شعبانعلی خان صنمی

  شعبانعلی  خان صنمی

شعبانعلی خان صنمی

Shabanali Khan sanami

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.