تیمور جباری

 تیمور جباری

تیمور جباری

Teymour Jabari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.