دکتر محمد ذونعمت کرمانی

دکتر محمد ذونعمت کرمانی

دکتر محمد ذونعمت کرمانی

Dr. Mohammad Zounemat Kermani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جریان ورودی بر رفتار هیدرودینامیکی حوضچه های مزارع مداربسته پرورش ماهی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 10، شماره: 1
2 اثر مقادیر مختلف پساب شهری بر عملکرد پنبه با آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
3 ارزیابی روش های ماشین بردار پشتیبان، تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم در شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 2
4 ارزیابی سیستم آبیاری جویچه ای با مقادیر مختلف دبی ورودی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 5، شماره: 2
5 ارزیابی عملکرد تابع مفصل در پهنه بندی کیفی آب های زیرزمینی، مطالعه موردی دشت های کرمان و راور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 3
6 ارزیابی کارایی روش پیش بینی موضعی ناشی از بازسازی فضای فاز و مدل شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی رواناب (مورد مطالعاتی: ایستگاه پل کهنه، کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 2
7 استفاده از روش عددی بدون شبکه المان طبیعی در حل معادلات حاکم بر سیال با سطح آزاد (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 9، شماره: 4
8 بررسی آزمایشگاهی اثر تراکم پوشش گیاهی بستر کانال بر رفتار هیدرولیکی جریان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
9 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله جت های هیدرولیکی نسبت به سطح رسوب برکارایی روش جت چهارگانه- مکش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 46، شماره: 1
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله دهانه مکش از سطح رسوب بر عملکرد سیستم هیدروساکشن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 3
11 بررسی تاثیر زاویه قرارگیری دو پایه پل نسبت به جهت جریان بر روی عمق تعادل آبشستگی در جلو پایه ها (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
12 بررسی توزیع مکانی- زمانی غلظت ارسنیک در منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
13 بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان اطراف سرریزهای مدور قائم با استفاده از مدل سازی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 13، شماره: 3
14 بررسی صحت عملکردمدل های Sirmod، WinSRFR، Furdevو Pozal در تحلیل سیستم آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 5
15 بررسی کارایی روش های رگرسیون بردار پشتیبان، شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و رگرسیون خطی چندمتغیره به منظور پیش بینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
16 بررسی مکانسیم حاکم بر آزادسازی آرسنیک و پیش بینی تغییرات غلظت آن در منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سیرجان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
17 بهینه سازی شبکه توزیع آب با الگوریتم ژنتیک موجود در مدل Water Gems (مطالعه موردی: شهر رویدر استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 32، شماره: 3
18 پیش بینی دبی جریان در مقاطع مرکب، مقایسه روش های داده محور و تجربی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 4
19 تاثیر آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی های کمی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 1
20 تاثیر استفاده از پساب بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت شرایط روش های آبیاری قطره ای و شیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 4
21 تاثیر پتانسیل ماتریک خاک و الگوی کارگذاری لوله آبده بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 2
22 تحلیل حساسیت فاصله اولیه بین ذرات در روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده در شبیه سازی امواج ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
23 تخمین گروه های هیدرولوژیکی خاک در حوزه های فاقد داده ی اندازه گیری شده (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
24 تعیین پارامترهای دینامیکی تندباد و موج شاخص با استفاده از نظریه آشوب مورد مطالعاتی بندر عسلویه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 19، شماره: 73
25 تغییرات مکانی- زمانی ویژگی های خشکسالی پیش بینی شده ایران تحت سناریوهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 5، شماره: 1
26 شبیه سازی دو بعدی الگوی جریان و تغییرات بستر در آبراهه های مستقیم و پیچانرودی تحت تاثیر سازه آبشکن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 4
27 شبیه سازی نشت در بدنه سدخاکی با استفاده از روش عددی بدون شبکه المان طبیعی مطالعه موردی سددرودزن (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 3، شماره: 8
28 عملکرد توابع مفصل ارشمیدسی در تخمین سیل سالانه، مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 14
