رقیه ذوالفقاری

 رقیه ذوالفقاری رییس مرکز تحقیقات بلوط

رقیه ذوالفقاری

رییس مرکز تحقیقات بلوط

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تحمل به خشکی نهالهای دو گونه بلوط ایرانی و وی ول با استفاده از پارامتر های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 2
2 برهمکنش تنش کمبود آب و باکتری بیماری زا Brenneria quercina بر صفات مورفولوژیک برگ و روزنه نتاج درختان سالم و خشکیده برودار (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین خشکیدگی گونه زربین با عوامل فیزیوگرافیکی و خصوصیات درختان مادری درذخیرهگاه جنگلی تنگ سولک بهمئی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 ارزیابی تجمع فلزات سنگین در دو توده سالم و آسیب دیده جنگل های مانگرو خلیج نای بند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
3 ارزیابی گونهها و هیبریدهای بلوط زاگرس بر اساس منابع معتبر فلور موجود در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
4 استفاده از مطالعات ژنتیک جنگل برای کاهش خطرات ناشی از تغییر اقلیم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
5 الگوی پراکنش گروه های اکولوژیک در جهات جغرافیایی مختلف در زاگرس جنوبی و ارتباط آنها با تغییر اقلیم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 بازسازی میانگین دمای سالانه براساس بارندگی سالانه و حلقه های رویشی درختان بلوط ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
7 بررسی ارزش ریختاری صفات پوست درخت در شناسایی گونه ها و زیرگونه های مختلف بلوط زاگرس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
8 بررسی پروونانس های مختلف گونه بلوط ایرانی Quercus brantii lindl از نظر مقاومت به سرمای دیررس بهاره (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
9 بررسی پلاستیستی برگ گونه وی ول (Quercus libani) در امتداد گرادیان ارتفاعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
10 بررسی تاثیر قارچ میکوریز بر میزان جذب عناصر غذایی اندام های مختلف سه گونه بلوط زاگرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
11 بررسی تأثیر ارتفاع بر تنوع ریختاری برگ گونه دارمازو(Quercus infectoria) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
12 بررسی تنوع ریختاری برگ گونه ویول(Quercus libani) در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی تنوع ریختاری جوانه سه گونه بلوط زاگرس برودار (Quercus brantii)، دارمازو (Q. infectoria) و وی ول (Q. libani) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
14 بررسی تنوع مورفولوژیکی برگ درخت انجیلی ( Parrotia persica ) در طول گرادیانارتفاعی در رویشگاه جنگلی گیسوم استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
15 بررسی تنوع مورفولوژیکی برگ درخت انجیلی Parrotia persica در دو رویشگاه جنگلی هیرکانی با اقلیم متفاوت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
16 بررسی ژنوتیپ های مختلف بلوط ایرانی به باکتری بیماری زای خشکیدگی بلوط بر اساس صفات مورفولوژیک برگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
17 تاثیر تلقیح باکتری حل کننده فسفات بومی بر فراوانی باکتری و میزان فسفر محلول در شرایط آزمایشگاهی و میدانی (مورد مطالعه: جنگل بلوط یاسوج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
18 تاثیر تنش کمبود آب برروی پارامترهای مرتبط با سطح برگ نهالهای سه گونه بلوط زاگرس (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
19 تنوع مورفولوژی برگ زالزالک Crataegus azarolos var aronia بین دو جمعیت طبیعی در جنگل های استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
20 خطرات یخبندان ناشی از تغییر اقلیم برروی درختان و مکانیسم های سازگاری در آنها (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
21 رابطه بین صفات مورفولوژیک جوانه برودار ((Quercus brantii با ارتفاع از سطح دریا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
22 رابطه بین عوامل اکولوژیکی، خصوصیات بذر و جوانهزنی با میزان پروتئینهای ذخیرهای بذر در گونه زربین L. cupressus sempervines horizontalis ذخیرهگاه جنگلی تنگ سولک بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
23 رابطه بین عوامل فیزیوگرافی و خشکیدگی درختان مادری با میزان پروتئین های ذخیره ای بذر در گونه زربین cupressus sempervines horizontalisL. (ذخیره گاه جنگلی تنگ سولک بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
24 مطالعه نهالهای بردبار وحساس به خشکی گونه بلوط ایرانی با تکیه بر مطالعات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
25 مقایسه درختان خشکیده و سالم گونه زربین (Cupressus sempervirens. Horizontalis L) از نظر عناصر غذایی مختلف برگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
26 مقایسه دو نشانگر بارز و همبارز در مطالعات مولکولی گونه بلوط ایرانی ()Quercus brantii Lindl (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
27 نقش اسمولیتها در کاهش آسیب غشای سیتوپلاسمی نهالهای سه گونه بلوط زاگرس در تنش کمبود آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی