دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی

دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی ستادیار طب کار گروه طب کار، دانشکده پزشکی بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی

Dr. Hadi Eshaghi sani kakhaki

ستادیار طب کار گروه طب کار، دانشکده پزشکی بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.