دکتر امین پایدار اردکانی

دکتر امین پایدار اردکانی استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان

دکتر امین پایدار اردکانی

Dr. Amin Paydar ardakani

استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.