29 کاربرد پساب در آبیاری زراعت ذرت با استفاده از سیستم های آبیاری شیاری و قطره ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
30 مدیریت و تحلیل غیر خطی سیستم گندزدایی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش های داده محور (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 113
31 مطالعه آزمایشگاهی عمق انسداد مجرای سیفون لایروبی در شرایط هیدرولیکی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 3
32 مناسب ترین الگوی زراعی در منطقه جیرفت بر اساس شاخص کارایی مصرف آب (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
33 یادداشت تحقیقاتی شبیه سازی عددی توامان جریان موج سطح آزاد و جریان در محیط متخلخل با بکارگیری روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده (SPH) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر میدان مغناطیسی بر ویژگیهای آب و الگوی توزیع رطوبت در خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
2 ارایه یک روش جدید خوشه بندی نرم در مدلسازی مشخصات امواج دریا، مطالعه موردی اطلاعات بویه بندر چابهار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
3 ارایه یک روش جدید مبتنی بر داده کاوی برای مدلسازی و پیش بینی مشخصات امواج، مطالعه موردی اطلاعات بویه بندر چابهار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
4 ارزیابی آسیب پذیری سد رسوبگیر، خطوط انتقال آب و سایر تاسیسات وابسته به مجتمع مس میدوک شهربابک در برابر تهدیدات با استفاده از مدل رمکپ با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
5 ارزیابی آشوبناکی و تصادفی بودن سیستم دینامیک دبی جریان رودخانه با بکارگیری نظریه آشوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
6 ارزیابی احتمال وقوع خشکسالی براساس چهارنمایه خشکسالی با مدل زنجیره مارکوف مورد مطالعاتی: استان کرمان (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 ارزیابی بیشترین عمق آبشستگی در پایین دست دهانه خروجی کالورت با استفاده از مدل توسعه یافته NF-GMDH-PS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
8 ارزیابی تاثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از روش-های رگرسیون گام به گام به منظور پیشبینی ساعات آفتابی ماهانه مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی جیرفت (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
9 ارزیابی خسارت حاصل از سیلاب با دوره بازگشتهای متفاوت در حاشیه رودخانه زرجوب (محدوده شهری رشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
10 ارزیابی روش های گروه بندی آماری و داده محور در ساختار جدید نرخ شکستلوله های انتقال آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
11 ارزیابی عملکرد الگوریتم وراثتی برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی نوسانات تراز آب زیرزمینی با توجه به اثرات خشکسالی، مطالعه موردی: دشت سیرجان (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 ارزیابی عملکرد روش های داده کاوی در پیش بینی بالاروی امواج دریا درمنطقه آبشویی سواحل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران و معماری
13 ارزیابی عملکرد زمین آماری تابع مفصل در توصیف داده های کیفی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
14 ارزیابی فراسنج‌های گروه‌های هیدرولوژیکی خاک به منظور مدل‌سازی تک‌رخداد سیلاب، مطالعه موردی حوضه آبریز آب‌بخشا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
15 ارزیابی کمی و کیفی و شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
16 ارزیابی و مدلسازی تاثیر شرایط تکیه گاهی بر تغییرات فرکانس سدهای بتنی وزنی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
17 استخراج معادله بالاروی امواج دریا با استفاده از مدل GEP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نو در مهندسی عمران و معماری
18 استخراج و مقایسه خصوصیاتحوضه و شبکه های آبراهه با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS و WMS مورد مطالعاتی حوضه میچ بندر بم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 استفاده از روش تفاضل محدود در شبیه سازی جریان درون کانال با بازشدگی ناگهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
20 استفاده از روش مدیریت و زمانبندی خطی و رگرسیون برای مدیریت ساخت مخازن آب با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
21 استفاده از روش های برازش منحنی برای شیبه سازی و پیش بینی وضعیت آب زیرزمینی دشت کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
22 استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر به منظور شبیه سازی ریزش ناگهانی ستون آب (شکست سد) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 استفاده از روشهای من کندال و تخمینگر سن برای تعیین روند دبی جریان رودخانه (مطالعه موردی: هلیلرود کرمان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
