یحیی حساس یگانه

 یحیی حساس یگانه دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

یحیی حساس یگانه

Yahya Hasass Yeganeh

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار به کارگیری استاندارد 28 حسابداری بر صورت های مالی شرکت های بیمه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 1
2 ابهام مفهوم تصویر درست و منصفانه (در ایران ارائه به نحو مطلوب ) به نفع کیست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 1
3 ارتباط حاکمیت شرکتی و ابعاد آن با کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 52
4 برداشت حسابرسان ایرانی از ریسک ذاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 7
5 بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 1
6 تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 17
7 تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 4
8 تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 6
9 تاثیر گزارش حسابداری مستقل در تصمیم گیری اعتبار دهندگان (بانکهای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 6
10 تاثیر وجود کمیته حسابرسی بر حسابرسی مستقل، کنترل های داخلی و گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 35
11 توان اقلام تعهدی در پی شبینی جریان های نقدی آتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 26
12 حاکمیت برنامه بازآفرینی بافت ناکارآمد شهر تهران با رویکرد شبکه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 53
13 رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهام داران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 23
14 رابطه ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 38
15 رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی های اندازه شرکت با مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 24
16 رابطه سطح مهارت حسابرسان با حساسیت و قضاوت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 2
17 رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر واکنش قیمت وبازدهی آتی سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 42
18 رابطه گزارش کنترلهای داخلی با تصمیم گیری استفاده کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 14
19 راهبردهای احیا و عملکرد تجاری در شرایط رکود اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
20 رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکت های بیمه با استفاده از تکنیک ANP فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 63
21 روند تغییرات کیفیت سود در طول زماندر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 29
22 شناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
23 شناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
24 عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه ی حسابداری رسمی ایران در ارایه خدمات گواهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 10
25 عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 22
26 عوامل موثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 19
27 عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 8
28 عوامل موثر بر ناکارایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 2، شماره: 4
29 فایده مندی اطلاعات ترازنامه و سود و زیان در مقایسه بااطلاعات سود و زیان برای توضیح بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 46
30 فرضیه ثبات کارکردی؛ تفکیک اقلام تعهدی و جریان های نقدی سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 4
31 گزارشگری تجاری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 33
32 ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAO (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
33 مدل سنجش انتظارات مشتریان صنعت بانکداری برمبنای ادراک آنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 12
34 مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 4
35 مدلی برای تاثیرمسئولیت اجتماعی و هزینه های مدیریت مالیات شرکت براجتناب و فرار مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 58
36 مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران:فرصت های تحقیقاتی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
2 افشای اطلاعات سرمایه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
3 بررسی اثر نقدشوندگی سهام، برروی تغییرات ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت
4 بررسی تاثیرعوامل کیفی حسابرسی بر ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
5 بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
6 بررسی رابطه بین نوع حسابرس و مدیریت سود در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی
7 بررسی عوامل موثر بر ارائه بموقع حسابرسی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
8 پیشنهاد مدلی برای انتخاب حسابرسی مالیات برارزش افزوده بر مبنای ریسک مطالعه موردی معاونت مالیات برارزش افزوده استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
9 ترکیب مادر AHP و GP جهت تخصیص بهینه زمان حسابرسی داخلی مطالعه موردی در بانک مرکزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
10 حاکمیت(راهبری) شرکتی و پاسخگویی (دریافت مقاله) همایش راهبری شرکتی
11 مدلی برای تعیین عوامل موثر بر بازده اوراق بهادار بورس تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
12 نگرشی انتقادی به معیارهای استقلال حسابرس؛ با تاکید بر معیار بیم از دست دادن صاحبکار حسابرسان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
13 نگرشی مفهومی به تعامل حسابرس و صاحبکار؛با تاکید بر نقش آفرینی محافظه کاری حسابداری (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان