دکتر ابراهیم اسدی خشوئی

دکتر ابراهیم اسدی خشوئی استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر ابراهیم اسدی خشوئی

Dr. Ebrahim Asadi

استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.