24 استفاده از رویکرد رمکپ به منظور ارزیابی آسیب پذیری سدها و خطوط انتقال آب در برابر تهدیدات طبیعی و تهدیدات ناشی از جنگ افزارها (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
25 استفاده از شاخص های اقلیمی دومارتن، سلیانینوف و اقلیم نمای آمبرژه در پهنه بندی اقلیمی استان کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
26 استفاده از شبکه عصبی - فازی درمدلسازی سری زمانی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
27 استفاده از شبکه عصبی جهت مدل نمودن سری زمانی غیرخطی بار معلق رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت مدل نمودن سری زمانی غیرخطی هیدرولوژیکی جهت پیش بینی جریانات رودخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
29 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی فرآیند بارش راوناب صفارود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
30 استفاده ازتئوری امواج کنویدال واستوکس ومدلسازی عددی به منظور بررسی تاثیر روییدنی هادرنیروهای وارد برسازه های دریایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 الویت بندی ابعاد مدیریت بحران در پروژه انتقال آب ازخلیج فارس به استان کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 اولویتهای بهره برداری از آب دریا در سواحل مرزی خلیج فارسبر اساسالگوی جریان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
33 Integrated Modeling of Global and Regional Model in Investigation of Tidal Current in Port of Bushehr Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
34 Laboratory study of the effect of recycled fillers from coking and iron concentrates factories on the roller compacted concrete properties in dams (RCC dams) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
35 Numerical modelling of coastal sedimentation using 2D tidal model, case study: Bushehr Port (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
36 Using a DEM for obtaining the drainage-network for watersheds (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 برآورد استحکام گندله تولیدی با به کارگیری روش ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی: کارخانه گندله سازی گل گهر سیرجان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
38 برآورد دبی رودخانه با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیان و مفهوم مدل سازی کانال های مرکب روباز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
39 برآورد نیاز آبی طرح آبرسانی(مطالعه موردی: سیمک کوهپایه) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع جت هیدرولیکی بر راندمان تخلیه رسوب از مخازن سدها در روش جت- هیدروساکشن (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
41 بررسی آزمایشگاهی تاثیر جت دوگانه بر رسوب زدایی از مخازن سدها در روش جت-هیدروساکشن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فیلرهای مختلف بازیافتی از کارخانه های کک سازی و کنسانتره آهن بر خواص بتن غلتکی سدها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
43 بررسی آزمایشگاهی تغییرات غلظت جریان چگال درمخازن سدها در اثر جریان ورودی رودخانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
44 بررسی آزمایشگاهی توسعه زمانی حفره آبشستگی زیرلوله های عبوری ازبستررودخانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
45 بررسی آشفتگی هیدرودینامیک جریان در سازه راه ماهی استخر و سرریز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
46 بررسی آشوبناکی دبی جریان رودخانه قره سو کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
47 بررسی الگوی جریان های جزر و مدی در محدوده بنادر عامری و رستمی واقع در سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
48 بررسی برخی شاخص های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و عملکرد دانه دو رقم ارزن تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
49 بررسی پارامترهای موثر در انتخاب مکان احداث سد زیرزمینی زیر حوضه حرمک در استان کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 بررسی پاسخ لرزه ای سدهای خاکی باطله در برابر لرزش ناشی از انفجار به روش المان محدود مطالعه موردی: سد باطله معدن گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
51 بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر سرعت جریان در کانال های خاکی مزرعه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 بررسی تاثیر حذف نویز بررفتاری سری زمانی دبی رودخانه بااستفاده ازنظریه آشوب مطالعه موردی: رودخانه بافت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
53 بررسی تاثیر لیکا و نانو سلیس در بتن خود متراکم سبک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری توسعه پایدار در نانو مواد، نانو ساختار و نانو تکنولوژی
