داریوش مهاجر

 داریوش مهاجر دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

داریوش مهاجر

Daryosh Mohajer

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.