یاسین آقایی شلمانی

 یاسین آقایی شلمانی

یاسین آقایی شلمانی

Yasin Aghaei shelmani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.