54 بررسی تاثیر نانو سلیس در بتن متراکم سبک حاوی لیکا و بتن فاقد نانو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
55 بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر روی سازه منهول با استفاده از مدل عددی فلوینت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
56 بررسی سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین در محدوده مطالعاتی دشت سیرجان بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
57 بررسی شبکه عصبی پرسپترون در تخمین استحکام گندله تولیدی کارخانه گندله سازیگل گهر سیرجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
58 بررسی عددی نوسانات تراز سطح آب درون حوضچه و پیرامون بندرفریدونکنار بر اثر امواج ساحلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
59 بررسی عمق و قطر دایره عظیمه الگوی توزیع رطوبت در خاک در شرایط کاربرد میدان مغناطیسی و آب شور در دو بافت مختلف خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
60 بررسی عملکرد روش تحلیل تفکیک خطی و درجه دوم در شبیه سازی افت سطح آب زیر زمینی دشت شهرکرد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
61 بررسی عملکرد روش ماشین بردار پشتیبان در شبیه سازی افت سطح آب زیرزمینی دشت شهرکرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
62 بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریز کلید پیانویی با استفاده از مدل های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 بررسی عملکردتوزیع های آماری درپایش خشکسالی در استان کرمان با استفاده ازشاخص بارش استانداردشده spi (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
64 بررسی عملکردمدل هیدروگراف واحدSCS، شنایدر کلارک درتلفیق با مدلهای روندیابی به منظور تخمین رواناب سطحی مطالعه موردی: حوضه آبریزقادرآباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
65 بررسی عوامل موثر بر کاهش جابجایی پوشش های شناور کاهش دهنده تبخیر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
66 بررسی کارایی روش داده محور شبکه بیزین در شبیه سازی رسوب بار معلق رودخانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
67 بررسی کنترل رسوبگذاری جریان چگال توسط مانع در مخازن سدها ،با استفاده از نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
68 بررسی مدلهای شبکه پرسپترون چند لایه، بیز ساده، تحلیل تفکیک خطی و تحلیل تفکیک درجه دوم در گروهبندی نرخ شکست واحد لولههای انتقال آب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
69 بررسی مشخصههای هیدرولیکی رودخانه دائمی (مطالعه موردی رودخانه تالار، مازندران) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
70 بررسی مشکلات و عوامل مدیریتی در تاخیر پروژه از دیدگاه کارفرما ، مشاور و پیمانکار نمونه موردی خط انتقال آب خلیج فارس به معدن گل گهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
71 بررسی میزان نشت آب در شبکه های آبرسانی با استفاده از مدلسازی غیرخطی و تحلیل هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
72 بررسی و گردآوری رویکردهای تاب آوری در مقابل سیلاب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
73 بررسی وضعیت کیفی آبهای زیرزمینی با استفاده از شاخص GWQI و پهنه بندی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
74 بهینهسازی عملکرد نیروگاههای برقآبی استان خوزستان (مطالعه موردی: سد دز) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
75 بهینهسازی نیروگاههای برقآبی در سیستمهای چند مخزنه با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی:رودخانه کارون) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
76 پهنه بندی سیل رودخانه زرجوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
77 پیش بینی تراز اب زیرزمینی با استفاده از مدل شبکه عصبی- موجک (مطالعه موردی: دشث قم ) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
78 پیش بینی درآمد حاصل از فروش آب خروجی از سد با استفاده از محاسبات نرم،مطالعه موردی: سد جیرفت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
79 پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از تئوری سریهای زمینی : مطالعه موردی دشت آباده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
80 پیش بینی ضریب امطکاک در کانال های آبرفتی باروشmetamodeling (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
81 تحلیل استاتیکی سدباطله شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان به روش المان محدود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
82 تحلیل استاتیکی و دینامیکی سذ باطله معذن گل گهرسیرجان دربرابر لرزه های ناشی از انفجار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
83 تحلیل حساسیت توزیع نرونهای شبکه عصبی چند لایه پرسپترون در پیش بینی جریان رودخانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
84 تحلیل حساسیت عوامل موثر در هوادهی تخلیه کننده های تحتانی سد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
85 تحلیل دینامیکی شیب های سد خاکی ( مطالعه موردی سد خاکی تنگوئیه سیرجان ) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
86 تحلیل دینامیکی شیب های سد خاکی تنگوئیه سیرجان و سدخاکی بافت بااستفاده از نرم افزار Plaxis (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
87 تحلیل عددی پارامترهای هندسی مؤثر بر عملکرد موج شکن قائم بر اساس امواج دریای خزر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
88 تحلیل عدم قطعیت در شبکه های توزیع آب با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
89 تحلیل گروه شمع زیر سد بتنی با استفاده از نرم افزار Abaqus، مطالعه موردی: سد هایقر واقع در استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
90 تحلیل معادلات حاکم بر شبکه های توزیع آب با استفاده از تئوری گراف خطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
91 تحلیل نیروهای وارده بر سد بتنی با نرم افزار Ansys (مطالعه موردی:سد Friant آمریکا) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
92 تخمین پارامترهای نفوذ با استفاده از مدل Sipar_ID (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
93 تخمین دبی جریان در مقاطع مرکب با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
94 تخمین دبی رودخانه با استفاده از روش درختی CART (مطالعه موردی: رودخانه هلیل رود) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
95 تخمین دبی هواده های سریزهای شوت به منظور جلوگیری از پدیده کاویتاسیون با بکارگیری روشهای تجربی و رگرسیون خطی چندگانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
96 تخمین فراسنج های هیدرولوژیکی حوضه آبریز به منظور مدل سازی فرایند بارش رواناب (مطالعه موردی حوضه آبریز آب بخشا) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
97 تخمین میزان نشت آب در شبکه های آبرسانی با بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش علمی چالش آب در استان قم
98 تعیین محل مناسب برای سد خاکی(مطالعه موردی حوضه ی آبریز بردسیر) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
99 تنش های وارده به شمع بحرانی در گروه شمع زیر سد بتنی به روش المان محدود،مطالعه موردی: سد هایقر واقع در استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
100 رویکردی جدید در معرفی نرخ شکست لوله های انتقال آب با استفاده از شیوه هایدسته بندی آماری و داده محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
101 سنجش میزان آسیب پذیری شهرهای استان کرمان نسبت به پدیده خشکسالی توسط تحلیل بارش ایستگاه های سینوپتیک (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
102 شبیه سازی روزانه دبی در زیرحوضه میانی حوضه آبخیز هلیل در استان کرمان با استفاده از نرم افزار SWAT (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
103 شبیه سازی عددی جابه جایی افقی و قائم در سدهای هسته آسفالتی، مطالعه موردی سد میجران رامسر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
104 شبیه سازی عددی جریان در سازه راه ماهی استخر و سرریز نیمه مخروطی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
105 شبیه سازی عددی دوبعدی جریان حول آبشکنها در فلوم پیچانرودی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
106 شبیه سازی عددی و تعیین الگوی جریان درون دریای خزر با توجه به اثر وزشباد غالب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
107 شبیه سازی میزان عمق آبشستگی اطراف خطوط لوله کف دریا با استفاده از روش های داده محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
108 شبیه سازی میزان عمق آبشستگی اطراف خطوط لوله کف دریا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
109 شبیه سازی و پیش بینی وضعیت آب زیرزمینی دشت کرمان با استفاده از مدلهای بازگشتی و سری زمانی استوکستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
110 شبیه سازی و پیش بینی وضعیت آب زیرزمینی دشت کرمانبا استفاده از مدل های بازگشتی و سری زمانی استوکستیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
111 شبیه سازی و تخمین بیشینه عمق حفره آبشستگی در پایین دست کالورت ها با بکارگیری روش های داده محور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
112 شبیه سازی و مدیریت بهره برداری از آبهای زیر زمینی شهر کرمان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
113 شبیه سازی وضعیت انباشت رسوب در مخزن سد توسط نرم افزار Gsrars3 (مطالعه موردی سد شهرستان میناب) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
114 شبیهسازی جریان رودخانه حوضه آببخشا با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
115 طراحی بهینه هندسی تالابهای آب سطحی مصنوعی با استفاده از روش حجم محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
116 ظرفیت باربری ستون های سنگی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
117 کاربرد تابع مفصل در بررسی پارامترهای کیفی آب زیر زمینی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
118 مدل آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی در طراحی هندسی تالابهای مصنوعی آب سطحی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
119 مدل آزمایشگاهی تاثیر جانمایی ورودی و خروجی جریان بر پوشش گیاهی عرضی جهت طراحی بهینه هندسی تالابهای مصنوعی آب سطحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
120 مدل بررسی راندمان هیدرولیکی تالابهای مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 مدل پخش جریان درون حوزه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
122 مدل سازی آزمایشگاهی جریان موجکی بر روی سرریزهای کلید پیانویی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
123 مدل سازی تفرق و نفوذ امواج به درون بنادر، مطالعه موردی: بندر فریدونکنار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
124 مدل سازی عددی بررسی پارامتر های مؤثر در آبشستگی پایه پلها با استفاده از نرم افزار HEC-RAS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
125 مدل سازی عددی جریان بر روی سرریز سد ملاصدرا با استفاده از روش VOF (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2016
126 مدل سازی عددی شکست سدباروش هیدرودینامیک ذرات هموارشده (SPH) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
127 مدل سازی هیدرولیکی عددی جریان در انواع سازه منهول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
128 مدل عددی دوبعدی متوسط - عمقی برای شبیه سازی جریان درمقاطع مرکب (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
129 مدل هیبرید شبکه عصبی-موجک برای پیش بینی هدایت الکتریکی آب رودخانه ها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
130 مدلسازی تراوش اززیرپی سدخاکی با استفاده ازنرم افزارPLAXIS مطالعه موردی سدنهند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
131 مدلسازی تفرق و نفوذ امواج به درون بنادر، مطالعه موردی: بندر دیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
132 مدلسازی جریان دو فازی بر روی سرریزنیلوفری با استفاده از نرم افزارANSYS- CFX و مدل k-e (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
133 مدلسازی سنجه کیفی TDS در آبهای زیرزمینی با استفاده از درخت های رگرسیون CART و CHAID(مطالعه موردی : دشت سیرجان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
134 مدلسازی عددی جریان بر روی سریز کلید پیانویی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
135 مدلسازی و تجزیه و تحلیل مساله الدر با استفاده از نرم افزارvisual MODFLOW 4.2 مدلSEAWAT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
136 مدلسازی و تجزیه و تحلیل مساله الدر با استفاده ازنرم افزار visual MODFLOW 4.2،مدل SEAWAT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
137 مدلسازی و تحلیل عددی لوله فولادی با پوشش FRP در سازه های فراساحلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
138 مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه ی آبریزبااستفادها زنرم افزارHEC-HMS مطالعه موردی حوزه آبریزقادرآبادواقع دراستان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
139 مدلسازی هیدرولیکی شکست سدمیرزای شیرازی و بررسی خطرات ناشی ازشکست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
140 مدیریت کاهش هزینه و زمان در پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
141 مصرف سرانه کل آب شهری با استفاده از مدل تجربی(مطالعه موردی:شهر رویدر) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
142 مطالعه روند تغییرات سالانه دبی جریان در رودخانه زنگمار ماکو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
143 معرفی و مقایسه روشهای برآورد دبی در کانالهای باز مرکب مستقیم (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
144 مقایسه راندمان هیدرولیکی در تالابهای آب سطحی مصنوعی مستطیلی و گرد گوشه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
145 مقایسه عملکرد الگوریتم های خوشه بندی c میانگین، خوشه بندی جزیی و دسته بندی شبکه ای روش سیستم استنتاج فازی- عصبی تطبیقی در برآورد میزان هوادهی مورد نیاز هواده سرریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
146 مقایسه عملکرد روابط تجربی، روشهای مبتنی بر رگرسیون خطی و هوشمندغیر خطی درشبیه سازی میزان هوادهی جریان تخلیه کننده های خروجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
147 مقایسه عملکرد مدلهای درختی و شبکه ای در پیش بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی : دشت سیرجان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
148 مکان یابی اولیه محل احداث سد و محاسبه حجم بهینه ی مخزن با نرم افزار GIS(مطالعه موردی: حوضه جیرفت) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار