صدیقه حنانی

 صدیقه حنانی مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

صدیقه حنانی

Sedigheh Hanani

مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی انگیزش شغلی تکنولوژیست های اتاق عمل در بیمارستان های آموزشی - درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96 - 95 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 13، شماره: 2
2 بررسی میزان بهره وری تکنولوژیست های جراح شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 12، شماره: 2
3 بررسی میزان شیوع اگزمای دست وعوامل مرتبط با آن در تکنولوژیست های اتاق عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 - 139 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آگاهی و رعایت منشور حقوق بیماران از دیدگاه کادر اتاق عمل؛ مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
2 ارتباط هوش معنوی و دیسترس اخلاقی در دانشجویان اتاق عمل (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
3 Relationship between Job Burnout and Quality of Life of Operation Room Technologists in Educational Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences in 2016-17 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
4 بررسی آگاهی دانشجویان از اصول اخلاق حرفه ای در اتاق عمل (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
5 بررسی ارتباط بین ابعاد رضایت از شغل و درآمد با موانع گزارش دهی خطا توسط تکنولوژیست های اتاق عمل مراکز آموزشی و درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1398 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
6 بررسی ارتباط بین استرس شغلی با عملکرد در زمینه ایمنی بیمار در تکنولوژیست های اتاق عمل بیمارستان های آموزشی - درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395-96 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
7 بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و موانع خوداظهاری خطا توسط تکنولوژیستهای اتاق عمل مراکز آموزشی و درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1397 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
8 بررسی ارتباط بین سبک رهبری سرپرستاران اتاق عمل با رضایت شغلی تکنولوژیست های اتاق عمل (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
9 بررسی ارتباط تعهد سازمانی با مشخصات دموگرافیک تکنولوژیست های اتاق عمل و هوشبری در مراکز منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
10 بررسی ارتباط کیفیت خواب با استرس شغلی و کیفیت زندگی تکنولوژیست های اتاق عمل شاغل در بیمارستان های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96 - 95 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
11 بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک با فرهنگ سازمانی تکنولوژیست های جراحی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
12 بررسی ارتباط هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس در تکنولوژیست های اتاق عمل (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
13 بررسی انگیزش شغلی تکنولوژیست های اتاق عمل در بیمارستان های آموزشی - درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 96 - 95 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
14 بررسی تاثیر آموزش مجازی بر نگرش و عملکرد بالینی دانشجویان رشته تکنولوژی اتاق عمل نسبت به ایمنی بیمار (دریافت مقاله) نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی
15 بررسی تاثیر اجرای شیوه ی آموزشی مبتنی بر وظیفه بر میزان دانش پایه دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
16 بررسی حساسیت اخلاقی پرستاران و ارتباط آن با رضایت بیماران از خدمات ارائه شده توسط پرستاران مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
17 بررسی دلایل اصلی بروز تنش در بین مراقبین سلامت در اتاق عمل: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
18 بررسی رابطه فرهنگ ایمنی با مشخصات دموگرافیک تکنولوژیست های اتاق عمل در مراکز منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
19 بررسی رابطه ی بین رعایت استانداردهای اصول بسته بندی ابزار و ست های جراحی با ویژگی های دموگرافیک و طول دوره آموزش پرسنل شاغل در مراکز استریلیزاسیون بیمارستان های آموزشی و درمانی گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
20 بررسی رابطه ی بین رعایت استانداردهای اصول بسته بندی ابزار و ست های جراحی با ویژگی های دموگرافیک و طول دوره آموزش پرسنل شاغل در مراکز استریلیزاسیون بیمارستان های آموزشی و درمانی گیلان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
21 بررسی صلاحیت بالینی تکنولوژیست های اتاق عمل مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 96-97 (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
22 بررسی عوامل موثر بر میزان کمردرد پرسنل اتاق عمل (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
23 بررسی فرهنگ ایمنی بیمار و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی از دیدگاه تکنولوژیست های اتاق عمل مراکز منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
24 بررسی مروری عوامل موثر بر خطر فرو رفتن سوزن آلوده و تماس با مایعات آلوده بیماران در پرسنل اتاق عمل (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
25 بررسی میزان آگاهی تکنولوژیست های اتاق عمل از استانداردهای ایمنی بیمار و پرسنل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
26 بررسی میزان رعایت استاندارد مدت زمان ناشتایی قبل از عمل و پیامدهای ناشی از آن در سالمندان کاندید جراحی (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
27 بررسی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در اتاق عمل های آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 97 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
28 بررسی میزان رعایت حقوق آموزشی بیماران در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1396 (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
29 بررسی واریس اندام تحتانی و عوامل مرتبط با آن بر کیفیت زندگی تکنولوژیست های اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
30 تاثیر آموزش بر اساس کوریکولوم اصول جراحی لاپاراسکوپی در ارتقا دانش و عملکرد تکنولوژیست های جراحی در جراحی لاپاراسکوپی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
31 تاثیر آموزش مبتنی بر شبیه سازی جراحی فیوژن ستون فقرات بر میزان دانش و مهارت های بالینی دانشجویان اتاق عمل ترم 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
32 تاثیر تماشای کارتون در کاهش اضطراب کودکان قبل از جراحی (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
33 تنیدگی اخلاقی در محیط های بالینی و اتاق عمل و عوامل مرتبط با آن؛ مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
34 دیسترس اخلاقی و ارتباط آن با تمایل به ترک خدمت در تکنولوژیست های اتاق عمل مراکز منتخب آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
35 دیسترس اخلاقی و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک در دانشجویان اتاق عمل (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
36 روان سنجی و بومی سازی ابزار سنجش محیط آموزشی اتاق عمل STEEM برای تکنولوژیست های جراحی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
37 سوزن ورس یا تروکار هاسون کدام یک برای دسترسی به شکم نتایج بهتری دارد (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
38 عوامل موثر بر حفاظت پرتوی و تجمع پرتوهای یونیزان در پرسنل اتاق عمل؛ مرور نظام مند (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
39 مدت زمان ناشتایی قبل از عمل در سالمندان کاندید جراحی (دریافت مقاله) همایش بین رشته ای طب سالمندی
40 مراقبت قبل از عمل جراحی در سالمندان مقاله مروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مراقبت و درمان
41 مروری بر انواع شبیه ساز های جراحی لاپاراسکوپی و نقش آنها در آموزش این شاخه از جراحی (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور
42 هوش معنوی و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک در دانشجویان اتاق عمل (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشی سالیانه دانشجویی اتاق عمل کشور