بهرام نادی

 بهرام نادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

بهرام نادی

Bahram Nadi

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An investigation into a Geocell-reinforced Slope in The Unsaturated Numerical Model (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی سازه و ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی پایداری شیروانی سنگی تحت اثر ناهمسانگردی ساختاری و فشار آب حفره ای به روش المان مجزا (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 3
3 بررسی تاثیر تغییرات ژئوسل بر پایداری شیروانی در خاک غیراشباع (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 5، شماره: 2
4 مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف پایدارسازی موقت و دایمی شیروانی های خاکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 50، شماره: 94
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیزحساسیت زاویه اصطکاک و چسبندگی بر روی ضریب اطمینان و جابجایی افقی در پایدارسازی گود به روش میخکوبی با نرم افزار FLAC3D (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
2 ارزیابی عملکرد ضریب اطمینان و حداکثرجابجایی در گودبرداری به روش میخکوبی و مقایسه نتایج حاصل با نرم افزارهای FLAC3D ،PLAXIS 2D وGeo slop (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
3 ارزیابی میخ های خودحفار در پایدارسازی گودبرداری های عمیق شهری مطالعه موردی برروی گودبرداری پارکینگ، واقع در شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
4 Simple method for determining bearing capacity following the berry on soil surface in the vicinity of steep (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
5 SIMULATING THE STRESS AND STRAIN BEHAVIOR OF LOESS VIA SCC MODEL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
6 The Effect of BedRock Slope on Bearing Capacity of Shallow Foundations By Numerical Modelling in PLAXIS (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
7 Using Simple Limit Equilibrium Method in order to Determine the Bearing Capacity of Foundation Standing on Improved Soil with Gravel Trench (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
8 بررسی اثر شیب سنگ بستر بر ظرفیت باربری پی های سطحی توسط مدلسازی درPLAXIS محیط نرم افزار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
9 بررسی اثر شیب سنگ بستر بر ظرفیت باربری پیهای سطحی به کمک نرم افزار PLAXIS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی اثر نوع چیدمان و روند تغییرطول میخ های خودحفار در پایدارسازی گودبرداری های عمیق شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
11 بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش اجزا محدود (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
12 بررسی تاثیر شیب دیوار و نوع، طول و فاصله داری لایه مسلح کننده بر پایداری آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
13 بررسی تغیرات ظرفیت باربری خاکهای ماسه ای سست، تثبیت شده با ضایعات کارخانه های سنگبری (گل سنگ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
14 بررسی زاویه گودبرداری درپایداری و تغییرشکلهای دیواره گود (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
15 بررسی ضرایب ظرفیت باربری خاک رس زهکشی نشده واقع بر حفره های زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
16 بررسی عددی پارامترهای مقاومت برشی خاکها تحت آزمایش سه محوری و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی واقعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
17 بررسی عددی و آیین نامه ای اثر اندرکنش خاک و سازه در سازه یک درجه آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
18 بررسی عدم قطعیت مربوط به نوع آنالیز عددی در محاسبه بزرگنمایی توپوگرافیک درشیروانی های خاکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
19 بررسی عدم قطعیت مربوط به نوع آنالیز عددی در محاسبه تغییر شکل دینامیکی شیروانی های خاکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
20 بررسی مدل های رفتاری خاک در شرایط غیراشباع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
21 بررسی مدل های رفتاری خاک در شرایط غیراشباع (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
22 بررسی مدلهای رفتاری جهت تعیین نشست های زیاد ناشی از تحکیم و خزش (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
23 بررسی مقاومت برشی و ظرفیت باربری خاکهای دانه ای، بهسازی شده با ضایعات کارخانه های سنگبری گل سنگ (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
24 بررسی میزان تغییر مکان زمین (جانبی و نشست سطحی) و انحراف دیواره گود ناشی از گودبرداری و پارامترهای موثر برآن (بررسی کارهای گذشتگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
25 بهسازی پایداری شیروانی با استفاده از سیستم ترکیبی ریزشمع و ژیوگرید CMG (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
26 تاثیر خاکهای مختلف در محاسبه ظرفیت باربری پی های سطحی در حضور لایه سنگ بستر مایل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
27 تثبیت زهکشی نشده پی های نواری واقع بر حفره های زیرزمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
28 تحلیل عددی ظرفیت باربری جانبی شمع روی سطح شیب دار خاکی با نرم افزار FLAC3D و مقایسه آن با FLAC2D (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 تسلیح خاک در سطوح شیبدار با استفاده از ژئوگرید (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
30 تعیین ضرایب ظرفیت باربری Ny.Nq.Nc یک پی سطحی در حضور سنگ بستر مایل با بکارگیری از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
31 مروری بر تعیین ضریب عکس العمل بستر خاک توسط نرم افزار هایPlaxis و Safe (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
32 مطالعه تئوریک رفتار مکانیکی خاک های ریزشی با مدل Structured Cam Clay (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
33 مقاوم سازی بتن در مقابل خوردگی و تولید آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید