگاههای عرضی معابر شهری جهت عبور ایمن عابرین پیاده (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
11 بررسی جوانب قانونی و ارایه چارچوب قراردادی در استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
12 بررسی عوامل تاثیر گذار بر قبول و تطابق پذیری با تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
13 بررسی نقش انواع جریمه های ترافیکی در کاهش تخلفات با استفاده از تجربیات 7 کشور دنیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 بهبود وضعیت ترافیکی توسط نرم افزار شبیه سازAimsun با استفاده از پارامتر های بهینه نرم افزار Synchro مطالعه موردی، شهرستان رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
15 تاثیرات برخوردپرندگان در سوانح هوایی و روش های افزایش ایمنی پرواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
16 تحلیل و شناسایی خرابیهای روسازی فرودگا هها با استفاده از نرمافزارGIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
17 سنجش اثر گذاری تابلوهای حداکثر سرعت مجاز در کاهش تصادفات جاده ای ، مطالعه موردی محور شیراز به مرودشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
18 مقایسه تجهیزات گذرگاه هایعابر پیاده در معابر شهری جهت افزایش ایمنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
19 نگاهی به وضعیت ایمنی عابران پیاده در ایران با رویکرد مقایسه سایرکشورهای جهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی