دکتر اصغر فلاح

دکتر اصغر فلاح استاد گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر اصغر فلاح

Dr. Asghar Fallah

استاد گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.