دکتر آرش اسحاقی

دکتر آرش اسحاقی استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور بیرجند

دکتر آرش اسحاقی

Dr. Arash Es haghi

استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.